Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması

Gülveren Anadolu Lisesi, Türkçenin önemini ve değerini anlaması, Türkçeye olan duyarlılıklarının artırılması, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarının sağlanması amacıyla Türkiye geneli tüm resmî eğitim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik “Güzel Türkçemize sahip çıkalım” temalı Ulusal Lise Öğrencileri Deneme Yazma Yarışması düz”enlemektedir.

Dil, canlı bir varlıktır. Diğer canlılar gibi doğar, büyür ve sahip çıkılmadığı takdirde
ölür, sahip çıkılırsa gelişimine, değişimine devam eder ve yüzyıllarca bir milletin
bayraktarlığını yapar. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını devam ettiren, millî şuuru
besleyen, bir millete aidiyet olma hazzını kazandıran ve insanları birbirine yaklaştırarak,
kaynaştırarak onlar arasında “birlik” duygusu yaratan kültürel, bilişsel değerler taşıyan dilin
milletlerin hayatında önemi çok büyüktür. Diyebiliriz ki bir milletin varlığı dilinin varlığıyla
mümkündür. Dilini koruyamayan, diline sahip çıkamayan milletler tarih sahnesinden silinip
yok olmaya mahkûmdur. Dilini koruyabilen, onu; bilim, edebiyat ve kültür dili haline
getirebilen milletler ise büyük uygarlıklar kurarak geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlamayı başarabilmişlerdir.

Dil, bir millet için millî benliğinde duyguların, düşüncelerin, bütün maddi, manevi
değerlerin buluş ve yaratılışların ortak hazinesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
ifade ettiği gibi “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve
kolay olabilecek dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir
de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz
felâketler içinde ahlâkını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısacası; bugün
kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk
Dili, Türk milletinin yüreğidir, beynidir.” Büyük şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı,
Türkçenin önemini “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” sözüyle belirtirken Fazıl
Hüsnü Dağlarca ise “Türkçem, benim ses bayrağım!” sözüyle belirtmiştir.

Büyük liderlerin, büyük şairlerin Türkçenin önemini her fırsatta belirtmelerine ve
Türkçeye büyük özen göstermelerine rağmen Türkçe, tarihin her döneminde bozulmalara ve
yozlaşmalara uğramıştır. Günümüzde de özellikle teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın
yaygınlaşması ile dilimizdeki bozulmalar ve yozlaşmalar artmıştır. Özellikle geleceğimizi
emanet ettiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız yeni nesil dil konusunda istediğimiz düzeyde
hassasiyet göstermemektedir.

Bu kapsamda, lise öğrencilerinin;
a) Türkçenin önemini ve değerini anlaması,
b) Türkçeye olan duyarlılıklarının artırılması,
c) Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

“GÜZEL TÜRKÇEM”
ULUSAL LİSE ÖĞRENCİLERİ DENEME YAZMA YARIŞMASI
Deneme Yazma Yarışması Teması:

Tema: “Güzel Türkçemize sahip çıkalım.”

Deneme Yazma Yarışmasının Kapsamı:
Resmî ve özel liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. “Güzel
Türkçemize sahip çıkalım.” temalı deneme yazma yarışması “Güzel Türkçem” projesi
ve “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir.

Deneme Yazma Yarışmasının Tarihi:
Başvurular 22 Kasım 2021-11 Şubat 2022 tarihleri arasında e-posta
yoluyla yapılacak, eserler 14 Şubat 2022-01 Nisan 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek;
dereceye giren eserler 04 Nisan 2022 tarihinde Gülveren Anadolu Lisesi web sayfasından ilan
edilecektir.

Katılımcılar, sonuçlara 05-08 Nisan 2022 tarihleri arasında okulları aracılığıyla
gönderecekleri dilekçe ile itiraz edebileceklerdir. Yapılan itirazlar Seçici Kurul tarafından
değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar 12 Nisan 2022 tarihinde Gülveren Anadolu Lisesi
web sayfasında ilan edilecektir.

Yarışmaya Katılım ve Başvuru Şekli:
Yarışmaya; resmî ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler, denemeleri
ile katılacaklardır. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

a) Her okul yarışmaya bir eser ile katılabilecektir. Bir okuldan birden fazla
başvuru yapılırsa o okuldan yapılan bütün başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Eser,
Yarışma Düzenleme Kuruluna gönderilmeden önce, eseri gönderen okulun yazı inceleme
komisyonu tarafından içerik, uygunluk bakımından, yazım ve noktalama açısından
incelenecektir. Yarışmaya gönderilecek eserlerden okul, okulun yazı inceleme komisyonu ve
danışman öğretmen sorumludur. Yazı inceleme komisyonunun denetiminden geçmeyen eser
yarışmaya gönderilemez.

Engelli bireylerin yarışmaya katılımı konusunda teşvik edici olunması ve etkinlikten
azami şekilde faydalanmalarının sağlanması Yarışma Düzenleme Kurulu’nun öncelikleri
arasındadır. Engelli bireylerin yarışmaya katılması ile ilgili gerekli tedbirler Yarışma
Düzenleme Kurulu tarafından alınacaktır.

b) Eserde sadece rumuz belirtilecektir. Rumuz ilk sayfanın sol üst köşesine
büyük harflerle 12 punto ile yazılacaktır. Başvuru Formu’nda ise katılımcı öğrencinin
adı, soyadı, okulu (açık adresi ile), e-posta adresi, telefon numarası (Velisinin açık rızasıyla);
öğrenci Velisinin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla),
danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık
rızasıyla) belirtilecektir. Öğrenci bilgilerinin yer aldığı Başvuru Formu eser ile
gönderilecektir. Yarışma Şartnamesi’ne uygun gönderilmeyen eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

c) Denemeler 5(beş) sayfayı geçemez.

d) Eserler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış olacaktır.

e) Eserler Yarışma Düzenleme Kurulu’nun belirlemiş olduğu formata uygun
olarak hazırlanacaktır. Formata uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eserler, bilgisayarda Microsoft Office Word formatında Times New Roman yazı karakteri, 12
punto yazı tipi boyutu, 1,5 satır aralığı kullanılarak her iki yana yaslı olarak yazılacaktır.
Paragraflar satır aralığı ile belirtilecektir. A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2,5 cm boşluk
bırakılacak, alt ve üst bilgi ise 1,25 cm olarak ayarlanacaktır. Eser, yarışmaya Word dosyası
ile gönderilecektir. Word dosyasına isim olarak öğrencinin rumuzu yazılacaktır.

f) Eserler 22 Kasım 2021-11 Şubat 2022 tarihleri arasında
galguzelturkcem@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Eser gönderimleri okul e-posta
adresinden yapılacaktır (Okul e-posta adresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.) Başvuru Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni ve
Eser Yayın İzin Formu (Muvafakatname) doldurulmuş ve imzalanmış şekilde eserle birlikte
gönderilecektir (Bu belgelere Gülveren Anadolu Lisesi web sayfasından ulaşılabilecektir.)
Açık Rıza Onay belgesinin danışman öğretmen tarafından da doldurulması ve diğer belgelerle
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle gönderilen eserler ve belirtilen
tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Puanlama eser değerlendirme ölçütlerine göre yapılacaktır.
Deneme Yazma Yarışması Ölçütleri:
1-Deneme metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 puan)
2-Özgünlük (25 puan)
3-Üslûp (Etkili bir başlangıç yapabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, uygun
başlık koyabilme) (25 puan)
4-Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri
kullanabilme, dil bilgisi kurallarına uyma, yazım ve noktalama becerisi) (25 puan)

h) Yarışmaya katılan eserlerin her türlü hakkı Gülveren Anadolu Lisesine aittir.
Yarışmaya gönderilen eserlerin tamamı veya bir kısmı “Güzel Türkçem” projesi kapsamında
yayımlanacak olan “Ses Bayrağım” adlı kitapta yer alacaktır. Yarışmaya gönderilen eserler,
ödül alsın ya da almasın iade edilmeyecektir. “Ses Bayrağım” adlı yarışma kitabı için 5846
Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği gerekli izinler kurumumuz tarafından alınacaktır.

ı) Yarışmada dereceye giren öğrencilere “Başarı Belgesi”, öğrencisi dereceye
giren danışman öğretmenlere “Katılım Belgesi” verilecektir. Başarı ve katılım belgeleri
katılımcıların okul e-posta adreslerine gönderilecektir.

i) Yarışmada ödül almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinin ya da velilerinin
IBAN bilgileri öğrencinin okulu tarafından resmi yazı ile 13 Nisan 2022-22 Nisan 2022
tarihleri arasında galguzelturkcem@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Bu tarihler
arasında IBAN bilgileri resmi yazı ile gönderilmeyen öğrencinin para ödülü geçersiz
sayılacaktır. Öğrencilerin para ödülleri resmi yazı ile belirtilen hesaplarına yatırılacaktır.

j) Yarışmaya katılmak üzere başvuran okullar ve öğrenciler, Yarışma
Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden
düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya MEB izin ve onayı ile
Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir.

k) Yarışmanın düzenlenmesi sürecinde her türlü iş ve işlemlere ilişkin duyurular
Gülveren Anadolu Lisesi resmî web sayfasından takip edilebilecektir.

Ödüller:
Yarışmada dereceye giren eserlere verilecek ödüller:
Yunus Emre Ödülü (Birincilik Ödülü): 1000 TL
Kâşgarlı Mahmud Ödülü (İkincilik Ödülü): 750 TL
Fazıl Hüsnü Dağlarca Ödülü (Üçüncülük Ödülü): 500 TL
Gülveren Anadolu Lisesi Özel Ödülü (Dördüncülük Ödülü): 250 TL

Yarışma lise çağındaki gençlerimizde Türkçe bilincinin güçlenmesini sağlamak ve
deneme yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi
olarak düzenlenmekte olup kurumumuz tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve
katılımcılardan ücret talep edilmemektedir. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.

Yarışmayla ilgili tüm giderler Gülveren Anadolu Lisesi tarafından karşılanacak olup,
seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllülük esasıyla yürütmektedir.

Eserlerin galguzelturkcem@gmail.com adresine gönderilmesi 22 Kasım 2021-11 Şubat 2022
Dereceye giren eserlerin Gülveren Anadolu Lisesi web sayfasında ilan edilmesi 04 Nisan 2022
Sonuçlara itiraz süreci 05-08 Nisan 2022
İtirazlar sonucunda oluşan sonuçların ilan edilmesi 12 Nisan 2022

İLETİŞİM BİLGİLERİ
GÜLVEREN ANADOLU LİSESİ
Gülveren Mah. 3705 Sok. No.: 22
07220 Kepez/ANTALYA
gulverenanadolulisesi.meb.k12.tr
galguzelturkcem@gmail.com
0 242 227 30 03

AÇIK RIZA ONAYI

VELİ İZİN BELGESİ

ESER YAYIN İZİN FORMU

BAŞVURU EVRAKI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen + fourteen =