“Bir Bilenle Bilge Nesil” Projesi Kompozisyon Yarışması

Genç Memur-Sen Genel Başkanlığının, 2017-2018 eğitim öğretim yılında; Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi kapsamında “Kompozisyon Yarışması” düzenliyor.

“BİR BİLENLE BİLGE NESİL PROJESİNE
İLİŞKİN YÖNERGE

Anmç

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı Eğitim-Bir-Seıı ve Genç Memur Sen tarafından müştereken yürütülecek olan Bir
Bilenle Bilge Nesil projesinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(l)Bu Yönerge; Bir Bilenle Bilge Nesil projesi uygulayıcısı olan Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Seıı teşkilatlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (l)Bu Yönerge; Eğitimciler Birliği Sendikası Tüzüğü ile Memur-Sen tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Danışman öğretmen: Gençlere ilgi alanlarına göre destek, yol gösterici ve rehber olabilecek, Yönerge kapsamındaki iş ve işlemleri gönüllü olarak yürütecek öğretmenleri,
b) Kompozisyon değerlendirme komisyonu: Okunan kitaplar ile ilgili yazılan kompozisyonları değerlendirecek, alanında uzman öğretmenlerden seçilen, öğretmen topluluğunu,
c) Proje Koordinasyon Kurulu: Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin il kapsamında uygulanmasından 50111111111 kumlu,
d) İlçe Koordinasyon Kurulu: Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin ilçe kapsamında uygulanmasından sorumlu kumlu, ifade eder.

Proje konusu

MADDE 5- (1) Yönerge eki Ek-4’de yer alan kitaplardan üç tanesi il proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenerek Eğitim-Bir-Seıı şubeleri tarafından yerel imkânlar kullanılarak temin edilir; il ve ilçe merkezlerin de belirlenecek olan orta öğretim seviyesindeki öğrencilere proje kapsamında danışman öğretmenler aracılığı ile okutulur.
(2) Bir cğitiııı-öğretim yılında; I. Dönem en az 3 kitap, 2. Dönem en az 3 kitap olacak şekilde toplamda en az 6 kitap okutulur.
(3) Gerçekleşecek kitap okuma süreci sonunda öğlencilerin okudukları eserle ilgili kompozisyon yazmaları sağlanır.
(4) Kompozisyonlar kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip, her eserle ilgili en iyi kompozisyonu yazanlar arasından ilk üç dereceye girmeye hak kazanan orta öğretim öğlencisine il merkezinde düzenlenecek salon programında uygun görülecek olan hediyeler takdim edilir.
Proje koordinasyon kurulları

MADDE 6- (l)Pıoje koordinasyon kumlu; projenin il merkezinde ve ilçelerde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurul Eğitim-Bir-Seıı şubesi tarafından belirlenecek şube yönetim kurulu üyesi ve Genç Memur-Sen il başkamndan veya şubenin Genç Memur-Sen temsilcisinden oluşur, ilçeler deki faaliyetleri ilçe koordinasyon kumlu eli ile yürütür.
(2) İlçe koordinasyon kumlu; Projenin ilçe merkezinde uygulanmasından sorumludur. Bu kurul Eğitim-Bir-Seıı ilçe başkanı ve Genç Memur-Sen ilçe başkamndan oluşur. Kurul tüm faaliyetleri proje koordinasyon kurulu ile iletişim halinde gerçekleştirir ve proje koordinasyon kumluna karşı sorumludur.
Projenin uygulanacağı orta öğretim kurumlanılın ve danışman öğretmenlerin belirlenmesi

MADDE 7-(l)Proje koordinasyon kumlu ve ilçe koordinasyon kurulları tarafından, il merkezi ve ilçelerin sosyo-ekoııomik ve nüfus değişkenleri dikkate alınarak, kaç okulda bu projenin uygulanabileceği kararlaştırılır.
(2) Belirleneıı okulların işyeri temsilcisinin katkıları ile Bir Bilenle Bilge Nesil projesi danışman öğretmenleri belirlenir
(3) Yukardaki sürece ck olarak Eğitim-Bir-Sen şube ve ilçe başkanlıkları, Genç Memur-Sen il ve ilçe başkanlarıyla çalışmalar süresince istişare halinde koordinasyonu sağlayarak; Çalışmayı yürüten danışman öğretmenlerle periyodik aralıklarla değerlendirme toplantıları yapar, Kitap okumasını yaptıran öğretmen ve öğrenciyi motive edecek sosyal çalışmalar yürüterek katkı sağlar.
Okuma programına katılacak öğrencilerin belirlenmesi

MADDE 8- (l)Damşman öğretmenler tarafından gönüllü olarak bu görevi üstlendikleri okullarında bu çalışmaya katılacak öğrenciler, her öğretmene 10 öğrenci düşecek şekilde, belirlenir
(2) Belirlcneıı öğrencilerin kişisel bilgileri danışman öğretmenler tarafından Proje koordinasyon kumluna veya ilçe koordinasyon kuruluna Ek-I deki excel formata uygun olarak bildirilir.
(3) Bu veriler gerektiğinde ulaşılır olacak şekilde proje koordinasyon kumlu ve ilçe koordinasyon kurulları tarafından arşivlenir.
Proje kapsamında okunacak kitapların temini ve öğrencilere ulaştırılması

MADDE 9-(l) Proje koordinasyon kumlu tarafından yıl boyu okutulacak en az altı kitap belirlenir ve her ay hangi kitabın okutulacağının planlaması yapılır.
(2) Proje koordinasyon kumlu tarafından belirlenen kitaplar Eğitinı-Bir-Sen şube başkanlığı tarafından yerel imkanlar kullanılarak temin edilir.
(3) Tcmin edilen kitaplar proje koordinasyon kumlunun sorumluluğunda bağlı şubede depolanır.
(4) Merkeze uzak ilçelerde projenin akışını yavaşlatmamak adına temin edilen kitaplar proje koordinasyon kumlunun kararı ile depolanmak üzere ilçe koordinasyon kuruluna devredilebilir.
(5) Temiıı edilen kitaplar proje koordinasyon kumlunun belirlediği takvime göre danışman öğretmenlere ulaştırılır.
(6) Ay içerisinde okunacak kitabın öğlencilere dağıtılmasını takip eden 25 gün içerisinde kitap okunur, takip eden 5 gün içerisinde öğrenciler ilgili kitapla alakalı kompozisyonlarını yazar ve kompozisyonlar danışman öğretmenler marifeti ile proje koordinasyon kumlu ve ilçe koordinasyon kumluna ulaştırılır.
(7) İlçe koordinasyon kumluna ulaşan kompozisyonlar, şube bünyesinde oluşturulan koordinasyon kumluna ulaştırılır.
(8) Okunan kitap ile ilgili Kompozisyon şube bünyesinde oluşturulan koordinasyon kumluna ulaştığında gelecek aynı kitabı danışman öğretmenlere ivedilikle ulaştırılır. Bu işlem belirlenen takvim boyunca devam eder.
Proje kapsamında kitapların öğrenciler tarafından okunması süreci MADDE 10 – (l)Damşmaıı öğretmenlerin rehberliğinde kitaplar öğrencilere okutulur.
(2) Okuma programları için herhangi bir toplanma alanına ihtiyaç olmamakla beraber, toplanma alanı açısından imkân bulan danışman öğretmenler bu okumaları toplu olarak da gerçekleştirebilir.
(3) Okuma programında her kitabın okunması ve kritiği için 25 gün, kompozisyon yazımı ve yeni kitabın öğrenciye verilmesi için 5 gün ayınlır. Yani bir kitapla ilgili faaliyet 30 gün, bir dönem toplamda 3 kitapla ilgili faaliyet 90 gün sürer.
(4) Okuma programı sürecinde danışman öğretmenler her türlü sorunda proje il-ilçe koordinasyon kurulu ile iletişime geçer.
Kompozisyon yazımı ve kompozisyonlarla ilgili öğrenci derecelendirilmesi süreci MADDE 11 -(l)Kitaplarııı okunduğu 25 günlük süreçlerin ardından, 5 gün içerisinde kitaplarla ilgili Kompozisyonlar Ek-2 teki kağıt formatına uygun olarak bir yaprağı geçmeyecek şekilde( arkalı önlü 2 sayfa) yazılır.
(2) Kompozisyonlar öğlencilerin toplu olarak bulunduğu bir alanda danışman öğretmen nezaretinde yazılır.
(3) Her eserin okunmasının ardından yazılan kompozisyon danışman öğretmenler aracılığı il-ilçe koordinasyon kuruluna ulaştırılır.
(4) Eserlerin okunması sonucu eserlerle ilgili yazılan kompozisyonlar proje koordinasyon kurulunda toplanır.
Kompozisyon değerlendirme komisyonu kurulması ve işleyişi MADDE 12 -(l)Proje koordinasyon kumlu tarafından her dönem başında alanında yetkin öğretmenlerinden meydana gelecek komposizyon okuma komisyonu oluşturulur.
(2) Bu komisyon 5 kişilik gruplar halinde oluşturulur. Öğrenci sayısına göre oluşturulacak kompozisyon okuma komisyonu grup sayısı il koordinasyon kumlu tarafından belirlenir.
(3) Kompozisyon değerlendirme komisyonu, okunan kompozisyonların proje koordinasyonu kumluna ulaşmasını takip eden iki hafta içerisinde toplanır ve kompozisyonları Ek-3 te yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir, değerlendirilen kompozisyonlar değerlendirme çizelgesi ile birlikte ilgililere teslim edilir.
(4) Ek-2 de verilen kompozisyon kağıdında bulunan kurum kodu ve sayısı kısmı proje koordinasyon kumlu tarafından doldurulur, öğrenci bilgileri kısmı görünmeyecek şekilde katlanır ve kompozisyonlar 5 nüsha olarak çoğaltılıp kompozisyon okuma komisyonuna iletilir. Kompozisyonların aslı proje koordinasyon kurulunda arşivlenir.
(5) Ek-2 de verilen kurum kodu; okulları ayırt etmek için verilecek rasgele sayıları, sayı kısmı; öğrenci bilgileri kısmı kapalı olacağından, kompozisyonun hangi öğrenciye ait olduğunu belirleyen sayıyı ifade eder.
(6) Bu şekilde bir öğrencinin kompozisyonunu 5 öğretmen birden değerlendirmiş olduğundan, verilen notun objektifliği sağlanmış olur.
(7) Her eserin kompozisyon değerlendirmesi sonucu elde edilen sonuçlara göre kompozisyon yazan öğlencilerin listesi oluşturulur, 5 notun ortalaması alınarak her kitaba ait kompozisyonun l.si,2.si,3.sü belirlenmiş olur.
(8) Geııç Meıııur-Sen il başkanlığı tarafından dereceye giren öğrenciler Genç Memur-Sen Genel Merkezine bildirilir.
Okuma programı sonunda salon programı düzenlenmesi

MADDE 13-(l)Orta öğretim öğrencileri tarafından okunan en az 3 eserle ilgili yapılan kompozisyon yarışması sonucu dereceye giren öğlencilerin ödüllerini alacakları bir salon programı 15 Mayıs 2018-15 Haziran 2018 arasında tertip edilir.
(2) Yapılacak olan salon programında il bazında dereceye giren öğrencilere hangi hediyelerin verileceği proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenir, Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığına önerilir. Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığının uygun gördüğü ödül Şube başkanlığı tarafından temin edilir ve düzenlenen salon programında dereceye giren öğrencilere takdim edilir.
(3) Dönem boyunca okutulan en az 3 esere ait dereceye giren öğrencilere ödül verilir.
(4) Saloıı programına okuma programına katılan tüm öğlencilerin ailelerinin, danışman öğretmenlerin ve kompozisyon değerlendirme komisyonu üyesi öğretmenlerin katılımı, yapılan okuma programının tanı manası ile hedefine ulaşmasına yardımcı olur.
(5) Düzeııleııecek olan salon programı il koordinasyon kurulu tarafından tertip edilir.
Proje uygulama takvimi MADDE 14-(1) Proje uygulaması;
1.1) 22 Ocak 2018- 01 Şubat 2018 tarihleri arasında il koordinasyon kurulu tarafından kitapların belirlenmesi,
1.2) 01 Şubat 2018-30 Nisan 2018 tarihleri arasında her ay bir kitap okunup, kompozisyonlarının yazılması, derecelendirilmesi
1.3) 15 Mayıs 2018 – 15 Haziran 2018 arasında belirlenecek bir tarihte illerde salon programı yapılması, şeklinde gerçekleşir.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Eğitimciler Birliği Sendikası ve Genç Memur Sen tarafından birlikte yürütülür.
Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Eğitimciler Birliği Sendikası ve Genç Memur Sen yetkili organları tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.