BAHÇEMDEKİ KARDELEN

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
BAHÇEMDEKİ KARDELEN

1. Giriş
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. Maddesinde “Herkesin eğitim hakkı vardır”
ifadesiyle tüm bireylerin kendi kişiliğini geliştirme yönünde eğitim almaları gerektiği
vurgulanmıştır. Bahçemdeki Kardelen projemde amacım kaynaştırma yoluyla eğitimin
olumlu yansımasını kendi penceremden sunabilmek. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan
çocukların topluma kazandırılmaları, normal eğitim gören akranlarıyla heterojen bir
ortamda eğitim- öğretime erişim fırsatlarının oluşturulmasıyla geçirdiğim süreci paylaşmak
istiyorum. Her çocuk özeldir ilkesi ışığında Bahçemdeki Kardelen’in uygun ortam ve
özveriyle gösterdiği değişim ve gelişimin bundan sonra geliştirilecek kaynaştırma eğitim
projelerine örnek teşkil edeceğine inanıyorum.

2. Problem Durumu
Kardelenimin problemi ‘’Yaygın Gelişimsel Bozukluğu’’ nün olmasıydı. Özel
gereksinimi olan öğrenci velisine durumu kabullenmek, kabul ettirmek zor bir süreçtir.
Durumu kabullenen velim çocuğunun toplumla, sosyal hayatla bütünleşmesi gerektiğinin de
farkındaydı. Bu durum benim için, velilerim için, bahçemin tüm çiçekleri için aşılması zor bir
süreçti. Bu durumu en yararlı, verimli bir şekilde aşmalıydık sabırla, sevgiyle.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri

3.1.Çalışmanın Amacı: Öğrencime sevgi ve güven ortamı sağlayarak; akademik,
sosyal, psiko-motor ve öz bakım becerileri kazandırabilmek, geliştirebilmek, günlük
yaşantısında uygulamasını, sürekliliğini sağlayabilmek, kazandıklarını toplum içinde
yaşayabilmesini kolaylaştırabilmek.

3.2.Çalışmamın hedefleri:1.Okula, sınıfa uyumunu sağlamak. 2.Öz bakım
becerilerini geliştirmek. 3.Sınıf içinde ve dışında olumsuz davranışları giderip, istendik,
kalıcı davranışlar kazandırmak. 4.Psiko-motor beceriler kazandırmak. 5.Topluluk içinde
kendini ifade etmesini sağlamak. 6.BEP doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini
gerçekleştirmek.

4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Eğitim-öğretim sürecinde araştırma, gözlem ve inceleme, anlatım, rol-model olma,
yaparak-yaşayarak öğrenme, soru–cevap, drama, olumlu pekiştireç, yazılı sınav (Klasik,
boşluk doldurma, doğru-yanlış, çoktan seçmeli), demostrasyon gibi yöntem ve tekniklerden
yararlandım.

Nuray YILMAZ
AMASYA / VALİ HÜSEYİN POROY İLKOKULU