EBA Deney 1. Fen Deneyleri Video Yarışması

EBA DENEY
I. EBA FEN DENEYLERİ VİDEO YARIŞMASI YÖNETMELİK

1. PROJENİN AMAÇLARI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışmada Türk
Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğretmenlerin deney
içeren video çekimi paylaşımları ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
• Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji dersini, öğrencilere yönelik eğlenceli ve dikkat çekici
hale getirerek daha kalıcı öğrenme ortamı sağlamak,
• Derslerin deney ve etkinlik ağırlıklı yürütülmesini teşvik etmek,
• Farklı deney ve etkinliklerle öğretim programına uygun içeriği zenginleştirmek,
• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
• Ders içinde yapılan etkinliklerin diğer öğretmenlerle paylaşımını sağlamak,
• Eğitimde iyi örnekler oluşturmak,
• Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak,
• Ortaya çıkan ürünlere EBA içeriğinde yer vererek bunları öğrenci ve öğretmenlere
sunmak

2. HEDEF KİTLE:
Milli Eğitim Bakanlığı resmi ortaokullarında görev yapan Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
öğretmenleri.

3. ANA TEMA:
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına uygun olarak deney videosu
hazırlama

4. PROJENİN FAALİYETLERİ:
– EBA I. Fen Deneyleri Video Yarışması’nın resmi ortaokullara duyurulması,
– Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğretmenlerince www.eba.gov.tr portalından başvuru
formunun doldurulması ve çekilen videoların siteye yüklenmesi,
– Yarışmaya gönderilen videoların ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulması,
– Ön elemeyi geçen eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi,
– Ön elemeyi geçen videolar için seçici kurulun değerlendirmesinin yanı sıra
www.eba.gov.tr portalı üzerinden izleyiciler tarafından en fazla beğeniyi alan videoya
özel ödül verilmesi,
– Ödül töreni ve dereceye giren videoların gösterilmesi.

5. KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
• Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda yapılacak olan video yarışmasına; resmi ortaokullarda görev yapan
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğretmenleri katılabilir.
• Videolar Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretim Programına uygun deneyleri
kapsamalı, öğretim programındaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır.
• Yarışmacılar ancak 1 (bir) adet video ile başvuru yapabilirler.
• Videoların başında deneye ilişkin kısa bilgilerin bulunduğu jenerik yer almalıdır.
• Videoların süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 5 dakika olmalıdır.
• Videoların değerlendirilmesinde; amaca ve kazanımlara uygunluk, özgünlük ve
yaratıcılık, kurgu ve anlatım, bilimsel yaklaşım, uygulanabilirlik, görsel ve işitsel
nitelik dikkate alınacaktır.
• Deneyler uygulanırken güvenlik önlemlerine dikkat edilecek, alınacak güvenlik
önlemi varsa videoda belirtilecektir.
• Yarışmanın dili Türkçe’dir.
• Çekilen videodaki deneylerde öğretmen anlatımı ve uygulaması yer almalı, öğrenci
görüntüsü bulunmamalıdır.
• Çekilen videolarda animasyon, simülasyon tarzındaki etkinlikler yer almamalıdır.
• Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş videolar başvurabilir. Gösterime
uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi yeterli görülmeyen
videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Başvuru sahibi, öğretmen ise kendi adına eba şifresi ile www.eba.gov.tr portalı
üzerinden yarışmaya katılabilir.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve video çalışmalarını katılım
formu ile birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvuru sahibinin www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte
yüklediği video mp4 formatında ve maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
• Videolarda internet site isimleri, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
• Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: Videodan en az 2 adet fotoğraf
(300 dpi), öğretmenin fotoğrafı (300 dpi), öğretmenin özgeçmişi (en fazla 100
kelime), videonun özeti (en fazla 100 kelime).
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla
olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının
sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü
yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve
Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma
vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû
kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili
alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan videolar; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde ilgili
alan öğretmenlerinden oluşturulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir. Nihai
değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılacaktır.
• Ön elemeden geçen videoların izleyici oylaması da “www.eba.gov.tr” portalında
başlatılacaktır.

7. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul; üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanları arasından seçilen beş
kişiden oluşur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü seçici kurulu belirler.
– Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı
bulunmayan bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul, videoları izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını
yapar. Bu toplantıda kendilerine EBA Fen Deneyleri Video Yarışması ile ilgili bilgiler
verilir. Daha sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında videoların hepsini birlikte izlemekle
yükümlüdür.
– 5 kişiden oluşan seçici kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
– Seçici kurul, gerek duyması halinde videolar arasından iki adet özel ödül ihdas
edebilir.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları
ile gerekçeli sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim
etmekle yükümlüdür.

8. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
– Birincilik Ödülü 4.000 TL
– İkincilik Ödülü 3.000 TL
– Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
– İki adet Jüri Özel Bilim İnsanı Ödülü Dizüstü bilgisayar
– EBA Beğeni Özel Ödülü Dizüstü bilgisayar

9. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Başvuru Tarihi : 2 Mart 2015 – 27 Mart 2015
• Eserlerin Ön Değerlendirilmesi : 30 Mart 2015- 17 Nisan 2015
• EBA Beğeni Özel Ödülü İzleyici Oylaması : 20 Nisan 2015- 8 Mayıs 2015
• Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi : 12 – 14 Mayıs 2015
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 15 Mayıs 2015
• Ödül Töreni : 3 Haziran 2015

Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
İLETİŞİM: deney@eba.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.