Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

“MAHALLEM: BAKIRKÖY” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği

Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması:

“MAHALLEM: BAKIRKÖY”

1.YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1.1. YARIŞMANIN AMACI

1.2.YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

1.3.YARIŞMANIN KONUSU ve YERİ

1.4.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1.5. YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.6. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

1.7.YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

1.8. YER GÖRME

1.9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

1.10. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:

1.11. TESLİM ŞEKLİ ve SUNUM TEKNİĞİ

1.12. DİJİTAL KİMLİK DOSYASI

1.13. YARIŞMA TAKVİMİ

1.14. SORU VE CEVAPLAR

1.15. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI:

1.16. JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1.17. ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

1.18. PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM

1.19. KAYNAKLAR

2.EKLER

2.1. BAKIRKÖY/ YARIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ İLE İLGİLİ GÖRSELLER

2.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ HARİTA (DİJİTAL)

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1.1.YARIŞMANIN AMACI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenmekte olan “MAHALLEM: BAKIRKÖY” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması kapsamında; mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

1.2.YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, uluslar arası katılımlı ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

1.3. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Günümüzde; sosyal, kültürel ve politik değişimlerin etkisiyle kentsel doku üzerinde önemli değişiklikler yaşanmış ve yaşanmakta, kentler kimliğini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda, Yarışmanın konusu; Bakırköy de daha yaşanılabilir bir mahalle kurgusunun oluşturulması için tanımlanan yapı adalarında özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesidir.

Yarışma alanı; Bakırköy merkezinin ana arteri konumundaki İstanbul Caddesi ile Kennedy Caddesi (sahilyolu) arasında kalan Beyaz Güvercin Sokak, Ahmet Rasim Sokak, Asmalı Sakız Sokak ve Bayındır sokak tarafından çevrelenen 6 adet yapı adasını kapsamaktadır.

Proje alanındaki yapı adalarında yer alan binalar genellikle konut fonksiyonlu olup bazı binaların altında ticari fonksiyonlar yer almaktadır. Binalar yapı adalarını kesintisiz bir şekilde çevrelerken, arka bahçelerin oluşturduğu orta bölüm iç bahçe niteliğindedir.

MAHALLE’ YE DAİR

Mahalle: (tdk)

Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
Bu parçalarda oturan insanların tamamı
Mahalle(nişanyan)

-Mahalle: konaklama yeri, konak, durak → mahal

Mahalle, devamlı veya geçici olarak ikamet etmek için kurulan küçük yerleşim birimini; bir yer olarak bir kentin veya kasabanın en küçük fiziksel parçasını; sosyal olarak bir yerde oturan ve aralarında örgütsel ilişkiler bulunan bir topluluğu ifade ederken, hem bir mekânı ve hem de mekânda topluluk oluşturan insan birlikteliğini anlatmaktadır. Mahalle, bu parçada oturan insanların birbirleri ile etkileşimde bulunduğu, ortak sosyal etkinliklere katılıp, aralarında bilgi değişimi, yardımlaşma, dayanışma ve ortak bir kimlik bilincinin olduğu yaşam alanları bütünüdür.

Mahalle aynı zamanda, kentsel açıdan en küçük yönetsel birim olarak kabul edilir. . Bu açıdan baktığımızda mahalle, Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her biri.(TDK,2017) olarak ta tanımlanır. Bu bağlamda mahalle, fiziksel, sosyal, kültürel ve yönetimsel içerikli bir birimdir. Mahalleler, kentlerin dokusal hücresini oluştururlar.

Mahalle, Osmanlı’dan bugüne, kent morfolojisi ve sosyolojisi üzerinde belirleyici role sahip olmuştur. Ancak son yıllarda belirgin biçimde dönüşen kentlerde bu rol geri plana düşmüş ve kentsel kurguda, başka dinamikler ön plana çıkmıştır.

Mahalle; yeşil alanları, meydanı, sokakları, pencereleri, kapıları, kapı önü merdivenleri, bakkalı, manavı, kasabı, çocukları, gençleri ile enerjisinin kaybolmaması gereken bir yaşam alanıdır. Mahalle kavramının Bizans döneminden beri varlığını sürdürdüğü bir semt olan Bakırköy de, Yıllar içinde oluşan doku, sokaklarda oyun oynayan çocuklar, pencerelerden birbirlerine seslenen insanlar, sokakları birbirine bağlayarak yakın zamana kadar sosyo-kültürel özelliğini korumuştur.

YARIŞMA ALANINA DAİR

Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’un kent kimliği ve kentin fizik-mekân oluşumunda karakteristik önem ve konuma sahip, bellek izleri güçlü parçalarından biri olan Bakırköy ilçesi 273,000 nüfusu, 29,65 km2’lik yüz ölçümü ile E-5 karayolu ile Marmara Denizi arasında lineer bir şekilde konumlanmaktadır.

Bizans döneminde “ Hebdomon” olarak adlandırılan Bakırköy’ün bilinen en eski tarihi, Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Roma imparatoru Constantinus, Hebdomon’u bir sayfiye yeri olarak değerlendirmiş, burada saraylar, köşkler ve kiliseler yaptırmıştır. Hebdomon, Bizans döneminde eski önemini korumuş, aynı zamanda askeri ve siyasi bir merkez konumuna gelmiştir. Osmanlı Devleti döneminde Rumca “uzak bir köy” anlamına gelen ve Makrohori’den türeyen “Makriköy” adını alan bölgeye yoğun yerleşim 17.yy.ın ortalarında başlamıştır.

1871 yılında, İstanbul’u Edirne üzerinden Avrupa’ya bağlayan demiryolunun geçişi Makriköy’ü İstanbul’a yakınlaştırarak ulaşım süresini de kısaltmış ve 20.yy.ın başından itibaren yerleşim İstanbul’un önemli bir mesire yeri haline gelmiştir.

Cumhuriyet öncesi dönemde Bakırköy yerleşimi de İstanbul da ki birçok bölge gibi farklı dönemlerdeki oluşumları yan yana barındırmakta daydı. Tarihsel süreç boyunca, Müslümanlar ve Gayrimüslimler çeşitli dönemlerde Bakırköy’e yerleşmiş, yaşam biçimleri ve fiziki mekanları ile karma bir kültür oluşturmuşlardır. Bu dönemde Bakırköy’ün ilk yerleşimi; demiryolu hattının güneyinde demiryolu ile Marmara Denizi arasında yer almıştır. Bu bölgede genellikle 2 ve üç katlı ahşap ve kagir bitişik nizam yapılardan oluşan ızgara planlı bir yerleşim görülmekte, Bölgede sivil yapıların yanı sıra dini yapılar ve eğitim yapıları ve mezarlıklar da yer almaktadır.

Cumhuriyet sonrasında ise özellikle ikinci dünya savaşından sonra yaşanan sanayileşme, hızlı kentleşme ve büyük şehirlere göç sorunu İstanbul bütününde olduğu gibi Bakırköy ve yakın çevresinde de yerleşmelerin mekansal gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemde Emlak Bankası tarafından yapılmaya başlanan Ataköy projesi ve 1980’lerden sonra dönemin politikaları ile gelişen toplu konut uygulamaları ve bunların oluşturduğu doku, günümüzde de yaşanan sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerle sürekli değişmeye devam eden farklı kentsel parçalar meydana getirerek, Bakırköy ilçesinin bütünü oluşturmaktadır.

1990’lı yıllardan itibaren ticaret ve hizmet fonksiyonlarının büyük alışveriş merkezleri olarak organize olması ile Bakırköy’ün hizmet ağırlıklı fonksiyonlarının hakim olduğu merkez özelliği belirginleşmiştir. Bakırköy’ün merkezinde bulunan iki ana cadde ( İstasyon Caddesi ve İstanbul Caddesi) ve buna bağlı sokaklar üzerinde yoğun ticaret fonksiyonu yer almaktadır. Bölgede yer alan çok sayıda büyük alışveriş merkezleri(AVM), havaalanın, çevrede yoğunlaşan fuar alanları ve yeni ulaşım olanakları Bakırköy’ü bölgesel bir alışveriş merkezine dönüştürmüştür. Bu nedenle Bakırköy merkezi çevre ilçelerden de önemli oranda günlük insan göçü almaktadır.

Izgara planlı bitişik nizam yerleşim karakterine sahip bu bölgede günümüzde sayıca azalmış olmasına rağmen tarihi yapılar (2. Grup Tescilli Yapılar) bulunmaktadır. Geçmişte yıkılan eski yapıların yerinde bugün çoğunlukla beş veya altı katlı yapılar yer almaktadır. Sokak genişlikleri ve arsa büyüklükleri göz önüne alındığında bu durum bölgede yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Farklı dönemlerde farklı politikalar ve plan kararlarına bağlı olarak oluşmuş ve oluşmaya devam eden kentsel doku ve mekanlar birbiriyle ilişkisi olmayan, kamusal özelliğini yitirmiş, farklı biçimlenmelere sahip, parçalı, bütünlüğü olmayan bir yapının oluşmasına neden olmuştur.

“Mahallem Bakırköy” e dair;

 • Semtli / Bakırköylü olmak, komşuluk ve çok kültürlülük, kent belleği, aidiyet gibi kavramlar tasarıma birer girdi olması,
 • Mevcut yeşil/ ağaç dokusu söz konusu kentsel dokunun önemli öğeleri olarak vurgulanması,
 • Farklı kültür, inanç, yaş, meslek ve gelir gruplarının kentsel ve sosyal gereksinimlerinin karşılandığı ve bir arada yaşadığı mekânların kurgulanması,
 • Kentsel sürdürülebilirlik bağlamında enerji etkin yaklaşımların üretilmesi,
 • Alana ulaşım önerisi getirilerek alanın mümkün olduğunca araç trafiğinden arındırılması,
 • Gündelik yaşam değerlerinin dikkate alan, kamusal kullanıma açık ve farklı fonksiyonlara cevap verecek nitelikte, özgün ve kimlikli bir mahallenin kurgulanması;
 • Tasarım sürecinde alanın tarihi kimliğine saygı göstermekle birlikte, yeni tasarlanacak alanlarda günümüzde var olmayan tarihi ortamların kopyaları değil, çağdaş bir tasarım dilinin oluşturulması yönünde özgün önermeler geliştirilmesi beklenmektedir.
 • Tescilli yapılarda, mevcut sosyal yapı göz önünde bulundurularak aslına uygun olmayan eklerin temizlenmesi önerilebilir ve program yorumu yapılabilir.
 • Çalışma alanında tescilli eski eser yapıların dışında mevcut yapılar gerekli görüldüğü takdirde yok sayılabilir.
 • Yarışmaya konu olan yapı adalarında önerilecek yapıların yüksekliği max 15.50 m (5 kat) olmalıdır.

1.4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, ulusal ve uluslar arası mimarlık öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir.
 • Yurt dışında eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu mimarlık öğrencileri eğitim gördükleri kurumdan 2017 yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge almak zorundadır.
 • Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler eğitim gördükleri kurumdan 2017 yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge almak zorundadır.
 • Türkiye’de eğitim gören Türk vatandaşı öğrenciler için, Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
 • Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Yarışma Jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
 • Katılımcıların “MAHALLEM: BAKIRKÖY” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması yarışma raportörlüğüne öğrenci, isim, adres ve okulunu bildirerek mailin konu bölümüne “KAYIT” yazıp mail atmalıdır. Bu maili atanlar kayıt yaptırmış olur. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Mail adresi:  bakirkoyyarisma@mimarist.org
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

1.5.YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Raportörlük Adresi:

“MAHALLEM: BAKIRKÖY” ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”

TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği (Bakırköy)

Sakızağacı Mah. Şinasi Gürünlü Sok. No:21 Bakırköy /İSTANBUL

Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 571 57 38
bakirkoyyarisma@mimarist.or

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

1.5. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

Eyüp MUHÇU                           M.O. Genel Merkez Y.K. Başkanı, Mimar

Mustafa FAZLIOĞLU              M O.Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı, Mimar

Serpil MUALLAOĞLU             Öğr. Gör. İstanbul Gedik Üniversitesi

Ömer MUTLU                            Y.Mimar, YTÜ

 

Asıl Seçici Kurul Üyeleri:

Feride ÖNAL                              Doç.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi

Kaya DİNÇER                            Doç.Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Deniz DOKGÖZ                         Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi

Nezih R. AYSEL                         Doç.Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Onur TEKE                                 Mimar, TEKE Architects Office. İtalya

 

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

İrem USLU                                 Öğr. Gör. Dr. Sakarya Üniversitesi

Güldehan F. ATAY                     Yrd. Doç.Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

Raportörler:

Serhat ULUBAY                          Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Neslinur HIZLI                           Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayça YAZICI ALTIPARMAK    Y.Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

1.7. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

1.8.YER GÖRME

 • Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak Jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.

22 Ağustos 2017 saat 13.00’da yer görmek isteyen yarışmacılar için gezi düzenlenecektir. Saat 13.00’de Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği’nden hareket edilecektir. (Adres: Sakızağacı mah İstanbul cad. Şinasi Gürünlü Sk. No:21 Bakırköy)

1.9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 • Yarışma Şartnamesi
 • Bakırköy/ Yarışma alanı ve yakın çevresi ile ilgili görseller
 • 1/1000 ölçekli yarışma alanını gösteren dijital harita
 • Kaynak listesi

Belgeler için buraya tıklayınız…

1.10.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 • Kentsel ve çevresel yaklaşımları anlatan şematik gösterimler
 • 1/1000 Vaziyet Planı, (çevre ilişkilerini, araç yaya ulaşımını, kamusal alanları ifade edecek biçimde)
 • 1/500 yarışma alanını kapsayan 6 yapı adasının tümünün zemin katı plan kesit ve görünüşleri. (yarışma alanının tamamının/ 6 yapı adası zemin katlar/ kamusal alan ilişkilerini gösterecek biçimde)
 • Yarışmacı tarafından seçilen en az 2 adanın 1/200 plan, kesit ve görünüşleri.(tasarımı ifade edecek şekilde yeterli sayıda)
 • Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizimler aracılığıyla, şema ve eskizler.
 • Yarışmacılar projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan mimari rapor niteliğindeki kavramsal ve teknik açıklamalarını paftalardaki çizimlerle bir bütün olarak ifade edeceklerdir.

1.11. TESLİM ŞEKLİ ve SUNUM TEKNİĞİ

Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

 • Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
 • Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A1 (59,4x84cm) boyutlarında 300 dpi (2500x3500pixel) çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.
 • Mimari açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşan Word ve PDF formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır.
 • Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
 • Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.

Son gönderim günü 17 Ekim 2017 Salı günü Saat 24.00’e kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

1.12. DİJİTAL KİMLİK DOSYASI

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan bilgileri yüklemek zorundadır.

 • Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form(EK. 1),(form doldurulmuş olmalıdır)
 • Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi (öğrenci belgesi), (belge taranarak konulmalı ya da e-devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesi eklenmelidir.)
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve dijital kimlik dosyasına üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesini (Mimarlar Odasından temin edilmelidir)tarayıp koymaları gerekmektedir.

 

1.13.YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı ve Kayıtların BaşlamasıÖğrenciler ile Alan Gezisi

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih

Soruların Cevaplanması

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih

Sonuçların Açıklanması

Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni

14 Ağustos 201722 Ağustos 2017 saat:13.00

25 Ağustos 2017 saat:17.00

29 Ağustos 2017

17 Ekim 2017 saat:24.00

27 Ekim 2017

3 Kasım 2017

 


1.14. SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 25 Ağustos 2017 günü saat 17.00’e kadar e-posta (bakirkoyyarisma@mimarist.org)yoluyla“MAHALLEM:BAKIRKÖY” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sorular” başlığı altında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliğine iletebilirler.

Soruların cevapları, 25 Ağustos 2017 tarihinde, tüm yarışmacılara, web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

Soru ve cevaplar yayımlandı, görmek için tıklayınız…

1.15. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI

Yarışmacılardan istenen dokümanlar 17 Ekim 2017 saat 24.00’e kadar,

www.mimarlarodasi.istanbul adresine yüklenmelidir.

Katılımcılar dosyalarını göndermek için öncelikle www.mimarlarodasi.istanbul adresi üzerinden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi dosya yükleme sistemine kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.

NASIL KAYIT OLURUM?

 • Site Ana sayfasında bulunan Kayıt butonuna tıklanır.
 • Kullanıcı adı bölümüne yarışma için kendi belirledikleri 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılır.
 • Şifre bölümüne kendi belirleyecekleri şifreyi ve Mail bölümüne aktivasyon linkinin gönderileceği çalışan bir mail adresiyazılarak yeni kayıt butonuna tıklanır.
 • Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru girildiği takdirde aktivasyon maili sorunsuz ulaşacaktır.
 • (Mail tarafınıza ulaşmazsa lütfen admin@mimarlarodasi.istanbuladresini güvenli mail listenize ekleyiniz.)
 • Gelen mailde etkinleştir linkine tıklanarak işlem tamamlanır.
 • Aktivasyon tamamlandıktan sonra Site ana sayfasından sisteme Rumuz ve Şifre ile giriş yapılır.
 • Her katılımcının dosyalarını göndermek için 500MB disk alanı vardır.
 • Dosya yüklemek için Dosya seç kısmında bulunan Yükleme işaretine basılır, açılan sayfada istenilen dosya seçilir ve ardından  butonuna tıklanır ve yükleme işlemi başlar.
 • Sistemde sadece jpg – jpeg – gif – png – psd – tif – zip – rar – doc – docx – xls -xlsx  uzantılı dosyaların yükleme izinleri bulunmaktadır. Farklı uzantılı dosyalar sistem tarafından otomatik olarak reddedilir.

Sistem 17 Ekim 2017 saat 24.00’dan sonra yeni kayıtlara ve tüm dosya erişimine katılımcılar için tamamen kapatılır. Tüm katılımcı dosyaları tarafımızca indirildikten sonra katılımcılara ait hesaplar ve yükledikleri dosyalar tamamen silinir.

İletişim Bilgileri:

(Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği)

e-posta adresi: bakirkoyyarisma@mimarist.org Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 570 44 94

1.16. JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları www.mimarist.org ve www.mimarlarodasi.org.tr adreslerinde aynı anda yayınlanacaktır.

1.17.ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 1. Ödül :                 :10.000 TL
 2. Ödül                 :  6.000 TL
 3. Ödül :                 :  4.000 TL

Eşdeğer Mansiyon         :  2.000 TL

Eşdeğer Mansiyon         :  2.000 TL

Eşdeğer Mansiyon         :  2.000 TL

Eşdeğer Mansiyon         :  2.000 TL

Eşdeğer Mansiyon         :  2.000 TL

Ayrıca uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir.

 • PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM
 • Yarışmaya katılan tüm projeler,3 Kasım 2017 -12 Kasım 2017 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- Karaköy binasında
 • Katılan tüm projeler yarışma kitabında yer alacaktır.
 • Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

http://www.mimarist.org