14. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, Uluslar arası Birleşik Komisyon (ABD) ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl ondördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 8-11 Nisan 2020 tarihinde Antalya’ da gerçekleşecektir. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneği; düzenlediği bu kongreler aracılığıyla henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş olup özveri ile misyonunu devam ettirmeye çalışmaktadır.

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. On dördüncüsü gerçekleşecek olan kongremiz her zaman olduğu gibi; öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği açısından gelinen son noktayı, sağlık hizmetleri sunumunda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte gözden geçirme olanağı sunacaktır. Kongre katılımcıları bu güne kadar akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmiş ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalamışlardır. Aynı misyonu bu yılda devam ettiren ondördüncü sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği kongresinin bu yılki ana teması, “ Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinin Sürdürülebilirliği ve İyileştirilmesi için Klinik Kalite, Ölçme ve Veri Toplama Yöntemleri ve Dijital Uygulamalarda yenilikler” olacaktır. Kongremize tüm hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonelleri, kalite direktörleri ve sorumluları, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları yöneticileri, konu ile ilgili araştırmacılar, akademisyenler, yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcileri, SGK çalışanları, sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgililer ve değerli hasta ve yakınları davetlidir.

Kongremizin amaçları;

Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler
Klinik kalite iyileşti,rme yöntemleri
Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi, very kaliştesi iyileştirme ve ölçmeve değerlendirmede mevcut uygulamalar ve uygulamadaki güçlükler, yenilikler.
Yenilikçi yöntemlerin tanımlanmasında araştırmaların rolü, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında kalite iyileştirme uygulamalarına epidemiyolojik, organizasyonal davranışlar ve bunların uygulama ilkelerinin entegrasyonu
Hasta odaklı bakım
Sağlık teknolojilerinde yenilikler
Sağlık sistemi altyapısı
Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik
Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi
Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
Risk yönetimi
Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimleri tartışmaktır.

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Antalya’ da gerçekleşecek ondördüncü uluslararası kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Saygılarımızla

Ana Konular
Kalite ve Hasta Güvenliği Programlarının Sürdürülebilirliği
Klinik Kalite Uygulamaları
Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Dijital Uygulamalar
Veri Toplama, Analiz ve Kalitesinin Iyileştirilme Yöntemleri
Hasta Güvenliği, Risk Yönetimi ve Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar Dahil Olmak Üzere Tıbbi Hataların Azaltılması.
Hasta Merkezli Bakım
Gelişen Sağlık Teknolojisi.
Sağlık Sistemi Altyapısı,
Sağlık Ortamını Hastaya, Ailelerine ve Çalışanlarımıza Güvenli Hale Getirmek. Tıbbi Hatalar, Çevre Güvenliği, Hataların Raporlanması, Problem Çözme, vb. Kapsamaktadır.
Klinik Risk Yönetimi Açısından; Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü , Sağlık Hizmetleri İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi (HAI)
İlaç Güvenliği ve Yönetimi;
İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans
İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler
Farmako-Ekonomi
Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve Belgelendirme Programları ve Maliyetleri
Yüksek Riskli Durumlarda, Olumsuz Olaylarda ve Güvenlik Önleme Stratejilerinde Hasta Güvenliği.
Sağlık kuruluşlarında Iş Yeri Riskleri ve Güvenlik Önleme Stratejileri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon , Klinik Risk Yönetimi
Kaynak Eksikliği ya da Kısıtlılığında Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Performansı İyileştirici Yöntemler
Sağlık Hizmetleri Verimliliğini Arttırmada Benchmarking-Kıyaslamaların Önemi
Hasta Güvenliği ve Akreditasyonda Maliyet Etkinlik ve Maliyet Yarar Çalışmaları
Tıbbi Hataları Ölçme ve Iyileştirme Yöntemleri, Hasta Güvenliği, Tıbbi Hataların Azaltılması, Risk Yönetimi, Çevresel Güvenlik, Hataların Rapor Edilmesi, ve Sorunların Çözümü.
Sağlıkta Kalite, Hasta Güvenliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi.
IT Teknolojilerinin Sistemdeki Rolü, Uygulamada Yenilikler, Devrim Niteliğinde Deneyimler ve E-Sağlık.
İletişimde Devrim; Raporlama Mekanizmaları, İletişim Yolları, Hasta ve Hizmet Sağlayıcının Memnuniyeti ve Pazarlama Kalitesi
Teşvik Yöntemleri, Ödüller ve Tasdikler ve Kalite Ödülleri
Sağlık Hizmetleri Sistemi Altyapısında Yenilikler. Hastane Mimarisi, Sistem Tasarımı, Tasarım Vasıtasıyla Güvenlik, Çevreyle Dost Tesis, Yeşil Hastane Uygulamaları
Eğitim Ve İletişimdeki Yenilik. Elektronik Tıbbi Kayıtların Kullanımı, CPOE, Hastalarla Etkin İletişimler, Hizmet Alan Kişiler Arasında İletişim, Aktif Dinleme
Tıbbi Hata ve Advers Olayların Maliyeti
Yalın Yönetim, Altı Sigma Gibi Kalite İyileştirme Araçları
Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik ve Kullanımı Arttırma ve Yönetim Modelleri,
Dijital Sağlık, Sağlıkta Kalite , Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Dijital Uygulamalar ve Maliyetleri
Sağlık Kuruluşlarında Kalite İyileştirmede Proses Odaklı Yönetim Uygulamaları, ISO 9001;2015
Kalibrasyon ve Biyomedikal, Tıbbi Cihaz Yönetimi
Performans Sistemlerinin Kalite ve Hasta Güvenliğine Etkileri
Sağlık Hukuku, Asli Açıdan Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu
Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Hastanelerde Atık Yönetimi, Çevresel Risklerin Kontrolü

Önemli Tarihler
Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi 15 Mart 2020
Bildiri Kabul İlanı 20 Mart 2020
Kongre Tam Program İlanı 25 Mart 2020
Kongre Kayıt Son Tarih 8 Nisan 2020

http://www.qps-antalya.com/tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin