Uluslararası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığı’nda Bilim ve Felsefe Sempozyumu

Aydın SAYILI’nın Doğumunun 100. Yılı Anısına
Uluslararası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığı’nda Bilim ve Felsefe
Sempozyumu
Kastamonu, 13-15 Kasım 2013
Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Berahaddin Albayrak / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rafet Özkan / Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Unat / Kastamonu Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Ali Rıza Tosun / Kastamonu Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Bilal Yurtoğlu / Kastamonu Üniversitesi
Y. Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları / Ankara Üniversitesi
Sekretarya
Araş. Görev. Tarık Tuna Gözütok / Ankara Üniversitesi
Araş. Görev. Tuğba Uymaz / Kastamonu Üniversitesi
Araş. Görev. Ercan Salgar / Kastamonu Üniversitesi
Kongre Takvimi
Katılım formlarının on-line gönderilmesi için son tarih: 15 Mayıs 2013
Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 15 Haziran 2013
Sempozyum Programının Açıklanması: 30 Haziran 2013
Sempozyum tarihi ve yeri: 13-15 Kasım 2013 / Kastamonu
İletişim
altincagxvi@gmail.com
Amaç
XVI. yüzyıl, siyasi tarih bakımından olduğu gibi, Türk bilim ve felsefe tarihi açısından da
önemli bir dönemdir. Ancak günümüze kadar uzanan süreçte, bu dönemin bazı bilginleri ve
düşünürleri hakkında makaleler ve kitaplar yayımlanmış olsa da, söz konusu yüzyılın bilimsel ve
felsefi başarıları bir bütün olarak incelenmemiş ve değerlendirilmemiştir. Bu durum, Rönesans
Dönemi Türk Düşünce Tarihi’yle ilgili (yurtiçinde ve dışında) genel bir kanaatin oluşmasını
engellemiş görünmektedir.
Bu belirsizliği ve beraberinde getirdiği bilinmezliği aşabilmek ve bu yöndeki bilimsel
çalışmaları teşvik edebilmek için “Altın Çağ, XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığı’nda Bilim ve Felsefe”
başlığını taşıyan bir sempozyum düzenlenmek istenmektedir. Böylelikle, gerçekten büyük bilginlerin
ve düşünürlerin yetişmiş olduğu bu dönemde,

(a) Bilim ve felsefe alanlarında yapılan çalışmaların genel bir görünümünü
sergilemek suretiyle Osmanlı Dönemi Türk Düşüncesi’nin genel durumunun
ve düzeyinin sergilenmesi ile bu düşünceyi oluşturan unsurlar arasındaki
ilişkilerin kavranması,

(b) Osmanlı Dönemi bilim ve felsefe etkinlikleri ile Batı’da yeniden yükselişe
geçen bilim ve felsefe etkinliklerini karşılaştırarak iki gelenek arasındaki
benzerliklerin ve farklılıkların ve de kopuşun gerekçelerinin belirlenmesi
mümkün olabilecektir.

Bildiri Konuları
Matematiksel Bilimler
Matematik
Astronomi
Fizik
Coğrafya ve Kartografya
Yaşam Bilimleri
Tıp
Botanik
Zooloji
Kimya
Mineraloji
Jeoloji
Beşeri Bilimler
Tarih
Sosyoloji
Psikoloji
Teknoloji
Dinî Bilimler
Tefsir
Hadis
Kelam
Fıkıh
Felsefe

Bildiri Yazım İlkeleri
● Bildiriler A4 boyutunda (29.7×21 cm) kâğıda, MS Word veya MS Word uyumlu
programlarla, 11 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum,
haberleşme ve e-posta adresi belirtilmelidir.
● Bildirilerde, en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özler; özlerin altında
genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.
● Başlıklar kalın harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu
açısından yararlıdır.
● Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlı olması,
dergi ve kitap adlarının eğik/ince, makale başlıklarının ise “tırnak” içinde, düz olarak
yazılması ve sonda “Kaynaklar”ın ayrıca verilmesi kaydıyla yazarların tercihleri dikkate
alınmakla birlikte; metin içindeki göndermelerin, yazarın soyadı, yayın yılı ve gönderme
yapılan sayfa olmak üzere parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılması, dipnotların
açıklamalar ve ek bilgiler için kullanılması önerilir.
● İnternet adreslerinde, parantez içinde tarih belirtilir.
● Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalı; eserin
yayınevi ve makalelerin sayfa aralıkları belirtilmelidir. Atıf yapılmayan çalışmalara
Kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.