Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu

Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu
03-05 Kasım 2017, Amasya

Amasya, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Anadolu şehirlerinden biridir. Osmanlı Döneminde şehzâde sancağı olması, şehrin sosyo-kültürel hayatını derinden etkilemiştir. Çünkü tahta çıkan padişahlar, şehzadelerin en güzel şekilde yetişmesi için bu şehirlerde gerekli ilmi ve kültürel ortamı sağlamışlardır. İlim adamlarının yanında sanatkârlar da şehzâdenin bulunduğu merkezde yerleşmişlerdir. Onların ilim ve sanat alanındaki eğitim ve faaliyetleri sosyo-kültürel açıdan şehre büyük bir canlılık getirmiştir. Amasya’nın ilk olarak Müslümanlar tarafından fethedildiği günden itibaren musiki adeta bu kentin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Zira fethedildiği gün kentin içerisinde ilk yükselen sesin fetih ezanı ve topluca salalar okunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Camiler ve mescitlerin yanında Bimarhane, Büyük Ağa Medresesi, Musiki Cemiyeti, vb. kurumların eskiden olduğu gibi günümüzde de aktif bir şekilde çalışması bunun en canlı şahitleridir. Ayrıca bağrında yetiştirdiği ve yetiştirmekte olduğu sayısız musikişinas ve neyzenler ise bu kurumların birer mahsulü mesabesindedir. Söz konusu musikişinas ve neyzenlerin musiki alanında birbirinden değerli eserlerinin olduğu da gözlerden kaçmamaktadır.

Yapılması planlanan “Amasya’da Dini Musiki” adlı sempozyumla Üniversitemizin de içinde bulunduğu ilimiz Amasya’nın musiki yönünden zenginliği, burada yetişen ve yetişmekte olan musikişinas ve neyzenlerinin tanıtımı, eserlerinin gündeme getirilmesi ve çeşitli açılardan değerlendirilmesi imkânı sağlanmış olacaktır.

Sempozyumda Amasya’nın musiki geçmişinin ele alınmasının yanı sıra geçmişten günümüze dini musiki bütün yönleriyle değerlendirilecektir. Böylece dini musikinin medeniyetimizin inşasındaki yeri ortaya çıkarılmış olacaktır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

A- Amasya’da Dini Musiki

Amasya’da Dini Musiki Tarihi

Bimarhane ve Müzikle Tedavi Geleneği

Ünlü Amasyalı Musikişinaslar

Amasyalı Neyzenler

Amasyalı Hafızlar

Amasya Musiki Cemiyeti’nin Tarihi ve Kültürel Değeri

Tekke Bülbülü Namlı Zâtî Mehmed Çelebi (ö. 1031/1622)

Evliyâ Mehmed Efendi (İmâm-ı Sultânî) (ö. 1044/1634)

Hâfız Abdullah Çelebi (ö. 1079/1668)

Sultân Bâyezid Câmii Müezzinlerinden Bülbül Ahmed Çelebi (Hâfız) (ö. 1100/1689)

Ser-müezzin-i Harem-i Şerif Ahmed Efendi (ö. 1288/1872)

Giriftzen Asım Bey (ö. 1929

Büyükağa Medresesinde Yetişen Musikişinaslar

Şehzade Bayezid ve Musiki Yönü

B- Geçmişten Günümüze Dini Musiki

Dini Musikinin Tarihçesi

İslam’da Musikinin Yeri

Cami Musikisi

Tekke Musikisi

İmam-Hatip Okullarında Musiki Eğitimi

Dini Musiki Programı Uygulayan İHL’lerde Musiki Eğitimi

İmam-Hatip Liselerinde Dini Musiki Öğretim Programı

Dini Musiki Öğretmenlerinin Eğitim Yeterlikleri

Din Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Dini Musiki

İlahiyat Fakültelerinde Musiki Eğitimi

dinimusiki@amasya.edu.tr