II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

II. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi
Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik Değerlerin Etkileşimi
Afroavrasya Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarından oluşan ve sahip olduğu kadim tarihi ve coğrafyası nedeniyle ‘Eski Dünya’ olarak da adlandırılan dünya ana-kıtasıdır. Afroavrasya ana kıtası Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu gibi stratejik geçiş güzergâhlarının yanı sıra Akdeniz, Karadeniz, Hazar denizi, Kızıldeniz, Aden ve Basra Körfezi gibi stratejik deniz havzalarına; İstanbul, Çananakkale, Hürmüz, Cebelitarık, Malakka Boğazları ve Süveyş Kanalı gibi stratejik su yollarına sahip olması nedeniyle dünya jeopolitiğinin en stratejik coğrafyasıdır. Kıta, kara ve deniz bütünlüğünü bünyesinde barındıran böylesi bir jeopolitik ve jeostratejik konum yalnızca mekân-coğrafya açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu kadim tarihi, jeokültürel ve teolojik derinliği ve jeoekonomik zenginliği ile de önem arzetmektedir.
Bu bağlamda Afroavrasya ana-kıtasını sadece coğrafi bir mekân olarak tanımlamak ya da tasvir etmek eksik olacaktır. Zira Afroavrasya, üzerinde medeniyet kimliğinin yeşerdiği ve birbirleriyle binlerce yıl etkileşim içinde kalmayı başarabilmiş İslam, Çin, Hint ve Avrupa gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok-medeniyetli bir sistemin adıdır aynı zamanda. Söz konusu medeniyetler arası sistem Konfüçyüs ve Tao gibi Çinli filozoflar, Budha ve Kautilya gibi Hintli felsefeciler ve Farabi, Gazali, Maturidi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi İslam düşünürlerinin miras bıraktığı ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve terminolojik zenginlik ile kadimleşebilmiş; bu düşünsel iklim medeniyetler arası ticari-ekonomik ilişkilerin de etkisiyle küreselleşerek günümüze dek maddi ve manevi sürekliliğini korumayı başarabilmiştir.
Sözkonusu kadim Afroavrasya medeniyetler sistemi, mekânsal genişlemesini Coğrafi keşiflerin, fikri-felsefi ontolojisini Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma düşüncesinin, siyasi-ideolojik dünya görüşünü Vestfalya sistemi ve Fransız Devriminin, sosyo-ekonomik düzenini Sanayi devrimleri ve kapitalistleşme sürecinin oluşturduğu Avrupa-merkezli modern dönemle birlikte köklü bir değişim-dönüşüm sürecine girmiş; 1500’lerden Soğuk Savaşın sonuna dek Afroavrasya jeopolitiğindeki güç denklemi Batı ya da Avrupa medeniyetinin hegemonyasında şekillenmiştir.
Ancak Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası sistemin iki kutuplu statik yapısı son bulmuş, 1990 sonrası küresel sistem, özellikle de 11 Eylülün ardından çok-kutuplu yeni bir dinamik yapıya evrilmeye başlamıştır. Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde ortaya çıkan değişim-dönüşüm Afroavrasyayı da derinden etkilemiş, söz konusu sistemik değişim ve dinamizm, Afrika ve Asya’nın jeoekonomik, jeokültürel, etnik-dini ve demografik çeşitliliği ve zenginliği ile birleşince Afroavrasya’nın jeopolitik ve jeostratejik ekseni Avrupa’dan Afro-Asya’ya kaymaya başlamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte birçok Batılı düşünürün de kabul ettiği gibi Avroavrasya jeopolitiğindeki küresel güç denkleminin ağırlık merkezi Batı değil, Doğu olacaktır.
Buradan hareketle Afroavrasya jeopolitiğinde Batı’dan Doğu’ya doğru yaşanan güç kaymasına tanıklık ettiğimiz böylesi bir süreçte, ilk tecrübeyi Kazakistan’da yaşadıktan sonra, ikinci kongrenin Afroavrasya’nın yukarıda bahsettiğimiz medeniyetler arası tarihi birikimine denk düşecek şekilde İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yapılacak olmasının, bu kongrenin asıl amaçlarından olan medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimini tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de yaşatabilmek adına tüm katılımcıları beklemekteyiz.
Kongre Konuları

Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Bu yılın teması “Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik Değerlerin Etkileşimi”dir.

Kongreye Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir.
Bu kapsamda öncelik sırasına göre kongre konuları şunlardır:

 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Politik Koşullar ve Devlet
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal Yapı
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Yenilk ve Sanayileşme
 • Afro-Avrasya Ülkeleri ve Kalkınma
 • Afro-Avrasya Ülkelerinde Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
 • Eğitim
 • Bilgi Yönetimi
 • Ekonomi ve Maliye
 • Girişimcilik ve İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Hukuk
 • İletişim
 • Sağlık, Spor, Turizm
 • Tarih
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
 • Coğrafya
 • Muhasebe ve Finans
 • İstatistik ve Sayısal Yöntemler
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 • Etik ve Ahlaki Değerler
 • Antropoloji Çalışmaları
 • Bilim Felsefesi ve Metedoloji
 • Dil ve Edebiyat
 • Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
 • İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
 • Sosyal Problemler
 • Kadın Çalışmaları
 • Gençlik Sorunları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
 • Çevre Sorunları
 • Din ve İnanç Meseleleri
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
 • Sanat Çalışmaları
 • Sanat Tarihi Çalışmaları
 • Arkeoloji Çalışmaları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
 • Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
 • Medya Çalışmaları
 • Ulaşım Sorunları
 • Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
 • Tarım Ekonomisi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi
Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

15 Mart 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Gönderdiğiniz bildirilerinizin kabul edilip edilmediği son açıklama tarihi beklenmeden tarafınıza bildirilecektir. Bildiriniz değerlendirme sonucunda kabul edilmesi halinde kabul yazıları, Üniversiteniz bünyesinde idari işlemlerinin aksamaması için tarafınıza hemen gönderilecektir.

Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

15 Mart 2017 (Erken Kayıt)
15 Nisan 2017 (Geç Kayıt)

Kongre Tarihi

17 – 20 Nisan 2017

 

http://afroeurasia.org/main/c/2017/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.