ELLER DİLE GELİYOR

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ELLER DİLE GELİYOR

1. Giriş
Toplumumuzun %12’ si engelli bireylerdir (TUİK, 2002). Projemiz toplumun 0,37’sine
karşılık gelen işitme engelli bireyler için düşünülmüştür. İletişim; bilginin, düşüncelerin,
duyguların ya da niyetin ilkel ya da ergin göstergeler dizgesi aracılığı ile bir kişiden bir
başka kişiye ya da bir yerden bir yere aktarılmasıdır (Aksan, 1980). İşitme engelli bireyler
arası iletişimi hızlandırmanın en kolay yolu da görsel semboller ve işaret dili kullanmaktır.
Öğrencilerimizin işitme engelli oluşu ve yapılan durum tespiti çalışmalarımızda
öğrencilerimizin okulumuz internet sitesi haber ve duyurularını anlamadığının belirlenmesi,
ayrıca ülkemizde benzer bir çalışmanın yapılmamış olması bizi bu çalışmayı yapmaya
yönlendirmiştir.

2. Problem Durumu
İşitme engeli bireylerin büyük bir bölümü okuduğunu anlamamaktadır. Kelime
dağarcıkları çok gelişmiş değildir. İşaret dili ile gösterildiğinde anladığı bir kavramı,
kendisine yazılı olarak sunduğunuzda anlamamaktadır. İşitme engeli olan öğrencilerimiz ile
yaptığımız durum tespiti amaçlı ön test uygulamasında, öğrencilerimizin işaret dili desteği
olmadan sunulan internet sitesi haber ve duyuruları çok fazla anlamadığı tespit edilmiştir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmamızın amacı işitme engelli öğrencilerimizin kurum faaliyet ve duyurularından
haberdar olmasını sağlayarak eğitim standartlarını yükseltmektir. Hedefler:
1. Program ve etkinliklerin %100 ünün işaret diline çevirisinin yapılması,
2. Yayınlanan video ve görsellerin %100 ünün işaret dili çevirisinin yapılması,
3. Bildiri, ilan, panolara asılan afişlerin işaret diline çevrilerek sunulması,
4. İşitme engelli bireylere kendi dillerinde seslenerek değer verildiğinin gösterilmesi,
5. Diğer okul, özel ve kamu kurumlarına örnek teşkil etmesidir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Öğrencilerin mevcut durumlarını belirlemek için ön test uygulaması yapılmıştır.
Uyguladığınız yöntem anket yönteme benzerlik göstermektedir. Ayrıca gözlem yapılmıştır.
Bunun yanı sıra soru cevap tekniği ile anlama durumları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında işaret dili desteği olmadan işitme engelli bireylerin
sunulan yayınlardan yeteri ölçüde yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır.

Yaşar ÇETİNBAY
Umut AL
İbrahim ALBAN
ORDU / ALTINORDU NURİYE HALİT ÇEBİ ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ