XONE Seramik Tasarım Yarışması

XONE SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz
ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla
kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sanayii kollarından biridir. 1950’li
yıllarda üretime başlayan Türk Seramik Sektörü, kısa sürede dünyanın en büyük
seramik üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Kalite ve yenilikçi tasarımları ile
önemli başarılar elde eden Türk seramik sektörü modern üretim teknolojileri
kullanılarak üretilen ürünler ile iç pazar talebini karşılamanın yanı sıra önemli ölçüde
ihracat da gerçekleştirmektedir.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (bundan sonra
Birlik olarak anılacaktır), tarafından üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel olması
hedeflenen “XONE Seramik Tasarım Yarışması” ile, günümüzün ve geleceğin
tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam mekanları ve
ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen,
çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi
tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

YARIŞMANIN AMAÇLARI

Madde 1- “ XONE Seramik Tasarım Yarışması”, Birlik’in Türkiye’de seramik
sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda,
yarışmanın amaçları arasında;
a. Seramik ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve yurtdışında Türk
seramik sektörünün rekabet gücünü artırmak,
b. Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
c. Sektörün yurt dışında Türk seramik imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine
katkıda bulunmak,
d. Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
e. Bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra rekabette de tasarımda da öne geçerek dünya
seramik sektöründe söz sahibi olacak tasarımlar yaratmak,
f. Tasarımın sektör için önemini vurgulamak, tasarım fikrini teşvik etmek ve
tasarımın uygulanabilir olmasını sağlamak.
g. Endüstriyel tasarım ile seramik ürün grubuna kazandırılacak ilave katma
değerlerin yaygınlaştırılmasıyla bunun rekabette kazandıracağı avantajlar
konusunda bir bilinç yaratmak,
h. İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı
olmak,
i. Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı
adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
j. Geleceğin seramik pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine
öncü olmak,
k. İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün,
estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı
güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu,
kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim
ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını
sağlayan seramik karo ve vitrifiye tasarımlarını sektöre kazandırmak, başta
gelmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU
Madde 2 – “ XONE Seramik Tasarım Yarışması” Birlik tarafından; iki farklı ürün
grubunda düzenlenmektedir. Bunlar:

a. Seramik Kaplama Malzemeleri: Seramik kaplama malzemesi, düşey veya eğik
yüzeylere harç vb. yapıştırıcı malzeme ile tespit edilen bitirici bir malzemedir.
Niteliği kullanılacağı yere göre değişir. Seramik malzeme ile kaplanacak duvar,
döşeme vb. yüzeylerin, malzemeleri taşıyacak, düz ve sağlam yüzeylere sahip
olması gerekir. Elastik ve hareketli yüzeyler düz kaplama malzemesinin
kaplanması için uygun yüzeyler değildirler. Bu nedenle kaplanacak yüzeylerin beton, taş, tuğla, harç vb. gibi kargir malzeme niteliğinde olması gerekir.
Çoğunlukla döşeme kaplama ve duvar kaplama olarak iki türde kullanılır.
b. Seramik Sağlık Gereçleri: Seramikten yapılmış ve genellikle banyo ve
tuvaletlerde kullanılan lavabo,lavabo ayağı, klozet, rezervuar, bide, pisuvar,
helataşı, eviye, küvet, duş teknesi ürünleridir.

Her iki ürün grubunun da çağdaş çizginin gereklerine uygun, estetik, hijyenik,
insan sağlığına uygun, enerji tasarrufu sağlayan, ihraç edilebilir ve sektöre
katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak seramik
malzemeler, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler
kullanılabilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Madde 3 – Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına açık olan yarışmanın
katılım koşulları aşağıdadır.
A. Genel Şartlar
a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci
dereceden akrabası olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan Birlik’de çalışan biri veya çalışanlardan birinin
birinci dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışmayı açan Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan
kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması
gerekmektedir.
e- Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
Yukarıda yeralan hususlar tüm ürün grupları ve kategoriler için başvuranları
kapsamaktadır.

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kategorisi Özel Şartları
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı
olan ve yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık, Tasarım ,
Güzel Sanatlar ve Mimarlık – Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki
bölümlerde okuyan lisans ve yükseklisans öğrencilerinin katılımına
açıktır.
b. Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, ekip
temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.
c. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Aksi
bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu
tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile
yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları
yarışma kapsamından çıkarılacak ve ödülleri geri alınacaktır.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
Madde 4 – “XONE Seramik Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan
çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:
a. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm
dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve
yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
b. Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni
okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla
doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:
1)Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
2)Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)
3)Öğrenci Belgesi (Başvuru Belgesi 3) (Önemli: Yarışma proje teslim
tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.)
4)Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)
5)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru Belgesi 5)
6)Tasarım

c. Yarışmaya başvuranlar tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve
JPEG formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 3
MB boyutunda, dosya ismini projenin rumuzu olarak belirleyip yarışmanın web
adresine gönderecektir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak
kullanılacak bu kâğıdın üst kısmına üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ
ve kategori bilgileri, alt kısmına ise tasarım açıklaması hem Türkçe hem de
İngilizce olacak şekilde (Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır.

ALAN 1 (RUMUZ VE KATEGORİ BİLGİLERİ)
ALAN 2 (TASARIM AÇIKLAMASI – TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAPILMALIDIR)

d. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine
yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve
başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit
edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
e. Öğrenci kategorisi için birinci aşamada jüri üyeleri tarafından seçilen ve ikinci
aşamaya geçmeye hak kazanan tasarımların geliştirilerek birinci aşamada
olduğu gibi, web sitesi yoluyla OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilmesi
gerekmektedir.
f. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi
gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya
geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması
gerekmektedir.
g. Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri
kadar tasarımla katılabileceklerdir.
h. Yarışmacılardan web sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının
taranmış halini yükleyerek Birlik’e göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla
istenilmektedir.
i. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri, kimlikleri birinci ve ikinci aşamada
sadece yarışma sekreteryası tarafından bilinecektir.
j. Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında,
yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi
durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
k. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname
koşulları içinde izin verir.

YARIŞMANIN AŞAMALARI
Madde 5 – XONE – Seramik Tasarım Yarışması iki aşamadan oluşmaktadır.
a. Birinci Aşama: Bu aşamada, A2 boyutunda hazırlanmış format içinde, ölçekli ve
beyaz zemin üzerinde çalışılmış, bir tasarım önerisi istenilmektedir.
Yarışmacıların tasarımlarını birinci aşamada 3 boyutlu, açıklamalı ve renk
alternatifleri ile paylaşmaları önerilerini daha anlaşılır kılacaktır.
b. İkinci Aşama: Birinci Aşamada her kategoriden jüri üyelerince uygun görülen
projeler, ikinci aşamaya katılmak üzere seçilecektir. İkinci aşamada yarışmacılara
yarışma takvimine uygun bir şekilde yeterli süre verilerek, tasarımlarını
değerlendirmeleri doğrultusunda daha da geliştirme şansı verilecektir. İkinci
aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru “www.xonedesign.com” web
sitesinden yapılacaktır. İkinci Aşamada Tasarımlar jüri üyelerince tekrar
değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler belirlenecektir.

JÜRİ ÜYELERİ ve YARIŞMAYA KATILAN TASARIMLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 6 – Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri için iki ayrı
ürün grubunda ve iki kategoride jüri bulunmaktadır. Her iki kategorinin Jüri Üyeleri
aşağıda belirtilmiştir.
Seramik Kaplama Malzemeleri Kategorisi:
1- Defne KOZ
Interior Tasarımcı
2- Dr. Ece Ceylan BABA
Seranit Grup – Başkan Yardımcısı
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
3- Erdem AKAN
Eczacıbaşı Grubu Tasarım Direktörü
4- Levent ERDEN
Next Academy Başkanı
5- Tapani HYVONEN
Tasarımcı
6- Ahmet T. YAMANER (Yedek Jüri Üyesi)
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu – Başkan Yardımcısı (Karo)
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyesi
Seramik Tanıtım Grubu Başkan Yardımcısı
7- Zeliha ÖZAY (Yedek Juri Üyesi)
Kale Seramik Ürün ve Tasarım Direktörü

Seramik Sağlık Gereçleri Kategorisi:
1- Arni AROMAA
Pentagon Tasarım Kurucu Ortak – Genel Müdür
2- Can YALMAN
Can Yalman Design – Tasarımcı
3- E. Sertaç ERSAYIN
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı
4- Olaf BARSKI
Barski Design – Kurucu
5- Ömer Faruk YAKUPOĞLU
YATASARIM – Kurucu
6- Bahadır KAYAN (Yedek Juri Üyesi)
Bodur Proje Geliştirme Gayrimenkul İnşaat San.A.Ş. – Genel Müdür
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ve
Seramik Tanıtım Grubu Başkanı
7- Tolga BERKAY (Yedek Juri Üyesi)
BİEN Seramik – Tasarım Müdürü

Madde 7 – Yarışmaya katılacak tasarımların projelerin değerlendirilmesi ve ödül
alacak tasarımların belirlenmesi aşağıda yeralan hususlar çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.
a. Birinci aşamada her kategoriden jüri üyelerince uygun görülen yeterli sayıda
proje, ikinci aşamaya katılmak üzere değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve
yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek tasarımların
gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden geliştirilmesi istenecektir.
İkinci aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru “www.xonedesign.com” web
sitesinden yapılacaktır.
b. İkinci aşamada ödül alacak tasarımlar jüri üyelerince tekrar değerlendirilecek ve
ödül almaya hak kazanan tüm projeler belirlenecektir. Tüm ödül alan projeler
ödül töreninde ilan edilecektir.
c. Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak
yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme ve
değiştirme hakkına sahiptir.

• Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
• Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
• Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında
Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması)
• Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
• Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme
Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu
Olması)
• Taşıdığı İhracat Potansiyeli

ÖDÜLLER
Madde 8 – Seramik Tasarım yarışması ödülleri kategoriler itibariyle aşağıda
belirtilmiştir.
a. Seramik Kaplama Malzemeleri Öğrenci Kategorisi
Gold XONE Ödülü: 20.000 TL
Silver XONE Ödülü: 15.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 10.000 TL
İkinci aşamaya geçenler için Teşvik Ödülü: Revit ve 3D Architecture Eğitimi*
*Sadece İstanbul için geçerlidir. Diğer şehirlerden katılım durumunda konaklama seyahat masrafları
karşılanamamaktadır.
b. Seramik Sağlık Gereçleri Öğrenci Kategorisi
Gold XONE Ödülü: 20.000 TL
Silver XONE Ödülü: 15.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 10.000 TL
İkinci aşamaya geçenler için Teşvik Ödülü: Revit ve 3D Architecture Eğitimi*
*Sadece İstanbul için geçerlidir. Diğer şehirlerden katılım durumunda konaklama seyahat masrafları
karşılanamamaktadır.
Ekip katılımlarında kazanılan ödül; ekip tarafından belirlenecek olan ekip liderine
teslim edilecektir. Birlik, ödülün ekip lideri ve üyeleri arasındaki paylaşımından
sorumlu değildir.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Madde 9 – Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları
“www.xonedesign.com” web sitesinde açıklanacaktır.
İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar da “www.xonedesign.com” web
sitesinde ilan edilecektir. Sadece kazananlar ödül törenine katılabilmelerini teminen
önceden telefonla bilgilendirilendirilecektir.

TASARIM HAKLARI VE GENEL HÜKÜMLER
Madde 10 – Yarışmaya katılacak tasarımlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile
yarışmaya ilişkin genel hükümler aşağıdadır.

a. 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan
bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve
tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi” almaya hakları vardır.
b. Birlik, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri
farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletme hakkını saklı tuttuğu gibi,
yarışmaya katılan tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahip olacaktır.
c. Yarışmaya katılan bütün tasarımların, fikri mülkiyet hakları yarışmacılara aittir.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği uygun buldukları
projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, Birlik üyelerinin, ödül
alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli
“Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır. Söz konusu projelerin/tasarımların maddi
haklarının devri/satışı söz konusu olduğunda anılan süre boyunca Birlik’e
öncelik tanınacağını katılımcılar kabul ve taahhüt etmişlerdir.
d. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da
birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli
olarak sergileyebilir. Birlik tarafından katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte
duyurulabilir ve yayınlayabilir.
e. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal
sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliğini
bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli
tespitler sonrasında, yarışmacı veya yarışmacıların ödülü iptal edilerek,
kendisine verilenler geri alınır. Yarışmacı bu durumda, Birlik’in ilk yazılı talebi
üzerine, ödülü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda gerekli
hukuki yollara başvurulacaktır.
f. Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya
yarışmanın ödül adedinde değişiklik yapılabilir.
g. Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre
vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük
ilgili tasarımcıya aittir.
h. İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri
münhasıran yetkilidir.
i. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul
etmişlerdir
j. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en
çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan
değişiklik yarışma ilanının yapıldığı “www.xonedesign.com” web sitesinde
duyurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Şartname İlan Tarihi : Kasım 2015
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 25 Mart 2016 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama) : 01 Nisan 2016
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 06 Mayıs 2016 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama) : 13 Mayıs 2016
Ödül Töreni Tarihi : 03 Haziran 2016

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Komite Başkanı : Bahadır KAYAN
Komite Üyesi : Ahmet T. YAMANER
Komite Üyesi : Ercüment ARICI
Komite Üyesi : Erdem ÇENESİZ
Komite Üyesi : Özkan AYDIN

SEKRETARYA ADRESİ
Yarışma Sekreteryası OAİB Genel Sekreterliği
Adres Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel 0-312-447 27 40
Faks 0-312-446 96 05/447 01 80
E-Posta xonedesign@xonedesign.com
Web www.xonedesign.com