I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-29 Ekim 2016 tarihleri arasında “I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu -Kültür, Tarih, Din, Medeniyet-” düzenlenecektir.

Son on yılda, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri de, her ile bir üniversite politikası çerçevesinde şehirlerin üniversiteyle buluşturulmasıdır. Bu çerçevede, Aksaray’da da 2006 yılında bir devlet üniversitesi kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversitelerin bir işlevi evrensel ölçekte işler yaparak bilime katkı vermek, bir diğer işlevi de yereli gözeterek çalışma alanlarını belirlemek olmuştur. Aksaray Üniversitesi de evrensel ölçekte bilimsel çabalara katkı vermenin yanı sıra sadece Aksaray’a ve değerlerine odaklanan çalışmalar da yapma arzusundadır. Bu yönde atılan çok sayıda adımdan biri de, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezinin öncülüğünde, Aksaray’ın tarihî ve kültürel bakiyesi ile güncel potansiyeli üzerine bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir mecra oluşturmaktır. Yapacak olduğumuz Sempozyumla Aksaray’ın tarihi, tarihî eserleri, edebiyatı, sosyal hayatı, siyaseti, ekonomisi, eğitimi; kısaca, dünü, bugünü ve yarını hakkında hemen her konuda bir birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.

İlkini 2016 yılında yapacağımız ve her yıl devam edecek olan, Aksaray’ın tarihi ve kültürü ile ilgili hemen her konunun tartışılacağı I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Başlıklar
Tarih Öncesi Dönemlerde Aksaray

Arkeolojik Veri ve Buluntular Işığında Aksaray

Aksaray Çevresindeki Höyükler ve Kazı Çalışmaları

Şehir ve Kültürün Gelişiminde Roma ve Hristiyanlık Dönemi

Bir Anadolu Selçuklu Şehri Karakteristiği Olarak Aksaray

Anadolu Selçukluları Dönemi Siyasi ve Askeri Tarihiyle Aksaray

Aksaray Çevresindeki Hanlar, Saraylar ve Diğer Sanat Eserleri

Osmanlı Egemenliği Boyunca Aksaray

Coğrafi ve Beşeri Bir Havza Olarak İmkânlarının Gelişim ve Dönüşümü

Kültürel ve Entelektüel Birikimin Tasnif, Tahlil ve Tenkidi

Aksaray’da İskân ve Göç Hareketleri

Aksaray’ın Yetiştirdiği Önemli İlim Adamları, Edebiyatçı, Sanatçılar ve Eserleri

Aksaray’da Bulunan Medreseler ve Tarihi Etkileri

Şehirleşme ve Şehircilik Bakımından Aksaray

Aksaray’ın Kent ve Kentli Kimliği

“Marka Kent” Olarak Aksaray

Aksaray’ın Yeşil Alan Problemi

Aksaray’da Tasavvuf /Tarikat Ekolleri ve Etkileri

Aksaray’da Alevî-BektâşîKültürü

Somuncu Baba’nın Tarihi ve Güncel Önemi

Aksaray’da Gündelik Yaşam

İlçeden Kente Olan Dönüşüm ve Gelişim

Güncel Bir Mesele Olarak Aksaray’ın Yurt Dışı Varlığı ve Sosyal, Kültürel, Psikolojik Yansımaları

Aksaray’da Kutlama ve Merasim Kültürü

Aksaray’ın İmaj Değerinin Gerçek Değerine Erişme İmkanları Üzerine Tespit, Kritik Ve Öneriler

Aksaray’da Dini Grup, Cemaat ve Eğilimler

Tarihten Bugüne Aksaray’da Toplumun Dindarlık ve Dini Davranış Biçimleri,

Medreseler ve Tarihi Etkileri

Geçmişten Bugüne Aksaray’ın İlim, Fikir, Sanat ve Edebiyat Dünyasının Öncüleri

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderme: 15 Mayıs 2016
Özet Kabul: 1 Haziran 2016
Tam Metin Gönderme: 01 Eylül 2016
Tam Metin Kabul: 09 Eylül 2016
Sempozyum Programı Yayınlanma Tarihi: 22 Eylül 2016
Sempozyum Tarihi: 27-29 Ekim 2016

Gerekce
Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu coğrafyası, zengin kültürel birikimleri bünyesinde barındırmaktadır. Farklı etnik ve kültürel kimliklerin tarih boyunca birbirine aktardıkları bu zenginlikler, coğrafyaya has bir medeniyet biçimini meydana getirmiştir. Bugün bu coğrafyanın sakinleri olan bizler, gerek kendi inanç ve kültürümüze, gerekse diğer inanç ve kültürlere ait değerlerin farkındalığı noktasında yeterli dikkat ve bilinci oluşturamamış durumdayız. Bunun için daha fazla gayret sarfetmeliyiz.

Aksaray yöresi ise Anadolu coğrafyasının tarih ve kültür birikimine yaptığı katkılarıyla bu çabayı fazlasıyla hak etmektedir. Tarihî ticaret yollarının geçiş ve kesişme noktalarından olan Aksaray, bu özelliğiyle binlerce yıllık geçmişin izlerine sahiptir. Bu yönüyle Aksaray, Hristiyanlık öncesi ve sonrası Bizans’ın tarihi izlerini bugüne taşıyan arkeolojik, jeolojik ve coğrafi özellikleriyle dünyada örneği bulunmayan kalıntı ve bulguları bugünün insanının bilgisine sunmaktadır. Anadolu’nun Türkleşme ve Müslümanlaşma sürecinde de çok önemli fonksiyonlar icra eden bölge, Türkiye Selçukluları döneminde bu etki ve fonksiyonun zirvesine çıkmıştır. Döneminin en üst seviyesindeki bilgi, kültür ve yaşam standardını yakalayan şehir, sultanların, kervanların, seyyahların; durak, istirahatgâh ve karargâhı olma özelliğine sahip olmuştur.

Nesilden nesile aktarılarak bugüne gelen bu kültür ve medeniyet zenginliğimizin farkında olmak ve onları araştırmak ihtiyaç haline gelmiştir. Bu farkındalığın ülkemiz insanının bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmenin bir aracı olarak görülmesinin yanında yeni bir medeniyet kurmanın zihinsel alt yapısını oluşturması açısından da önemli olduğu kabul edilmektedir.

Dünyanın küçük bir köy haline geldiği bu iletişim ve teknoloji çağında şehirler, bölgeler ve ülkeler kendilerini, sahip oldukları birikimi, çok yönlü bir katma değere dönüştürmek zorunda hissetmektedirler. Bu bağlamda içinde bulunduğu toplumun bilgi birikimini yansıtan üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Aksaray Üniversitesi de bu amaçla Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezini kurmuştur. Merkezimiz tarih, kültür ve medeniyetin bu denli önem kazandığı bir dünyada, sakini olduğumuz coğrafyanın birikimini ortaya çıkarıp paylaşmak, insanlık bilgi ve birikimine katkıda bulunmak amacıyla ilk icraat olarak I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nu gerçekleştirmeyi görev bilmiştir.

Amaçlar
Sempozyumun temel amacı, Anadolu’nun eşsiz tarihini barındıran bir bölgesi olan Aksaray ve çevresinin birikimlerinin ortaya çıkarılması, bu noktadaki bilimsel alt yapının tespit edilip uluslararası ilim dünyasına sunulması; tarihi, coğrafi ve sanatsal güzelliklerinin tanıtılması ile dünya, ülkemiz ve bölge insanında bütün bu özelliklere karşı bir farkındalık kazandırılmasıdır. Buna bağlı olarak diğer amaçlar şöyle sıralanabilir:

Köklü bir tarihi geçmişi olan Aksaray’ın ilmî, dinî, kültürel ve sanatsal tüm değerlerinin bilimsel alt yapısının oluşturulmasını sağlamak,
Milattan önceki binyıllarda oluşmuş olan, Aksaray ve çevresindeki höyük ve arkeolojik kıymetler hususunda bilgilendirme ve tanıtım gerçekleştirmek,
Anadolu’nun kültür mozaiğinde Aksaray’ın etki ve rolünü bilimsel temellerle belirlemek,
Aksaray’ın tabii güzelliklerinin tanıtılmasını sağlamak,
Aksaray’daki Selçuklu dönemi eserlerinin bilinmeyen yönlerini ve tanıtımını gerçekleştirmek,
Özelde üniversite gençliği, genelde ise tüm Aksaray halkında bilimsel ve kültürel birikime karşı bir farkındalık oluşturmak,
Aksaray’ın günümüz sosyo-kültürel yapısı, bu yapının geliştirilmesi, problemleri ve çözüm yolları noktasında ve yeni başlıklar çerçevesinde bilimsel toplantıların alt yapısını oluşturmak,
Basın ve yayınlar yoluyla Aksaray’ın bilimsel ve kültürel birikiminin tanıtılmasına katkıda bulunmak,
Somuncu Baba, Celâleddîn Aksarayî gibi şehrin manevi değerlerini tanıtmak.

aksaraysempozyumu.aksaray.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.