“Göç ve Aile” temalı Resim Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“GÖÇ VE AİLE” TEMALI RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

I. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Diyanet İşleri Başkanlığı

II. YARIŞMANIN TÜRÜ
Resim Yarışması

III. YARIŞMANIN TEMASI
“Göç ve Aile”

IV. YARIŞMANIN KAPSAMI
Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve
Aile” temalı bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki bireylerin katılımına açık
olarak düzenlenmektedir.

V. YARIŞMANIN AMACI
– Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet sunduğu kesimlerden biri olan göçmenler hakkında toplumsal
farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda
bulunmak.
– Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin
göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine
imkan sunmak.
– Toplumun temel yapı taşı olan ve geleneğimizde çok önemli bir yer tutan aile kurumunun
ehemmiyetine dikkat çekmek.

VI. KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki (01.01.2000-31.12.2005
tarihleri -her ikisi de dahil- arasında doğanlar) haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan bütün
bireyler katılabilir. Daha önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılık kararı
devam edenler yarışmaya katılamazlar.
2. Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
3. Her katılımcı sadece 1 resimle yarışmaya katılabilir.
4. Resimler, daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış olmalıdır.
5. Resimler, 20 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar katılımcıların ikamet ettikleri il ya da
ilçe müftülüklerine elden, posta veya kargoyla teslim edilecektir. Mezkur tarihte ulaştırılmamış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta veya kargodan kaynaklı
gecikmeler geçerli bir mazeret sayılmayacaktır.
6. Katılımcılar, Ek Katılım Formunu doğru bir şekilde doldurarak imzalayacaklar ve ayrı bir
kağıt halinde resimlerine iliştireceklerdir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar ise ayrıca
velileri/vasilerine formda yer alan bölümü mutlaka imzalatacaklardır.

VII. TEKNİK ŞARTLAR
1. Resim yapılacak kağıdın boyutu, 35 x 50 cm olacaktır.
2. Resimler el yapımı olacak, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya da
dijital ortamlarda üretilmeyecektir.
3. Yarışmacılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü renkli tekniği ve malzemeyi
kullanabilecektir.
4. Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş
bir şekilde teslim edilecektir.
5. Resim kağıdının her iki tarafına da herhangi bir şey yazılmayacaktır.

VIII. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER
1. İlçe müftülükleri kendilerine teslim edilen resimleri değerlendirmek ve dereceye girenleri
tespit etmek üzere bir resim öğretmeninin de bulunduğu en az üç kişilik değerlendirme
komisyonu oluşturacaktır. Bu konuda ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği
yapılacaktır.
2. İlçelerde komisyonlar tarafından ilk üç sırada seçilen resimler il komisyonunca
değerlendirilmek üzere 27 Kasım 2020 tarihine kadar il müftülüklerine ulaştırılacaktır.
İlçelerde resimleri ilk üçe giren katılımcılar, ilde dereceye girenlere verilecek ödül
tutarından fazla olmamak kaydıyla yerel imkanlar ölçüsünde para, yayın vb. ödüllerle
ödüllendirilebilecektir.
3. İlçelerden gelen resimlerle doğrudan il müftülüklerine başvuru yapan katılımcıların
resimlerini değerlendirmek üzere il müftülükleri bünyesinde bir resim öğretmeni ve bir il
göç uzmanı/uzman yardımcısı ya da kurum tarafından uygun görülecek bir personelin de
bulunduğu en az üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu konuda il milli
eğitim müdürlükleri ve il göç idaresi müdürlükleri ile işbirliği yapılacaktır.
4. İl ve ilçe değerlendirme komisyonları il/ilçe müftüleri ya da komisyonlarda görevli
personelin unvanları göz önünde bulundurularak uygun görülecek bir personelin
başkanlığında oluşturulacaktır. Komisyonlarda vaiz ve göçmenlere yönelik hizmetlerde
koordinatör olarak görev yapan personel (mevcut olmaları halinde) tercih edilecektir.
Belirtilen personelin mevcut olmaması halinde diğer personel görevlendirilecektir.
5. İl ve ilçelerde katılımcı sayısının fazla olması halinde birden fazla değerlendirme
komisyonu oluşturulabilecektir. Ancak il müftülüklerine ve Başkanlığa gönderilecek
resimler tek komisyon tarafından seçilecektir.
6. Resimlerin değerlendirilmesi; özgünlüğü (30 puan), sanatsal değeri (30 puan), temaya dair
mesajı yansıtması (40 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
7. İl genelinde dereceye giren eserlerin ilanı il müftülükleri tarafından başta sosyal medya
hesapları olmak üzere uygun mecralarda ve vasıtalarla yapılacaktır.
8. İl müftülükleri tarafından ilde birinci seçilen resmin sahibine 250 TL, ikinci seçilen resmin
sahibine 150 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine ise 100 TL ödül verilecektir. Diğer katılımcılar ise başta Başkanlığımız yayınları olmak üzere uygun görülecek diğer ödüller
ile ödüllendirilebilecektir.
9. İlde birinci seçilen resimler, il müftülükleri tarafından posta yoluyla 04 Aralık 2020 tarihine
kadar Başkanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca il genelindeki toplam katılımcı sayıları ile
takdim edilen hediyelere dair veriler ve değerlendirme komisyonu tutanağının da yer aldığı
bir rapor düzenlenerek belirtilen tarihe kadar [email protected] adresine ulaştırılacaktır.
10. Başkanlık merkezinde illerden gelen resimleri değerlendirmek ve dereceye girenleri
belirlemek üzere Din Hizmetleri Genel Müdürü başkanlığında Göç ve Manevi Destek
Hizmetleri Daire Başkanı, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı ile resim sanatında
temayüz etmiş bir isim ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden bir temsilcinin bulunduğu 5
kişilik Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. Bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği
yapılacaktır.
11. Resimlerin değerlendirilmesi; özgünlüğü (30 puan), sanatsal değeri (30 puan), temaya dair
mesajı yansıtması (40 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
12. Değerlendirme Komisyonu 10 Aralık 2020 tarihinde toplanarak ülke çapında birinci, ikinci
ve üçüncü olmaya uygun görülen resimleri belirleyecektir.
13. Ülke genelinde dereceye giren resimler ve sahiplerinin isimleri uygun mecra ve vasıtalarla
11 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek ve katılımcılara bilgi verilecektir.
14. Ülke genelinde birinci seçilen resmin sahibine 5.000 TL, ikinci seçilen resmin sahibine
4.000 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine 3.000 TL, mansiyon ödülü almaya uygun görülen
resmin sahibine 1.000 TL olmak üzere Uluslararası Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla 18
Aralık 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ tarafından Başkanlığımız
merkezinde ödül takdim edilecektir. Ayrıca illerden Başkanlığımıza gelen katılımcılara
Başkanlığımız yayınlarından oluşan bir hediye paketi ile Katılım Belgesi gönderilecektir.
15. Bu şartnamede belirtilen hususlara aykırı olduğu tespit edilen resimler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Resmin şartname hükümlerine aykırı olduğu sonradan tespit edilmesi
durumunda dereceye girmiş ise ilgili katılımcıya verilen ödül/ödüller iptal edilecek ve
bunun/bunların iadesi istenecektir.

IX. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
1. Resim sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Diyanet işleri Başkanlığı’na
verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin
kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
2. Yarışmaya gönderilen bütün resimler, Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel, işitsel,
dijital yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerde
kullanılabilir.
3. Diyanet İşleri Başkanlığı eserlerin bu şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına
hiç bir şekilde izin vermeyeceğini taahhüt eder.
4. Gerek illerde gerekse ülke genelinde dereceye giren resimlerin Başkanlığımız ve
müftülüklerimizin sosyal medya hesaplarında ya da internet ortamında paylaşılması, bu
hesaplardan indirme ve paylaşım yapılması durumunda Başkanlığımız ve müftülüklerimiz
tarafından herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

X. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: 26 Ekim 2020
Resimlerin Katılımcılar Tarafından İl ve İlçe Müftülüklerine Son Teslim Tarihi: 20 Kasım 2020
Seçilen Resimlerin İlçelerden İllere Son Gönderim Tarihi: 27 Kasım 2020
Seçilen Resimlerin İllerden Başkanlığımıza Son Gönderim Tarihi: 04 Aralık 2020
Başkanlıkça Resimlerin Değerlendirilmesi: 10 Aralık 2020
Sonuçların İlanı: 11 Aralık 2020
Ödül Töreni: 18 Aralık 2020

XI. DİĞER HUSUSLAR
1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın, il ve ilçe müftülüklerinin ve değerlendirme komisyonları ile Değerlendirme
Kurulunun kararları esas alınacaktır.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve
yarışmayı iptal etme de dahil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.
3. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × two =