V.Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI – SEİS 
Yerli üretimi teşvik etmeye yönelik olarak başlattığı  \”daha çok üretmeliyiz\”
Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışmasının beşincisi düzenlemektedir.

 Sağlık alanında kullanılmakta olan ve bir hastanenin ilaç ile demirbaş eşyaları haricindeki tüm girdilerini oluşturan, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar ile sarf malzemelerinden oluşan “medikal cihaz ve malzeme”lerin maalesef, %85\\\’e yakınını ithal ürünler oluşturmaktadır.

 Her geçen gün pahalı ve yeni teknolojilerin kullanıma girdiği sağlık alanında, bu bağımlılığımız sürdükçe, hem her yıl milyarlarca dolarlarla ifade edilen önemli bir kaynağın yurt dışına transferi devam edecek, hem de son derece önemli bir alanda döviz kazandırıcı bir sanayinin kurulup gelişmesinde, geç kalınmış olacaktır.

 Ülkemizin insan kaynaklarına olan inancımız tamdır. Ancak bireysel çabaların bu tür girişimlerde yetersiz kaldığı da bilinmektedir. Bireysel çabaların proje haline getirilerek sanayi ile buluşturulması ve ekonomik değere dönüştürülebilmesi amacıyla bu proje yarışmasını düzenlemiş bulunuyoruz.

 Saygılarımızla,

 SEİSYÖNETİM KURULU

 V. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması Yönetmeliği

  Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinde ithalat lehine oluşan yapıyı değiştirmek ve ülkemizin teknoloji ve malzeme üreten bir konuma gelebilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla V. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması düzenlenmiştir. 

 1- Yarışmanın Amacı; 

 Sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricinde her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak yeni bir ürün tasarımı, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin sektörümüze kazandırılmasıdır.

2- Proje Konuları;   Sağlıkta kullanılan cihaz ve sarf malzemelerinin tanımlandığı ilgili Avrupa Birliği direktifleri olarak; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (Ek.1), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (Ek.2) ve İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (Ek.3) kapsamında, tıbbî cihaz olarak tanımlanan, her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi bu yarışmanın konusunu teşkil etmektedir. 

 3-Yarışmaya Katılım Koşulları; 

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir. 

 • Adaylar proje yarışmasına doğrudan başvuracaklardır. 
 • Yarışma, tüm araştırmacılar ile T.C. üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlere açıktır. Ekip olarak da katılmak mümkündür. Bu takdirde ödül ekip adına verilir. Ekipten bir kişinin proje yürütücüsü olarak belirlenmesi gerekir. 
 • Başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalı ve başvuru eki kabul beyanı okunup imzalanmalıdır. 
 • Yarışmacılar en fazla 2 (iki) proje ile yarışmaya katılabilirler 
 • Proje son iki yıl içinde hazırlanmış olmalıdır.  
 • Proje sahibi hazırladığı proje teklifiyle daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. 
 • Projenin Kapsadığı ürün piyasaya sürülmemiş ve ürünle ilgili olarak herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olmalıdır. 
 • Proje giderlerinin tamamı katılımcıya aittir. Katılımcı SEİS ten herhangi bir masraf talep edemez. 
 • Gönderilen proje dosyaları iade edilmez. 
 • Yarışmaya katılacak projeler 21.02.2011 tarihinde, saat 17.00 a kadar SEİS’ e teslim edilmelidir. 
 • Kargo ile gönderilen projelerin kargo teslim belgelerinin; projenin son teslim tarihinde ve saat 17.00 den önce teslim edildiğini belgelemesi gerekmektedir. 
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamaz. 
 • Yarışmaya katılan projelerin sonuçları tümüyle araştırmacılara aittir. SEİS bunlar üstünde hiç bir hak ileri sürmez. SEİS, üretime geçebilen projelerin, yarışmacının/projecinin, o proje için aldığı telif ücretinin brütü üzerinden hesaplanan % 3’lük kısmını bağış adı altında, öncelikli olarak alır. SEİS bu gelirini sadece eğitim ve AR-GE amaçlı faaliyetleri için kullanabilir. 
 • SEİS, üretilmesinde ekonomik yarar görülen projelerin üretime geçirilebilmesi için yarışmacıya gerekli destek ve yardımları sağlar. Ancak üretim yapacak kuruluş bulunamazsa SEİS in projeyi üretime geçirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 • Bu yarışmaya proje göndermek suretiyle başvurmak, proje koşullarının ve yönetmeliğin okunup kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

Yarışma konusundaki tüm sorular seis@seis.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir. Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi, proje yarışmaya katılmamış sayılır. 

4-Başvurularda Bulunması Gereken Dokümanlar: 

–          Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacaktır. –          Adayın/ adayların özgeçmişi dosyaya eklenecektir. (Ekip katılımlarında her katılımcı üye için ayrı hazırlanacaktır.)

 –          Projenin amaçları, beklenen faydaları, kullanım alanları, çalışma biçimi, eskizleri, deney raporları ve sonuçlarını anlatan ayrıntılı olarak hazırlanmış rapor, proje konusunun mümkünse prototipi dosyada bulunacaktır.

 –          Proje başlığının altında projeyi yapan/yapanların adları yer alacaktır

 –          Projeyi yapanların adları altında, projede yapılan çalışma kısaca özetlenerek, projenin hangi alanda oluşturulduğu ve yenilikçi yönü belirtilecektir.

 –          Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılacaktır.

 –          Proje raporu arial yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, A4 kâğıt boyutuna, tüm kenarlardan 2,5 cm kalacak şekilde, tek sütun ve Türkçe olarak yazılacaktır.

 –          Raporun sonunda ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde kaynakça verilmelidir. Ana metinde kaynaklara gönderme, kaynağın adı, yazarın soyadı ve parantez içinde yayın yılı yazılarak yapılacaktır.

 –          Varsa ekler raporun sonunda, ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer alacaktır.

 –          Orijinal belgeler ayrı bir dosyada çıktı olarak ve CD ortamında sunulmalı ve \\\”orijinal dosya\\\” olarak belirtilmelidir.

 –          Orijinal dosya 7 kopya olarak çoğaltılmalı ve toplam 8 dosyada yer alan belgeler aynı sırada bulunmalıdır. Her dosyada; dosyanın CD kopyaları da bulunmak zorundadır.

 –          Orijinal dosyada var olan tüm bilgiler CD ortamında da bulunmalıdır.(Proje başvuru formu, başvuru sahibinin/sahiplerinin özgeçmişleri, proje dosyası, kaynakça listesi, şekil ve şemalar)

–          Kabul beyanı formu eksiksiz doldurulacak ve imzalanacaktır. 

5-Değerlendirme Süreci:  Proje başvuruları, Seçici Kurul tarafından aşağıda belirtilen kıstaslar esas alınarak konu seçimi, proje konusunun uygunluğu, özgünlük, yaratıcılık, düşünce ve uygulamada bilimsellik, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlamak ve proje raporu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir. 

 • Projenin biçimsel açıdan değerlendirilmesi; Yarışmaya katılan projenin

başvuru kriterlerine uygunluğu, başvuru formunun ve gerekli belgelerin eksiksiz olması, proje raporunun hazırlanışında izlenen yöntem, yazım formatına uygunluğu, proje sunumunun yeterliliği, sonuç bölümünün ve sonuçların anlaşılabilirliği açısından değerlendirilecektir. 

 • Projenin özgünlük ve yaratıcılık açısından değerlendirilmesi; Seçilen konu,

proje konusuna uygunluğu, proje özetinin ve literatür araştırmasının yeterliliği, çalışmanın özgünlük ve yaratıcılık açısından yenilikçi olmasına göre değerlendirilecektir. 

 • Bilimsel yeterlilik ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi; Projenin

düşünce ve uygulamadaki bilimselliği, kullanılan yöntemin uygunluğu ve uygulanabilirliği konusunda değerlendirilecektir. 

 • Üretime katkı açısından değerlendirilmesi; Projenin sağladığı teknolojik yenilik,

kullanım kolaylığı, maliyet azaltıcı özelliklere sahip olması açısından değerlendirilecektir.  

6- erilecek ödüllerin sayısı, miktarları, tarih ve yeri;  

Yapılan değerlendirme sonucunda kazananlar 28.03.2011 tarihinde açıklanacaktır.  

Dereceye girenlerin ödülleri 31.03.2011 tarihinde EKSPOMED – LABTEK 2011 Fuarının açılışı sırasında düzenlenecek ödül töreni ile verilecektir. 

 1.Ödül: 10.000 TL. 

 2.Ödül:   5.000 TL. 

 3.Ödül:   2.500 TL. 

  7-Yarışma takvimi; 

Başvuru-Teslim Dönemi  01.12.2010-21.02.2011 
Jüri Değerlendirme Dönemi  01.03.2011–28.03.2011 
Sonuçların Açıklanma Tarihi  28.03.2011 
Ödül Töreni  31.03.2011 
Sergi Tarihi  31.03.2011 -03.04.2011 

 KABUL BEYANI FORMU 

IV. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması Yönetmeliği’ ni ve tarafıma verilen mezkûr yarışma ile ilgili tüm belgeleri okudum. Belgelerin münderecatını ve yarışmanın koşullarına gayrikabili rücu olmak üzere kabul ve uymayı taahhüt ediyorum. 

Okudum 

İsim/ İmza