Lise Öğrencileri “Covid-19 ile Mücadele” Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması
lise öğrencileri kısa film yarışması

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte nasıl, hangi koşullarda mücadele ettiklerinin anlaşılması ve konu ile ilgili farkındalığın arttırılması için yarışma konusu “Covid-19 ile Mücadele ” olarak belirlenmiştir.

TÜRÜ : Kısa Film Yarışması

AMACI: İçinde bulunduğumuz Covid- 19 salgın sürecinde zorlu şartlarda fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak anlatmak

KAPSAMI : Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri
değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Yarışma “Covid-19 ile Mücadele ” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda vefa temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

• Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan resmî/özel tüm lise ve dengi okullarımızda öğrenim
gören öğrencilerimiz katılabilir.

• Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen bulundurulması zorunludur.
Danışman öğretmenlerin öncelikle gönüllülük esasında ve projenin ruhuna uygun nitelik ve
özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Her bir danışman öğretmen okul ve çevre şartlarına
göre en fazla 2 (iki) filme danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen yarışmaya katılacak
filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır. Yarışmaya katılacak her film için danışman konumunda olan öğretmenlerin öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.

• Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel
öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.

• “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen
öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.

• Film süresi en fazla 10 (on) dakikadır.

• Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.

• Yarışmaya katılacak filmler, “DVD formatında ve 2 (iki) adet” gönderilecektir.

• Katılımcılar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://ogm.meb.gov.tr/
adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu”
nu doldurmak ve çekmiş oldukları filmlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.

• Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya gönderilecek DVD’lerin üzerinde Tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir.
Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen
filmler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler,
Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.

• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

• Eser sahiplerinin kısa film DVD orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma
kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla
gönderilebilecektir.

Detaylı şartname için tıklayınız