İnovasyon Odaklı Okul

İnovasyon Odaklı Okul

ÖZET
Bilgi çağı olan dünyamız; toplumun tüm fertlerinin, düşünen, araştıran, sorgulayan, problem çözebilme becerilerine sahip ve üretici bireyler olmalarını hedeflemektedir. Değişen bu şartlara uyum sağlayarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, yüksek teknolojili katma değerli ürünler üretebilmesi ve gelişmiş ülkeleri ekonomik olarak yakalayabilmesi, inovasyon (yenilikçilik) becerisine sahip bireylerle mümkün olacaktır.
Bu kapsamda 4 ortaokul ve 1 lisemiz olmak üzere toplam 5 okulumuzda yapmış olduğumuz pilot çalışma¬da; teknolojik yeterlilikler ile donatılmış, esnek öğrenme ortamları oluşturularak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gelişimlerine destek olunmuştur. Böylelikle 21.yüzyıl becerilerine sahip girişimci bireyler olabilmeleri amacıyla geleceğin sınıfı modeli oluşturulmaya çalışılmıştır.

Pilot okullarımızdaki öğretmenlerimiz 21.yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda kendi öğrenme ortamlarını tasarlayarak, diğer disiplinlerdeki öğretmen arkadaşları ile birlikte bütünleşik ve disiplinler arası ders içeriklerini hazırlamış, uygulamış ve paylaşmışlardır. Öğretmenin öğrenmesinin hiç durmaması gerektiği bilinciyle değişime ve inovasyona açık eğitimciler olmalarına katkı sağlanmıştır.

Bu çalışmaya dâhil olan öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde gerek atölye çalışması yaptıkları derslerde gerekse kulüp çalışmaları sırasında proje odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların onlarda öğren¬dikleri bilgileri günlük yaşamda uygulayabilme olanağı verdiği için derslere olan katılımlarını arttırdığı ve motivasyonlarını yükselttiği belirlenmiştir.

Geleceğin sınıf ortamlarında yapılan bu çalışmaların öğrencilerimizin bilişimi ve teknolojiyi günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için kullanmalarının yanı sıra üretim becerisi kazanmaları da sağlanmıştır. Bu becerileri girişimcilik ruhu ile desteklenerek, elde ettikleri kazançların bir kısmını okullarında ihtiyaç sahibi olan arkadaşları ile paylaşmışlardır.Böylelikle manevi değerlerimizden olan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini vermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, girişimcilik,21. yüzyıl becerileri, geleceğin sınıfları, tasarım odaklı öğrenme

Asuman FIRAT
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ARGE-Projeler Birimi

GİRİŞ
İnsanlığın başlangıcından günümüze kadarki süreç boyunca bireylerde yeni bilgiler edinerek, ya¬şam becerileri kazanma isteği her zaman var olmuştur. Teknolojideki değişim ve gelişmeler sayesinde, bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaşması ile, yeni becerilere ihtiyaç duyulmaktadır.

21. yüzyıl içerisinde hem ekonomik hem teknolojik hem de savunma sanayii alanlarında rekabet içerisinde olan gelişmiş ülkeler, bilime, mühendisliğe ve yenilikçiliğe yatırım yapmaya yönlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, çeşitli reform girişimleri başlatmış olan bu ülkeler, teknik bilgi ve beceriler veren, öğrencileri hayata hazırlayan, modern iş hayatının gereksinimlerine/becerilerine öncelik veren bir eğitim yaklaşımı ortaya koyma yolunda programlar ve projeler başlatmışlardır.

Bu bağlamda, değişen ve gelişen dünya düzenine en hızlı uyum sağlayacak olan genç nesillerin gelecekte çok daha fazla dijital ortamlarda bulunacakları gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji tüm hayatımızı kapsayacak; evlerimiz yazılımlarla kontrol edilecek, bazı tıbbi tedaviler internet üzerinden yapılacak ve hatta arabanız kendi kendine gidebilecektir. Bu yüzden çocuklara okullarda kodlama okuryazarlığının kazandırılması son derece önemli olmaktadır. Bu, gelecek nesilleri sadece yazılım mühendisi olarak çalışmaya yönelik eğitmek değil, sayısal düşünme becerilerini geliştirmek demektir. Sayısal düşünme; matematik, mantık ve algoritmayı birleştirip, mühendislik tabanlı tasarım yapabilme becerisidir. Böylelikle; kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, mobil kodlama gibi başlıklar altında teknolojik bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerimizin, bu becerilerini kullanarak hayata değer katacak inovasyonlara imza atabileceklerinin farkında olmalarını hedeflemekteyiz.
Bu alanda ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde kurulan sistem ve atölyelerin sadece kod¬lama ve STEM üzerine inşa edildiği görülmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız bu proje ile mevcut çalışmalardan farklı olarak girişimcilik boyutu da eklenerek, öğrencilerimizin üretim becerisine sahip, tasarım odaklı düşünebilen, girişimci bireyler olarak, tüketen değil üreten bireylere dönüşmeleri sağlanmaktadır. Böylece ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkı sağlanmış olunacaktır.

Bununla birlikte farklı illerde uygulanmaya devam eden çalışmalar incelendiğinde odak noktasında “merkezler” olduğu görülmekte olup, bu “merkezler” de ki en büyük sorunun sürdürülebilirliğinin yetersizliğidir. Ayrıca uygulamış olduğumuz bu çalışma bir merkez olmadan okullar düzeyinde Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde ele alınmaktadır. Özellikle bütünleşik eğitimin sağlanabilmesi adına aynı okulda görev yapan öğretmenlerin etkileşim halinde olmasına fırsat vererek, her bir okulumuz ve buradaki atölyelerimiz geleceğin sınıfı olarak tasarlanmış olup adeta bulunduğu bölgede bir cazibe merkezî olma görevini üstlenmişlerdir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması” temasının stratejik amaç 2’de yer alan “Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde, kurum- ların mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanarak her bireyin dil becerisi gelişmiş, girişimci, yenilikçi, bir üst öğrenime ve istihdam alanlarına yönelik nitelikli eğitim almasını sağlamak” amacımıza ulaşmak için İnovasyon Odaklı Okul projemizi uygulamaya koyduk. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu mühendislik alanlarındaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermek ve öğrencilerimizin bu alanları tercih etmelerine yön vermek öncelikli hedeflerimizdir. Ayrıca bu amaç, inovatif ürünlerden elde ettikleri kazançları bir sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında kullanarak; kadim kültürümüzde yer alan yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerimizin içselleştirilmesidir.

Şu anda uygulanmakta olan ders içerikleri (fen- matematik) soyut kavramlar olup bunların somutlaştırılması ile anlamlı öğrenmelere dönüştürerek günlük hayatta yaşadığı sorunların çözümlerine transfer etmeleri sağlanmış olacaktır.

Problem Durumu
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinden olan takım ruhu, inovasyon, problem çözebilme, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve dijital yeterliliklere sahip ve geleceğin ihtiyacı olan girişimci birey olmalarının mevcut eğitim öğretim programı ile yeterince sağlanamaması problem durumumuzu oluşturmaktadır.

1. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri

3.1. Çalışmanın amacı
1. Proje kapsamındaki öğretmenlerimizin edindikleri bilgilere dayanarak, inovasyon odaklı düşün¬me becerileri ve yaklaşımları ile ilgili farkındalık yaratarak, kendi öğrenme ortamlarını tasarlama ve bütün¬leşik ders içeriklerini hazırlayabilmeleri
2. Proje kapsamındaki öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerinden olan, inovasyon yapabilen, problem çözme becerisine sahip, işbirlikçi ve girişimci bireyler olmasının sağlanması
3.2. Çalışmanın hedefleri Amaç 1 için Hedefler:
• Gelişen ve değişen müfredata uyum sağlamak
• Kişisel ve mesleki gelişim olanaklarını kullanarak yeterliliklerini arttırmak
• 21.yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda kendi öğrenme ortamlarını tasarlayarak, bütünleşik ve disiplinler arası ders içeriklerini hazırlayabilmek
• Öğretmenin bilgiyi aktaran değil, öğrencisinin düşünmesine, öğrenmesine, proje yapmasına rehberlik edebilecek yeterliliklere ulaşmasını sağlamak ve yıl içinde en az 3 projeye danışmanlık yapmak.

Amaç 2 için Hedefler:
• Özgüveni ve öğrenme motivasyonu yüksek bireyler olmak
• Analitik düşünme ve Problem Çözme Becerilerini %10 oranında arttırmak
• Gelecekte iş sektöründe aranan mesleklere, mühendislik ve teknolojik alanlara olan ilgiyi %25 oranında arttırmak.
• Ekip çalışmasına ve işbirliğine istekliliği %20 oranında arttırmak
• Çevresine karşı duyarlı, sorumluluk alabilen ve aldığı sorumluluğun gerekliliğini yerine getiren bireyler olmak, sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak.
• Teknoloji Okuryazarı olan, bilişimle kod yazabilen, çalışır robotlar tasarlayan ve günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözerken bilişimi üretim alanında kullanmayı öğrenerek İnovasyon yapabilme özelliği kazanan, yaratıcı düşünebilen bireyler olmak ve patent başvurusu yapabilmek,
• Girişimci bireyler olabilmek,

Yöntem
Bu çalışma kapsamında, beyin fırtınası, çoklu oylama tekniği, araştırma – inceleme, puko döngüsü (Planla-uygula-kontrol et – önlem al) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Oluşturulan ekip 2016 yılında yapılan 1. Scientix Çalıştay sonuçlarını bir araya getirerek beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniğini kullanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ilimizde bu alanda çalışabilecek okulları yönetici, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerine göre belirlemiştir. Proje kapsamında puko döngüsü mantığına göre dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

Scientix Çalıştay
Faaliyet-5:

Seçilen proje okullarının öğretmen ve öğrenci anketlerinin uygulanması

Eğitim öğretim dönemi başı Eğitim

öğretim

dönemi

sonu

ARGE

Birimi

Uygulanan anketler doğrultusunda ihtiyaç alanları belirlenmiştir. Dönemsel olarak uygulanması ile izleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Faaliyet-6:

Öğretmen ve okul- Kurum yöneticilerine ilçelerimiz de dahil olmak üzere bilgilendirme konferanslarının yapılması

3 Kasım 2016 2016-2017­

2018

ARGE

Birimi

21.yüzyıl becerileri, inovasyon ve girişimcilikle ilgili yönetici ve öğretmen ve öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak üzere konferanslar devam etmektedir.
Faaliyet-7:

Tasarım Odaklı Mühendislik Yaklaşımı Eğitimi

20 Mart 2017 3 Nisan 2018 ARGE Proje kapsamındaki okullarımızın öğretmenlerine yönelik 5 farklı üniversiteden 5 akademisyen tarafından Tasarım Odaklı Mühendislik yaklaşımı eğitimleri verilmiştir.
Faaliyet-8:

Proje Tabanlı Teknoloji Kullanımı

10 Nisan 2017 10 Ocak 2018 ARGE-

Alanında

uzman

kişiler

Proje kapsamındaki okullarımızın öğretmen ve öğrencilerimize teknolojinin proje tabanlı olarak kullanılması ve 3-D yazıcılardan ürün tasarımının yapılması konularında her hafta 2 saat online eğitimler, ayrıca 15 günde bir hafta sonları 2 gün boyunca 12 saat yüzyüze eğitimler verilmiştir.
Faaliyet 9: 2.Scientix Çalıştayı 19 Haziran 2017 22 Haziran 2017 YEĞİTEK

Genel

Müdürlüğü

Proje okullarımızın öğretmenlerinin ve alan ile ilgili öğretmenlerimizin de katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, özellikle proje tabanlı öğrenme ve ders içeriği oluşturma konularında ekip çalışmaları yapılmıştır.
Faaliyet -10:

Alanında uzman akademisyenimiz tarafından webinar düzenlenerek eğitimler verilmesi

23 Haziran 2017 24 Haziran 2017 ARGE

Birimi

İlimizde bulunan okul yönetici ve idarecilerine yönelik etkileşimli webinar eğitimleri düzenlenmiştir.

 

Faaliyet-11:

İnovasyon Odaklı Okul Marka Tescil Belgesi için başvuru yapılması

19 Temmuz 2017 05 Şubat 2018 ARGE

Birimi

İnovasyon Odaklı Okul Projesi Marka Tescili Türk Patent Enstitüsünden 10 yıl süreyle alınmıştır.
Faaliyet -12:

Proje kapsamındaki Okullarımızın öğretmenleri takım olabilme- etkili iletişim yöntemleri eğitimleri alınması

20 Ekim 2017 30 Mart 2018 ARGE Öğretmenlerimizin almış oldukları eğitimler ile daha sağlıklı işbirlikçi çalışmalarına ve etkili iletişim kurabilmelerine katkı sağlanmıştır.
Faaliyet -13:

İnovasyon ve Girişimcilik konferansı ve atölye çalışması

18 Aralık 2017 29 Aralık 2017 Alanında

uzman

kişiler

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik konferans ve girişimcilik atölye çalışmaları (6’şar Saat) yapılmıştır.
Faaliyet -14:

Okullarımızda girişimcilik eğitimlerinin verilmesiyle kulüp ve şirketlerin oluşturulması

2.01.2018 4.01.2018 Proje

Okullarımız

Her okulda şirket mantığı içinde genel müdür, pazarlama, finans ve arge birimleri oluşturulmuştur. Üniversite- sanayi işbirliği-KOBİ Girişimci danışmanı-Ç.Ü eğitmenleri tarafından verilen eğitimler ışığında şirketler kurulmuştur. Girişimcilik Kulüp çalışmaları yapılmıştır.
Faaliyet-15:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile işbirliği Protokolü

2.01.2018 2.01.2019 ARGE Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile yapılan işbirliği protokolü ile öğrencilerimizin mühendislik bakış açısı ile prototip oluşturabilmeleri desteklenmiştir.
Faaliyet – 16:

Okul dışı öğrenmeler kapsamında fabrika, hidroelektrik santrali, bilim merkezî, müze, botanik bahçesi gibi geziler düzenlenmiştir.

4 Ocak 2018 9 Ocak 2018 Proje

okullarımız

Ürünler tasarlamadan önce öğrencilerimiz seçmiş oldukları tema doğrultusunda geziler düzenleyerek tasarım süreci ile ilgili fikir edinmişlerdir.
Faaliyet-17:

İnovatif ürünlerin tasarlanması ve prototiplerin oluşturulması

8.01.2018 12.01.2018 Proje

Okullarımız

Okullarımız inovatif ürünler tasarlayarak bu ürünlerin prototiplerini oluşturmuşlardır.

 

Faaliyet-18:

İnovatif ürünlerin çoğaltılması

15.01.2018 22.01.2018 Proje

Okullarımız

Okul aile birliğinin de desteği ile modellenen bu ürünler çoğaltılmıştır.
Faaliyet -19:

İnovatif Ürünlerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında satışının yapılması

22.01.2018 5.02.2018 Proje

Okullarımız

Okullarında kurdukları temsili şirketlerin ürünlerin pazarlama ve satışının yapılması sağlanmıştır.
Faaliyet-20:

Elde edilen gelirin Kullanılması

6.02.2018 8.02.2018 Proje

Okullarımız

Elde ettikleri gelirin küçük bir kısmını kendilerine sermaye yapıp, geri kalanını yoksul arkadaşlarının ihtiyaçları için kullanmaları sağlanmıştır.
Faaliyet-22: İnovatif Okul Liderliği Konferans Serisi 12.04.2018 13.04.2018 ARGE İl genelindeki okul/kurum yöneticilerine yönelik İnovatif Okul Liderliği -Girişimcilik ve İnovasyon konferans serisi
Faaliyet-23:

İnovasyon Odaklı Okul Ulusal Robotik ve Kodlama Şenliği

13.04.2018 14.04.2018 ARGE 36 komisyon üyesi, ve ortalama 15.000 kişinin katılımı 71 adet STEM ve kodlama atölyeleri ile stantlar kurulmuştur.

İl MEM ARGE birimi olarak her dönem başında ve sonunda 20 sorudan oluşan anketler 5 pilot okulumuzda bulunan öğretmen ve öğrencilerimize uygulanmıştır. Okulların açıldığı her dönem başı ve sonu olmak üzere uygulanan bu anketler ile ;
Öğretmenlerimizde, proje tabanlı öğretimi derslerinde uygulama durumları, inovatif bakış açısına sahip olmaları, ekip çalışması ve iletişime açık olmaları ile ilgili tutumlarına bakılmıştır. Öğrencilerimizde ise bu durum; İnovasyon Odaklı Okullarda eğitimlere başlamadan önceki mühendislik, tasarım ve teknolojiye karşı yaklaşımları ile problem çözebilme becerileri, takım çalışması hakkındaki düşünceleri, meslek tercihleri ile ilgili değişimler izlenmektedir.

BULGULAR VE YORUMLAR
MEB tarafından Ocak 2018’de yayınlanan “değişen fen bilgisi müfredatında” yer bulan, alana özgü becerilerden; bilimsel süreç becerileri (proje tabanlı öğrenme, deney, gözlem, hipotez kurma gibi beceriler), yaşam becerileri (analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, inovasyon yapabilme, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması) ve mühendislik tasarım becerilerinin derslerde etkin kullanımına büyük önem vermiştir.
Öğretmenlerimize uygulamış olduğumuz anketten elde ettiğimiz bulgular şöyledir:

1. Yaşam becerilerinden olan “inovasyon” kavramı ile ilgili uygulanan anket çalışmasında eğitimlere başlamadan önce inovasyon hakkında fikri olan öğretmenlerimizin oranı %23 iken, eğitimlerimizden sonra bu oran %53 artarak %80 ‘e ulaşmıştır.

inovasyon

2. Öğretmenlerimiz almış oldukları eğitimler sonucu mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmışlardır. Öğretmenlerimiz, bilimsel süreç becerilerinden olan araştırma, gözlem, veriler alma, hipotez kurma, deney yapma, model oluşturma, analiz yapma gibi süreçlerin olduğu bilimsel araştırma yaklaşımı ile proje tabanlı öğrenme ortamları oluşturmaya başlamışlardır. Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki; eğitimlerden önce öğretmenlerimizin proje tabanlı öğrenmeyi derslerinde kullanım oranı %40 iken eğitimler tamamlandıktan sonra bu oran %33 artışla %73 ‘e yükselmiştir.

Böylelikle öğretmenlerimiz öğrencilerine bilgiyi sunan değil onların öğrenmelerine rehberlik eden konumuna gelmişlerdir. Eğitimlere katılan öğretmenlerimiz ortalama 5 TÜBİTAK projesine danışmanlık yapmışlardır.

Grafik-2: Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenmeyi Kullanma Oranlarındaki Değişim

Öğrencilerimize uygulamış olduğumuz anketten elde ettiğimiz bulgular şöyledir:

Öğrencilerimizin çalışmaya başlamadan önceki problem çözme becerileri düşük seviyede olan oran %42 iken eğitimler sonrası düşük seviyedeki öğrenci oranımız %12 olmuştur. Yine problem çözme becerisi iyi seviyede olan öğrencilerimizde de %21’ lik bir artış sağlanmıştır. En büyük gelişme ise üst düzey prob¬lem çözebilme becerisindeki değişmede olup, %9’dan %29 ‘a çıkmıştır.

Grafik-3 Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerindeki Değişimler

Yine projemizin hedeflerinden olan teknoloji okuryazarı olan, bilişimle kod yazabilen, İnovasyon yapabilme özelliği kazanarak yaratıcı çözümler bulabilen bireyler olmaları boyutuyla öğrencilerimizin eğitimlerden önceki yaklaşımları Tablo-4-5’te Mühendislik, tasarım ve teknolojiye karşı olumsuz tutum sergileyen öğrenci oranımız %58 iken bu oran eğitimlerden sonra ciddi miktarda düşerek %3,5 olmuştur. Yine aynı tablolarda mühendislik, tasarım ve teknolojiye karşı çok olumlu yaklaşımda bulunan öğrenci oranımız %18 iken bu oran da %30’lara ulaşmıştır. Ayrıca kendi özgün tasarım ürünlerini oluşturan öğrencilerimiz bilişimi bir araç olarak kullanıp kendi robotik ürünlerini geliştirmişlerdir.

Grafik -4-5: Öğrencilerin Eğitimler Öncesinde ve Sonrasında Mühendislik Tasarım ve Teknolojiye
Karşı Yaklaşımları

21.yüzyıl yaşam becerilerinden olan işbirlikçi çalışma maalesef pek yaygın kullanılmamaktadır. Pilot okullarımızda özellikle kurmuş olduğumuz atölyelerde çok rahatlıkla işbirlikçi çalışma yapabilecekleri öğrenme ortamlarının sağlanması ve öğrencilere ekip çalışması yapacakları öğrenme içeriklerinin sunulması başlangıçta takım çalışmasını sevmediğini %27 oranında ifade ederlerken, bu oran %12’ye düşmüştür. Yine takım çalışmasını sevdiğini söyleyen öğrenci oranımız başlangıçta %23 iken bu oran eğitimler sonrasında %58’e yükselmiştir.

Grafik 7-8 Öğrencilerin Takım Çalışması Hakkındaki Görüşleri

SONUÇLAR
Bu çalışmanın;
Öğretmenlerimiz açısından sonuçları:

Gelişen ve değişen müfredata uyum sağlamaları

Kişisel ve Mesleki gelişim olanaklarını kullanarak yeterliliklerini arttırmaları

21.yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda kendi öğrenme ortamlarını tasarlayarak, bütünleşik ve disiplinler arası ders içeriklerini hazırlayabilmekti

Öğretmenin bilgiyi aktaran değil, öğrencisinin düşünmesine, öğrenmesine, proje yapmasına rehberlik edebilecek yeterliliklere ulaşmasını sağlamak ve yıl içinde en az 3 projeye danışmanlık yapmaları olmuştur.

Öğrencilerimiz açısından sonuçları:

Özgüveni ve öğrenme motivasyonu yüksek bireyler olmaları

Analitik düşünme ve Problem Çözme Becerilerinde arttırmaları

Gelecekte iş sektöründe aranan mesleklere, mühendislik ve teknolojik alanlara olan ilgilerinin arttığı

Ekip çalışmasına ve işbirliğine istekliliğin arttığı

Çevresine karşı duyarlı, sorumluluk alabilen ve aldığı sorumluluğun gerekliliğini yerine getiren bi-reyler olmak, sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları

Teknoloji okuryazarı olan, bilişimle kod yazabilen, çalışır robotlar tasarlayan ve günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözerken bilişimi üretim alanında kullanmayı öğrenerek İnovasyon yapabilme özelliği kazanan, yaratıcı düşünebilen bireyler olmalarına katkı sağlanmıştır.

Projemizin sürdürülebilirlik noktasındaki en güçlü yanını öğretmen eğitimleri oluşturmaktadır. Özellikle alanda uygulanmakta olan projelerden temel farkı da olan okullarımızın birer cazibe merkezîne dönüştürülmesi ile okul düzeyinde uygulanması olan projemizde gerekli alanlarda hem teorik hem de pratik eğitimleri alan öğretmenler sahip oldukları bilgi ve becerileri okullarında bulunan başta kendi branşları olmak üzere tüm öğretmenlere paylaşarak önce okullar düzeyinde sonrasında ise bölgesel olarak projemi¬zin uzun süre uygulanmasına devamlılık sağlayacaklardır. Her bir okulumuz süreç boyunca hafta sonları da dahil olmak üzere çevresindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere bir merkez görevi üstlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerimizin İl ve İlçe MEM’ler aracılığıyla düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri konu ile ilgili tüm öğretmenlere sahip oldukları bilgi ve beceriyi aktarım imkânı bulacaklar. Söz konusu eğitimlere katılan öğretmenler projemizin yeni uygulama okulları kurulabilecek ve kendi okullarını bir merkeze çevirebileceklerdir.

İnovasyon Odaklı Okul Projesi kapsamında kurulumları yapılan okullarımızın hepsi kendi imkânları çerçevesinde kurulmuş olup, ilerleyen dönemde yine farklı okullarımızın kendi imkânları çerçevesinde İl Müdürlüğümüzün koordinesi ve yönlendirmesinde gerekleşmesi sağlanacaktır.

KAYNAKÇA
Çepni, S., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2001). Bir model: Geleceğin fen sınıfları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 1(2), 277-293.
DEVECI, İsa; ÇEPNI, Salih. Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 2014, 11.2: 161-188.
Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Pro- ceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
Borrego, M., Douglas, EP ve Amelink, CT (2009). Mühendislik eğitiminde nicel, nitel ve karma araştırma yöntemleri. Mühendislik eğitimi dergisi, 98 (1), 53-66.
YURDAKUL, I. K., ODABAŞI, H. F., KILIÇER, K., ÇOKLAR, A. N., BİRİNCİ, G., & KURT, A. A. (2014). Constructing Technopedagogical Education based on Teacher Competencies in terms of National Standards1. Elementary Education Online, 13(4), 1185-1202.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin