VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ

Hidroloji bilimi; suyun oluşumunu, hareketini, zamansal ve yersel değişimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevre ve canlılarla olan ilişkisini inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Yeryüzündeki yaşam için en önemli öğe olan ve üretilemeyen suyun nitelik ve niceliğinin iyi araştırılması gereklidir. İçme, kullanma, tarım, sanayi ve elektrik ihtiyacı gibi çeşitli amaçlar için yapılan mühendislik su yapılarının planlaması, projesi, inşaatı, işletilmesi, bakım ve onarım aşamalarında öncelikle hidrolojik bilgilere gereksinim duyulur. Suyun sürdürülebilir yönetimi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin birlikte ve uyum içerisinde değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu dengenin doğru kurulamaması durumunda; bu bileşenlerde sorunların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.
Kongre süresince, Hidroloji bilim dalı içerisinde yer alan konuların her yönü ile değerlendirilip, irdelenmesi hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

Hidrolojik Ölçüm Ağları ve Veri Tabanı
Hidrolojik Süreçler
Hidrolojik Modelleme
Hidrolojide Yeni Yöntemler
Havza Yönetimi
Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi
Kar Hidrolojisi
Yeraltı suyu Hidrolojisi
Hidrojeoloji
Tarımsal Hidroloji
Havza Katı Madde Modelleri
Tarihi Su Yapıları
İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri
Hidrolojinin Tarihsel Yönü
GAP ve Su

01 Nisan 2015 :Bildiri tam metinlerinin ilgili yazım kurallarına uygun olarak Kongre e-posta adresine gönderilmesi
01 Haziran 2015 :Kabul edilen bildirilerin hakem raporlarının gönderilmesi

15 Temmuz 2015 :Kabul edilen bildirilerin hakem raporları doğrultusunda düzeltilerek Kongre e-posta adresine gönderilmesi
08- 10 Ekim 2015 :VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi

Kongre Adresi:
VIII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
TR-63000 Şanlıurfa

Tel : (+90-414) 318 3000 – 1274
Faks : (+90-414) 318 3799
E-posta : hidrolojikongresi@harran.edu.tr
hidrolojikongresi@gmail.com
Web : http://hidrolojikongresi.harran.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here