BİR HARF BİR İNSAN – BİR İNSAN BİN UMUT

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
BİR HARF BİR İNSAN – BİR İNSAN BİN UMUT

1.Giriş
Öğrencinin akademik başarısı, okula ve derslerine karşı ilgi ve tutumunun, okumayazma ve anlama becerileri ile arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. Bu ifade alan
yazında yapılan birçok araştırma ve çalışma ile kanıtlanmıştır. Okuma, yazma ve anlama
becerilerinin bu önemine rağmen günümüzde ara-sınıflarda (2-12.sınıf) okuma-yazma
bilmeyen veya okuma-yazma becerilerinde güçlük çeken öğrencilerin mevcudiyeti
bilinmektedir.

Zorunlu öğrenim çağının yükselmesi ile birlikte hem ortaokul hem de liselerde
okuma-yazma güçlüğü çeken öğrenci sayısı artmıştır. Ortaokul ve liselerde okuma-yazma
becerilerinde güçlük çeken öğrenciler genellikle Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenlerine yönlendirilmektedir. Lisans düzeyinde ilk okuma-yazma öğretimi ile ilgili
eğitim almayan Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri kendi akademik
yeterlikleriyle okuma-yazma eğitimi verememektedirler. Projemiz kapsamında ortaokul ve
liselerimizde öğrenim görüp okuma-yazma bilmeyen öğrencilere okuma-yazma eğitimi
verebilmeleri amacıyla; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik, Beden Eğitimi,
öğretmenlerimize ilk okuma-yazma alanındaki yeterliklerini artırmak amacıyla, okumayazma öğretimi eğitimleri verilmiştir. Gereklerine uygun ve proje yönetim izlemedeğerlendirme süreçlerine uygun olarak uygulanmaktadır.

2.Problem Durumu
Yapılan araştırmalar sonucu il genelinde ara sınıflarda öğrenim gören (2-12.sınıf) bazı
öğrencilerin okuma-yazma bilmedikleri veya okuma-yazma becerilerinde güçlük yaşadıkları
gözlemlenmiştir. Ayrıca her öğrencinin aynı yöntemle öğrenemeyeceği ilkesinden hareketle
farklı öğretim yöntem-tekniklerinin işe koşulması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu
bilgilerden hareketle öğretmenlerimize okuma-yazma öğretiminde farklı yöntem-tekniklerin
öğretilmesi gerekliliği doğmuştur. Ayrıca okuma-yazma becerilerinin süreç içerisindeki
gelişimini takip etmek oldukça zordur.

3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
İlkokul, ortaokul ve liselerde, ara sınıflarda (2-12. sınıf) okuma- yazma bilmeyen ve
okuma-yazma becerilerinde güçlük çeken öğrencilerin ilk okuma-yazma ve okuduğunu
anlama becerilerini geliştirebilmek; ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntem ve
teknikleri okuma-yazma bilmeyen veya okuma-yazmada güçlük çeken öğrencilere göre
uygulayabilecek yeterli bilgiye sahip öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca okuma-yazma
becerilerini bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak ölçebileceğimiz ve gelişim raporları
alabileceğimiz bir dijital okuma-yazma becerilerini takip yazılımının geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

3.2. Çalışmanın hedefleri
– İl merkezinde ve tüm ilçelerde ara sınıflarda öğrenim gören okuma-yazma bilmeyen
444 öğrenciye işlevsel okuma-yazma becerisi kazandırmak,
– Ara sınıflarda öğrenim gören, okuma-yazma ve okuduğunu anlama becerilerinde
güçlük çeken 855 öğrencimizin okuma-yazma becerilerini geliştirmek,
– Okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri okuma-yazma bilmeyen
öğrencilere göre uygulayabilecek yeterlikte 200 öğretmeni eğitim vererek yetiştirmek,
– İl merkezi ve ilçelerimizde okuma-yazma bilmeyen ve okuma-yazma becerilerinde
güçlük çeken 1000 öğrencimizi “Okuma, yazma ve anlama becerileri” geliştirme
kurslarına katılımını sağlamak,
– Öğretmenlere dağıtmak üzere ara sınıflarda okuma-yazma yöntem ve teknikleri
içeren “Okuma-Yazma Öğretimi Rehberi”ni hazırlanması,
– Okuma-yazma bilmeyen veya okuma-yazma becerilerinde güçlük çeken öğrencilerin
okuma, yazma becerilerinin gelişimlerini raporlayacak bir yazılım geliştirilmesi,
– Online okuma-yazma becerileri takip sistemin yazılımını geliştirerek etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlanması

4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Projede, öğretmenlere farklı okuma-yazma öğretim yöntem-tekniklerinin öğretilip;
bu yöntem-tekniklerin ara sınıflarda öğrenim görüp okuma-yazma bilmeyen ya da
okuma-yazma güçlüğü çeken öğrencilere belirli bir plan dâhilinde uygulanması,
öngörülen programların oluşturulup, öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerini
gözlemlemeye dayandığından bir eylem araştırması niteliği taşımaktadır.

Halis NURAL
Vahdettin OĞUZ
İsmail ÇELEBİ
Levent ÖZİL
Murat ALTUNOK
TOKAT / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ