Ytong Mimari Fikir Yarışması

Fikir Yarışması
Mimari Fikir Yarışması

Ytong Mimari Fikir Yarışması

Genç mimarlar ve mimar adaylarına yönelik olarak her yıl farklı konularda düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışmaları, gelişmeye açık bir zeminde fikirlerin paylaşılmasına ve tartışılmasına fırsat tanımaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Şehirden Uzak…

Büyükşehir yasası ile kent-dışı-mekânlar kentin birer mahallesi haline gelmiş ve bu yerlerde yapılması planlanan yapılar da kentsel imar koşullarına bağlı kılınmıştır. Oysa kent-dışı-mekânlar, hem mekânsal hem de sosyal anlamda kentsel olandan tamamen farklı yerlerdir. Zamanın bile başka türlü aktığı bu yerlere kentin mahalleleriymiş gibi bakmak yanlıştır. Kent-dışı-mekânların yok olması demek, bu mekânlarda yaşayan bireylerin ve hatta dünyanın döngüsünü derinden bilen bir hayat anlayışının yok olması demektir.

Nüfusu giderek azalan ve doğal özellikleriyle çok elverişli ama sosyal nitelikleriyle elverişsiz koşullara sahip olan bu kent-dışı-mekânların canlandırılması için yaratıcı önerilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle önerileri bir Ar-Ge projesi olarak değerlendirmek, konuya ilişkin yeni ve farklı şeyler düşünmek ve pırıltılı açılımlar bulmak yarışmanın öncelikli hedefidir.

Öncelikli bir diğer konu da, seçilen kent-dışı-mekânın kendine has özelliklerinin ortaya çıkarılması ve gerekli ortak kullanım alanlarıyla üretim yapabileceği, ürettiklerini pazarlayıp satabileceği örgütlenmelerin düşünülmesi ve tasarlanmasıdır. Böylelikle seçilen mekânın koşulları iyileştirilerek sürdürülebilir bir yaşam döngüsü kurgulamış olacaktır.

Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda bu yıl, “şehirden uzak” üst başlığıyla kentleşmenin tek tipleşmesi, kent-dışı-mekânların özünü kaybedip “şehirleşmesi” gibi temel problemlerin katılımcılar tarafından yorumlanması ve devamında deforme olmuş bu mekânların özünü yeniden kazanabileceği kurgusal bir tasarım ortaya çıkarılması beklenmektedir.

“Şehirden uzak” kavramının “şehirli kafasından uzak” gibi bir boyuta da gönderme yapması mümkündür. Bu algının temelini, şehirlinin şehir dışında bir şeyler yapmaya kalkıştığında şehir dışını şehre benzetme eğiliminin oluşturduğu düşünülebilir.

Bilindiği gibi şehirlerin, özellikle de büyük şehirlerin, insanları birleştirmekten çok ayrıştırmak üzere planlandığı söylenebilir. Şehir denilince akla ilk rekabet ve ayrıştırıcılık geliyor, oysa şehir dışı denilince akla ilk gelen şeyler ise imece ve birleştiricilik. Bu ikilem, proje geliştirecek katılımcıların kolektif ve katılımcı projeler geliştirmeleri konusunda bir ipucu oluşturabilir.

Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir YER belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir SORUNu tarif etmeleri ve devamında şimdilik gerçekleşmeyecek bile olsa bir ÇÖZÜM üretmeleri beklenmektedir.

Yarışmacılar mekân seçiminde, sorun tanımında ve çözüm önerilerinde serbest bırakılmaktadır. Bu çalışma için konunun özelliklerine bağlı olarak mimarlık, inşaat, sosyoloji, ziraat, veterinerlik, gıda vb. disiplinlerden katılımcıların bir arada çalışması tavsiye edilmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Türkiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık, koşullu ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar Aşağıdaki Koşullara Uymalıdır:
– Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.
– Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uyması zorunludur. Bu durumda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.
– Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başı, ilgili alanlarda eğitimine devam ediyorsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgesini; mezunsa mezun olduğuna dair diploma örneğini ibraz etmesi gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.
– Katılımcıların 04 aralık 2017, pazartesi gününe kadar www.ytongakademi.com adresinden kayıt olmaları, kayıt işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri ve projelerini yüklemeleri gereklidir.
– Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Koşullar:
– Kayıt formu doldurmuş olmak (tüm ekip üyeleri için geçerlidir),
– Seçici kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
– Seçici kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. Dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
– Seçici kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
– Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi
– Yarışma, www.ytongakademi.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
– Katılımcılar bu siteye kayıt olarak fikir projelerini ön proje yükleme tarihine kadar yüklemelidir.
– Katılımcılar, fikir projesi tesliminde yükleyecekleri medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir.
– Fikir projeleri, yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde toplanacaktır.
– Yüklenen dosyalar, dijital kolokyuma kadar sadece raportörlüğün erişimine açık olacaktır.
– Yüklenen projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlarla tanımlı olarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
– Yarışma kapsamında katılımcılardan temaya ilişkin gerçek bir yer belirlemeleri, yer-mekân özelinde gerçek bir sorunu tarif etmeleri ve devamında gerçekleşmeyecek bile olsa bir çözüm üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler. Üretilen çözüm senaryosu, yarışma amacında belirtildiği gibi net olarak jüriye aktarılmalıdır.
– Yarışmanın, ortak akıl ile etkileşim yaratılarak fikir paylaşımına fırsat veren şeffaf bir süreç sunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ön proje teslim tarihi sonrası yarışma web sitesi ve sosyal medya üzerinden herkesin erişimine ve katılımına açık olarak yürütülecek bir dijital kolokyum düzenlenecektir.
– Dijital kolokyum üzerinden jüri yorumlarını alan yarışmacılar, son teslim tarihine kadar fikirlerini geliştirmek ve sundukları projeleri zenginleştirmek için zamana sahip olacaktır.
– Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan ilk üç projeyi eşdeğer ödül için belirleyecektir.
– Ytong, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar ytong tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.
– Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
– Ytong, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Dijital Kolokyum
Ytong mimari fikir yarışması, süreç ve yöntemiyle şeffaflığı benimsemekte, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşuyla da farklılık yaratarak, yarışma konusuna yönelik üretilen çeşitli medya türlerinde sunulmuş fikir projelerinin, hem jüriden hem de birbirinden beslenmesi gerektiğine inanmaktadır. Herkese açık tartışma ortamının yarışma bitiminde değil de öncesinde yaratılması için dijital olarak yürütülecek bir kolokyum kurgulanmıştır.

Dijital Kolokyum Süreci Aşağıdaki Gibidir:
– Yarışmacılar fikir projelerini 04 aralık 2017 tarihine kadar siteye yüklemelidir.
– Yüklenen projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlarla tanımlı olarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
– Jüri üyeleri, her bir proje üzerine görüşlerini 15-16 aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek www.ytongakademi.com ve www.facebook.com/turkytong canlı yayınında izleyicilere aktaracaktır.
– Canlı yayın sırasında, sosyal medya üzerinden sorular sorulabilecek, yarışmacılar karşılıklı olarak tüm projeler üzerine görüş belirtebilecek, fikir projeleri jüriden alınan yorumlar ile geliştirilebilecektir.
– Dijital kolokyum ortamı sayesinde herkesin erişimine açık, şeffaf bir platform yaratılması hedeflenmektedir.
– Yarışmacılar, 15 şubat 2018 tarihine kadar dijital kolokyum sayesinde edindikleri görüşleri değerlendirmekte ve fikir projelerini geliştirmekte serbesttir.
– Geliştirilen fikir projeleri 15 şubat 2018 tarihine kadar, daha önce atanmış rumuzlar aynı tutularak siteme tekrar yüklenebilir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır.
– Dijital kolokyum kaydedilerek yarışma sitesinden erişime açık hale getirilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri kapsamında geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
– Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) 50 mb’yi geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklemelidir.
– Yaratılan senaryo, fikir projesi kapsamında katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulmalıdır.
– Ayrıca yüklenen dokümanlara pdf formatında hazırlanmış, seçilen mekânı, senaryoyu, vizyonu, fikir ve proje sürecini anlatan ve en çok 2 a4 sayfası uzunluğunda olacak bir proje özeti de eklenmelidir.
– Katılımcıların siteye yükledikleri projeler hangi formatta olursa olsun (jpeg, pdf, avi vs.), dijital kolokyum süresince www.ytongakademi.com adresinde yayına alınacak projeleri için aşağıdaki özelliklerdeki görselleri diğer yarışma dokümanları ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir:
Proje Tanıtım Görseli: 180 X 254 Pixel Ve 96 DPI Çözünürlük
Örnek: www.Ytongakademi.Com/Mimari-Fikir-Yarismasi/Onceki-Yarismalar-Odullu-Projeler
Proje Kapak Görseli: 900 X 940 Pixel Ve 96 DPI Çözünürlük
Örnek: Www.Ytongakademi.Com/Project/Migrapolis-1
– Sistem, kayıt sırasında her bir proje için 5 karakterden oluşan bir rumuzu otomatik olarak atayacaktır.
– Fikir projesini anlatan açıklama raporunun sağ üst köşesinde rumuz yer almalıdır.
– Teslim edilen her medya türünde ve a4’lerde “2017 ytong mimari fikir yarışması” ibaresi bulunmalıdır.
– Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır.
– Katılımcıların tüm belge ve paftaları sıkıştırılmış tek bir dosyayla yükleme yapmaları ve dosya adı olarak da sistem tarafından atanmış rumuzlarını kullanmaları gerekmektedir.
– Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır. Kayıt yaptıran ancak projelerini yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
– Dijital kolokyumda edinilen görüşlerle geliştirilen projeler, siteye sistemin ilk yüklemede atadığı rumuzlarla yeniden yüklenmelidir.
– Dijital kolokyum öncesi 4 aralık 2017’de yüklenen ilk projeyle devam etmek isteyen katılımcıların da 15 şubat 2018 günü tekrar yükleme yapması gerekmektedir. Yalnızca bu tarihte yüklenen projeler dikkate alınacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar
Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar Aşağıdaki Gibidir.
– Her yarışmacı yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.
– Her yarışmacı ya bireysel ya da tek bir ekibin üyesi olarak katılım sağlayabilir.”
– Yarışmaya katılacak tüm fikir projelerinin, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmesi zorunludur.
– Fikir projelerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret bulunması yasaktır.
– Her fikir projesi için çevrimiçi kayıt formu doldurulmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
– Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden kayıt formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır. Kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığını bildiren onay yazısı ekranda görünecektir.
– Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.
– Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.

Ödüller
Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü, 3 gün 2 gece süreli venedik mimarlık bienali gezisi’dir. Gezide jüri üyeleri ile birlikte italya’nın venedik kentinin mimarlık ve sanat deneyimleri paylaşılırken dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan venedik bienali 16. Uluslararası mimarlık sergisi’ne gidilecek, arsenale ve giardini’de ülke pavyonları gezilecek, türkiye pavyonu da ziyaret edilecektir. Kazanan kişi veya ekiplerin tüm ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurtdışı çıkış harçları, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede türk ytong tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 02 Ekim 2017, Pazartesi
Soru Sorma Son Tarih: 27 Ekim 2017, Cuma, Saat: 17:00
Soruların Yanıtlanması: 02 Kasım 2017, Perşembe
Ön Proje Yükleme Tarihi Ve Kayıtların Kapanışı: 04 Aralık 2017 Pazartesi, Saat: 23:59
Dijital Kolokyum: 15-16 Aralık 2017
Son Proje Yükleme Tarihi: 15 Şubat 2018, Perşembe, Saat: 23:59
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 22 Şubat 2018, Perşembe
Sonuçların Açıklanması: 01 Mart 2018, Perşembe
Venedik Mimarlık Bienali Gezisi: Tarih Daha Sonra Açıklanacaktır.

Yarışma Türk Ytong Sanayi A.Ş. (Ytong) tarafından düzenlenmektedir. Ytong adına sekreterya görevini üstlenen yarışma raportörlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kurum: Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Yarışma Raportörlüğü: Yapı-Endüstri Merkezi
Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430, 34394, Şişli / İSTANBUL
Telefon: 0 212 266 70 70 [Etkinlikler Bölümü] Fax: 0 212 266 74 66
E-Posta: [email protected] Web: www.ytongakademi.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin