ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI-VII
B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI

TMMOB MİMARLAR ODASI
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ
TRAKYA BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI-VII

ŞARTNAME

1. YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE ALANIN TANIMI:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenmekte olan “B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında; mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında bu mekânların yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Kentler; insanların bir araya geldiği, iletişim kurup etkileşerek sosyalleşmeyi sağladığı, ortak bir kimlik oluşturarak yaşanılan kenti sahiplenme bilincini oluşturma gibi toplumsal işlevleri üstlenen bir “karşılaşma yeri” olarak tanımlandığında; kamusal mekânlar; politik, sosyal ve kültürel çeşitlilik ve kentlerin sürdürülebilirliği adına kentsel yaşantının temel unsurlarından birisi olarak kamusal kültürü doğrudan etkileyebilmektedir. Bu bağlamda; uyumlu ve kapsayıcı kamusal kültürün oluşmasına ve sürdürülmesine yardım eden, geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurulan ilişkileri fiziki mekân boyutunda kuran sosyal bağlayıcılar niteliğindedirler.
Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’un kent kimliği ve kentin fizik-mekân oluşumunda karakteristik önem ve konuma sahip, bellek izleri güçlü parçalarından biri olan Bakırköy ilçesi 273,000 nüfusu, 29,65 km2’lik yüz ölçümü ile E-5 karayolu ile Marmara Denizi arasında lineer bir şekilde konumlanmaktadır.

Bakırköy Merkez, Yeşilyurt, Yeşilköy ve Florya ise merkezden batıya doğru Marmara Denizi boyunca uzanmaktadır.

Cumhuriyet öncesi dönemde, bir sayfiye alanı olarak kullanılan Bakırköy yerleşimi; İstanbul’daki birçok bölge gibi farklı dönemlerdeki oluşumları yan yana barındırmaktadır. 19. yüzyılda demiryolunun ilçeden geçişi ile yapılaşma artmış, Cumhuriyet sonrasında ise özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan sanayileşme ve hızlı kentleşme bölgeyi de etkilemiştir. 1950’li yıllarda hızlı nüfus artışı ve büyük şehirlere göç sorunu İstanbul bütününde olduğu gibi Bakırköy ve yakın çevresinde de yerleşimlerin mekânsal gelişimini olumsuz yönde etkilemiş ve sağlıksız yeni gelişme alanları ortaya çıkmıştır.

Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1950’li yıllarda Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme döneminin getirdiği, nüfus ve gecekondulaşmadaki artış ile oluşan sorunlara çözüm olacak, sosyal ve fiziksel açıdan uygun koşulların sağlanacağı bir proje yaratmak amacıyla, 1955 yılında günümüzde Bakırköy sınırları içerisinde yer alan Baruthane arazisini satın almıştır. Daha sonra Ataköy adını alan baruthane arazisi, 1958 yılında 60.000 nüfus için 12.000 konut birimine sahip bir yerleşim olarak tasarlanmıştır. Bu dönemde yapılmaya başlanan Ataköy projesi ve 1980’lerden sonra dönemin politikaları ile gelişen toplu konut uygulamaları ve bunların oluşturduğu dış mekânlar, günümüzde de yaşanan sosyal, ekonomik ve politik gelişmemelerle sürekli değişmeye devam eden farklı kentsel parçalar meydana getirerek, Bakırköy ilçesinin bütününü oluşturmuştur.

Bakırköy’ün gelişim sürecinde 1980’li yıllardan sonra önemli değişiklikler olmuş ve Emlak Bankası tarafından bölgede toplu konut yapılaşmaları organize edilerek etaplar halinde gerçekleştirilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren ticaret ve hizmet fonksiyonlarının büyük alışveriş merkezleri olarak organize olması ile Bakırköy’ün hizmet ağırlıklı fonksiyonlarının hâkim olduğu merkez özelliği belirginleşmiştir. Günümüzde ise Bakırköy bölgesinde yer alan büyük alışveriş merkezleri, Atatürk Havalimanının bölgede bulunması nedeniyle çevrede yoğunlaşan fuar alanları ve yeni ulaşım olanakları ile daha önemli bir merkez haline gelmiştir.

ben-bakirkoy

YARIŞMA ALANININ TANIMI:

Geçmişten günümüze Bakırköy ilçesi; birçok sanatçı yetiştirmiş ve sanata son derece değer vermiş bir bölge olarak bilinmesine rağmen, günümüzde sanatın, tarihin, kültürün görünürlüğünün azaldığı ve artık Bakırköy’ün sadece ticaret yapılarının bulunduğu bir geçit alanı rolünü üstlendiği görülmektedir. Sanatın, tarihin, kültürün tam da bu noktada Bakırköy’ün en işlek aksı olan Ebuzziya Caddesinde varlığını yeniden oluşturması ve bununla birlikte yapılacak bir meydanın kentliye kazandırılması gerekmektedir.

Bakırköy Meydanı’ndan sahile uzanan ve ilçe merkezinin ticari yoğunluğunu bünyesinde barındıran ana aks konumundaki Ebuzziya Caddesinin bir kısmı yaya yolu bir kısmı ise yaya ve araç yolu olarak kullanılmaktadır. Araç trafiğinin yoğun olarak aktığı İstanbul Caddesi bu ana aksı ortadan ikiye ayırmaktadır. İstanbul Caddesi’nin güneyinden başlayan ve hattı üzerinde Aya Yorgi Rum Kilisesi ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nin de yer aldığı kesişime kadar yaya yolu olan Ebuziyya Caddesi, sahile kadar inen yaya ve araç yolu olarak devam etmektedir. Yarışma alanı, bahsi geçen kiliseleri ve yanındaki çay bahçesini de kapsayan bu kesişimde yer almaktadır. Ana arterin ortalarına denk düşen alan, meydanlaşma ve bir ara durak olarak Bakırköy kent yaşamını zenginleştirecek bir açık alan olma potansiyelini barındırmaktadır. Bu bölge Bakırköy’ün tarihinin göstergelerindendir ve bölgenin düzenlenerek bir tarih ve sanat meydanına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Yarışmada; mevcutta bulunan yaya aksı, sanat/gençlik/tarihi merkezi ve kent mobilyaları ile birlikte kültür, tarih ve sanat meydanı oluşturulması beklenmektedir.

Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ve Mektebi

19. yüzyılda Baruthane’de ve Zeytinburnu Demir Fabrikası’nda çalışan Ermeni işçilerin, Barutçubaşı Hovhannes Dadyan’a başvurup ibadet yeri talebinde bulunması üzerine, Bakırköy’de, Rumlardan alınan eski bir manastır arsasına, 1831’de, Surp Sarkis’e ithaf edilen ahşap bir kilise inşa edilir. Daha sonra yıkılan bu kilisenin yerine kâgir olarak inşa edilen Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi, 7 Nisan 1844’te ibadete açılmıştır.

Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin ibadete açıldığı yıl, bahçesindeki ahşap bir binada Ardzrunyan Erkek Okulu da eğitim-öğretim faaliyetine başlar. 1892’de okul için kâgir bir bina inşa edilir; ‘Dadyan’ adını alan okul başlangıçta anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitim verirken 1895’te ortaokul seviyesinde eğitim vermeye başlar. 2003 yılında kapsamlı bir onarımdan geçirilen okul binasının arkasındaki sokağın adı, 2004’te, Bakırköy Belediye Meclisi’nin aldığı kararla ‘Dadyan Sokak’ olur. Okul, 42 öğretmen ve 397 öğrenci ile eğitim faaliyetini sürdürmektedir

Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi

Bakırköy Ebuziya Caddesi üzerindeki kilise, Bağcı ve Bahçıvanlar Loncası tarafından 1812’de inşa edilmiştir. 2 Mayıs 1832 tarihinde Mimar Konstantinos Karafilos tarafından yeniden yapılmış, 1955 yılındaki 6 – 7 Eylül olayları sırasında tahrip edilen kilise onarılarak Ekim 1998 tarihinde ibadete açılmıştır. Dıştan 17.26 x 11.5 m ölçülerindeki yapı, yaklaşık 7.8 m yüksekliğindedir. Üç nefli, bazilika planlı kilise, beşik çatılıdır.

Cumhuriyet Meydanı

Cumhuriyet Meydanı (Özgürlük meydanı) Bakırköy’ün odak noktalarından biridir. Meydan, İncirli caddesi ile Fahri Korutürk Caddesini birbirine bağlamaktadır. Geçmişte araç yolu olan alan çevresindeki yapılar yıkılarak bir meydana dönüştürülmüş ve sahile doğru inen yol (Fahri Korutürk Caddesi) yayalaştırılmıştır. Meydanda çeşitli anma törenleri, etkinlikler yapılmakta ve meydan günün her saatinde canlılığını korumaktadır.

Alana yaklaşıma dair;
• Semtli / Bakırköylü olmak ve çok kültürlülük, söz konusu kamusal mekânın önemli iki ögesi olarak vurgulanmalıdır.
• “Bakırköy Etkinlik Noktası” önerisi aidiyet ve kimlik vurgusu ile ele alınmalıdır.
• Cumhuriyet Meydanına ve bu alana getirilecek yeniliklerle bir bütün oluşturacak bir semt meydanı olmalıdır.
• Üst ölçekte alana ulaşım önerisi getirilerek alanın mümkün olduğunca araç trafiğinden arındırılması beklenmektedir.
• Alanın çevresiyle birlikte ele alınarak oluşturulacak meydanı çevreleyen yapılardaki birimlerin tasarıma dahil edilmesi düşünülmelidir.
• Gündelik yaşam değerlerinin korunması, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar geliştirilmesi beklenmektedir.
• Tasarım alanı; içinde bulunduğu sosyo-kültürel dokudan bağımsız düşünülmemeli, kent belleği, aidiyet gibi kavramlar tasarıma birer girdi olmalıdır.
• Mevcut yeşil/ ağaç dokusu korunacaktır.
• Gündelik yaşamı zenginleştiren, kentsel donatı düzenlemeleri (kent mobilyaları) yaya kurgusu ile birlikte düşünülmelidir.
• Tescilli yapılarda, mevcut sosyal yapı göz önünde bulundurularak aslına uygun olmayan eklerin temizlenmesi önerilebilir ve program yorumu yapılabilir.

Etkinlik noktasına ve programına dair;

• Çalışma alanında mevcut yapılar gerekli görüldüğü takdirde yıkılabilir.
• Çok kültürlü ve geçmişi referans alan ve bu referansları geleceğe yansıtan bir etkinlik noktası kurgulanmalıdır.
• Alanın bir odak noktasına dönüşerek ziyaretçilerin gerek yapılarda gerek kentsel açık alanlarda keyifle zaman geçirmek isteyecekleri nitelikli mimari ve kentsel çevrenin tasarlanmasının yanı sıra Bakırköy yaşamıyla bütünleşecek, bağ kuracak ve bu bağı geleceğe taşıyacak bir etkinlik noktası yaratılmalıdır.
• Etkinlik noktası kamusal kullanıma açıktır ve çeşitli kullanıcı profillerine cevap verecek nitelikte olmalıdır.
• Alan, kapalı, yarı açık ve açık mekânsal düzenlemeler ile esnek tasarlanmalıdır.
• Toplam inşaat alanı, çevredeki yapıları referans alacak şekilde 600 m2 olup, yapılaşma ayak izi toplamı (taban alanı) 300m2’yi geçmeyecektir. Bu alan içerisinde esnek kullanımlı kapalı hacimler (atölyeler, sergi salonu, farklı etkinliklere hizmet verecek performans alanı) ve destek birimleri (servis hacimleri), vb. çözülecektir.
• Mekânın farklı kullanıcı profilleri tarafından nasıl kullanıldığının ifade edilmelidir.
• Yarışma alanının bir diğer sorunu ise kent mobilyalarındaki yetersizliktir. Önerilecek meydan ile birlikte kent mobilyalarının da iyileştirilmesi beklenmektedir.
• Sergi, seyir, performans, üretim, toplantı gibi kentli ve semtli buluşma ve karşılaşmalarını destekleyecek program önerileri getirilebilir.
• Tasarım sürecinde alanın tarihi kimliğine saygı göstermekle birlikte, yeni tasarlanacak alanlarda günümüzde var olmayan tarihi ortamların kopyaları değil, çağdaş bir tasarım dilinin oluşturulması yönünde özgün önermeler geliştirilmesi beklenmektedir.

Bakırköy’e İlk Defa Gelmiş Bir Mimarlık Öğrencisinin Gözünden:
(2016, Temmuz.)

“Bugün tarihini kitaplardan okuduğum ve görmek istediğim bir yerdeyim, burası Bakırköy. Otobüse binip Bakırköy’e geldim. Cumhuriyet meydanının önünde duran otobüsten indim. Meydanı gözlemlemek için bir süre bir köşede bekledim. İnsanlar meydanı bir dinlenme, vakit geçirme yeri olarak değil daha çok bir geçit olarak görüyordu sanırım, çünkü insanların çoğu etrafına bile bakmadan hızlı adımlar ile ilerideki caddeye yürüyordu. Az kişi duraklıyor ve meydanın kenarlarına yerleştirilmiş banklara oturuyordu. Bu dikdörtgen meydanı dolaştıktan sonra insanların büyük kısmının eski tren yolunu geçip devam ettiği Fahri Korutürk caddesine geldim. Burası sadece yayalar için düzenlenmiş bir cadde; fakat tam bir kaos: tabelalar, büfeler, geçitler, dükkanlar, seyyar satıcılar, koşuşturan insanlar derken nerede olduğunuzu unutabilirsiniz. Nefes almak için bir yerde oturup Bakırköy hakkında bilgi almak istedim fakat restoran ve büfelerin sandalyeleri haricinde burada oturmak ve gözlem yapmak çok zor. Daha sonra ben de yayalara kapılıp devam ettim yoluma. Sahile çıktığını öğrendiğim bu cadde adeta bir vitrinler geçidi. Nereye dönüp baksanız gözünüzü yoracak bir detay ile karşılaşmanız mümkün. Sahile doğru yoluma devam ederken birden araçlar kesti yolumu. Burası, Bakırköy’ün büyük caddelerinden birisi olan İstanbul Caddesi. Araçları aştıktan sonra yoluma yeraltı çarşı girişi çıktı. Aslında bu girişi yaya aksının birkaç noktasında daha görmüştüm ve öğrendim ki Bakırköy’ün bir de yer altı çarşısı varmış üzerinde yürüdüğüm yaya aksının altında. Daha sonra yoluma devam ederken birkaç ağaca rastlıyorum ve fark ediyorum ki bu kadar yoğun olan bir aksta yeşile yer vermemişler. İnsanların nefes alabileceği bir yeşil alan yok. Yol üstünde gördüğüm ağaçlardan devam ettiğimde beni iki adet kilise karşılıyor. Tüm bu kaosun içinde kalmış yalınlıklarıyla son derece ferahlatıcı görünüyorlar. Bunlardan biri Aya Yorgi Rum Kilisesi, diğeri Aya Yorgi Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi. Aynı zamanda burada bir çay bahçesi var ama o da güne kendini uyarlamış plastik sandalye ve masalarıyla. Yine de bu alan bir ferahlama noktası olabilir. Neden burada bir meydan olmadığını düşündüm. Tarihi ve sanatı ön plana çıkaran, insanların vakit geçirebileceği, Bakırköy’ün değerlerinin farkına vardıran bir meydan. Sanırım burada bir süre vakit geçirip bunu düşüneceğim…”

1.2.YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

1.3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

• Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları (ücretsiz) üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.

• Yarışma Jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.

• Katılımcıların “B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” yarışma raportörlüğüne bakirkoyyarisma@mimarist.org e-posta adresi aracılığı ile öğrenci üye sicil no.su, isim, adres ve okulunu bildirerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

1.4.YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Raportörlük Adresi:

“B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”
TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy)
Sakızağacı Mah. Şinasi Gürünlü Sok. No:21 Bakırköy /İSTANBUL
Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 571 57 38
bakirkoyyarisma@mimarist.org
1.5. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

Mustafa FAZLIOĞLU – Mimar, M.O. Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı
Feride ÖNAL – Doç. Dr., YTÜ
Deniz DOKGÖZ – Doç. Dr., DEÜ
Ömer MUTLU – Y.Mimar, YTÜ

Asli Seçici Kurul Üyeleri:

Ali CENGİZKAN – Prof. Dr., TED Üni.
Ali KILIÇ – Yrd. Doç. Dr., YTÜ
Şen YÜKSEL – Yrd. Doç. Dr. Beykent Üni.
Ferhat HACIALİBEYOĞLU – Yrd. Doç.Dr., DEÜ
Serpil MUALLAOĞLU – Öğr. Gör. Y.Mimar. İEÜ

Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

İnci OLGUN – Öğr. Gör. Dr., MSGSÜ
Yıldırım GİGİ – Y.Mimar, YTÜ

Raportörler:

İrem USLU – Öğr. Gör., Sakarya Üni.
Neslinur HIZLI – Arş. Gör., YTÜ
Serhat ULUBAY – Arş. Gör., YTÜ

1.6. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

• Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

• Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

• Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

1.7.YER GÖRME

• Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak Jüri, yarışmacıların yer görmelerini
önermektedir.
• 11 Şubat 2017 saat 13.00’da yer görme isteyen yarışmacılar için gezi düzenlenecektir. Saat 13.00’de Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği’nden hareket edilecektir. (Adres: Sakızağacı mah İstanbul cad. Şinasi Gürünlü Sk. No:21 Bakırköy/İSTANBUL)

1.8. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

• Yarışma Şartnamesi
• Bakırköy/ Yarışma alanı ve yakın çevresi ile ilgili görseller
• 1/1000 ölçekli yarışma alanını gösteren dijital harita
• Kaynak listesi
Belgeler yarışma resmi internet sitesinden (www.mimarist.org) temin edilebilir.

1.9.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
• Kentsel ve çevresel yaklaşımları anlatan şematik gösterimler
• 1/500 Vaziyet Planı, kesit ve silüet gösterimi
• 1/200 Çalışma Alanı Haritasında işaretli bölgeden kısmi 1/200 plan, kesit ve görünüşler
• Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizimler aracılığıyla, kentsel donatıları ve gündelik yaşamı anlatan canlandırma, şema ve eskizler
• Yarışmacılar projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan mimari rapor niteliğindeki kavramsal ve teknik açıklamalarını paftalardaki çizimlerle bir bütün olarak ifade edeceklerdir.

1.10. TESLİM ŞEKLİ ve SUNUM TEKNİĞİ
Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
• Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A1 (59,4x84cm) boyutlarında 300 dpi (2500x3500pixel) çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.
• Mimari açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşan Word ve PDF formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır.
• Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
• Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde www.mimarlarodasi.istanbul adresine gönderecektir.
Son gönderim günü 18 Nisan 2017 Çarşamba günü Saat 23.59’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

1.11. DİJİTAL KİMLİK DOSYASI
Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan bilgileri yüklemek zorundadır.

• Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form (EK. 1),(form doldurulmuş olmalıdır)
• Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi (öğrenci belgesi), (belge taranarak konulmalı ya da e-devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesi eklenmelidir.)
• Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve dijital kimlik dosyasına üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesini (Mimarlar Odasından temin edilmelidir) tarayıp koymaları gerekmektedir.

1.12.YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması

Öğrenciler ile Alan Gezisi

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih

Soruların Cevaplanması

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih

Sonuçların Açıklanması

Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni

27 Ocak 2017

11 Şubat 2017

17 Şubat 2017

22 Şubat 2017

18 Nisan 2017

2 Mayıs 2017

5 Mayıs 2017

1.13. SORU ve CEVAPLAR
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 17 Şubat 2017 günü saat 17.00’e kadar e-posta ( bakirkoyyarisma@mimarist.org) yoluyla “B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI- Sorular” başlığı altında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliğine iletebilirler.
Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 5 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, web sitesi aracılığı ile iletilecektir.
1.14. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI
Yarışmacılardan istenen dokümanlar 18 Nisan 2017 tarihinde saat 23.59’e kadar, www.mimarlarodasi.istanbul adresine yüklenmelidir.

Katılımcılar dosyalarını göndermek için öncelikle www.mimarlarodasi.istanbul adresi üzerinden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi dosya Yükleme sistemine kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.

NASIL KAYIT OLURUM?

• Site Ana sayfasında bulunan Kayıt butonuna tıklanır.
• Kullanıcı adı bölümüne yarışma için kendi belirledikleri 5 rakamdan oluşan bir Rumuz yazılır.
• Şifre bölümüne kendi belirleyecekleri şifreyi ve Mail bölümüne aktivasyon linkinin gönderileceği çalışan bir mail adresi yazılarak yeni kayıt butonuna tıklanır.
• Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru girildiği takdirde aktivasyon maili sorunsuz ulaşacaktır.
• (Mail tarafınıza ulaşmazsa lütfen admin@mimarlarodasi.istanbul adresini güvenli mail listenize ekleyiniz.)
• Gelen mailde etkinleştir linkine tıklanarak işlem tamamlanır.
• Aktivasyon tamamlandıktan sonra Site ana sayfasından sisteme Rumuz ve Şifre ile giriş yapılır.
• Her katılımcının dosyalarını göndermek için 500MB disk alanı vardır.
• Dosya yüklemek için Dosya seç kısmında bulunan Yükleme işaretine basılır, açılan sayfada istenilen dosya seçilir ve ardından Aç butonuna tıklanır ve yükleme işlemi başlar.
• Sistemde sadece jpg – jpeg – gif – png – psd – tif – zip – rar – doc – docx – xls -xlsx uzantılı dosyaların yükleme izinleri bulunmaktadır. Farklı uzantılı dosyalar sistem tarafından otomatik olarak reddedilir.

Not: Katılımcılar kendi yükledikleri dosya veya dosyaları silme vb. gibi müdahale işlemlerinde bulunamaz. Sadece Dosya isimlerini değiştirme yetkileri bulunmaktadır. Dosyalarında değişiklik yapmak isteyen katılımcılar admin@mimarlarodasi.istanbul adresine mail atarak silmek istedikleri dosya isimlerini bildirmeleri gerekmektedir. Tarafımızdan yapılacak silme işleminin ardından katılımcılar yeni dosyalarını ekleyebilirler.

Sistem 18 Nisan 2017 23.59’dan sonra yeni kayıtlara ve tüm dosya erişimine katılımcılar için tamamen kapatılır. Tüm katılımcı dosyaları tarafımızca indirildikten sonra katılımcılara ait hesaplar ve yükledikleri dosyalar tamamen silinir.

İletişim Bilgileri:

(Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği)
e-posta adresi: bakirkoyyarisma@mimarist.org
Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 570 44 94

1.15. JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları www.mimarist.org ve www.mimarlarodasi.org.tr adreslerinde aynı anda yayınlanacaktır.

1.16.ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül :6.000 TL
2. Ödül :4.000 TL
3. Ödül :3.000 TL
5 Adet Mansiyon :1.500 er TL

Ayrıca uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir.

1.17. PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM

Yarışmaya katılan tüm projeler, 5 Mayıs 2017 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- Karaköy binasında sergilenecektir.

Katılan tüm projeler yarışma kitabında yer alacaktır.

Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ile Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

1.18. KAYNAKLAR
BASILI KAYNAKLAR

• Cahit Kayra, İstanbul Mekanlar ve Zamanlar, Ak Yayınları.
• Clarence Richard Johnson, İstanbul 1920, Yurt Yayınları, 1995.
• Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları,2004.
• Erol Tümertekin, İstanbul, İnsan ve Mekan, Tarih Vakfı Yayınları,1997.
• İstanbul Planlama Raporları (1934-1995), Derleyen: Şener Özler, İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Yayınları.
• Grelot, J., İstanbul Seyahatnamesi, Pera Yayıncılık ve Kitapçılık, İstanbul. 1998.
• Murat Belge, İstanbul Gezi Rehberi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,2002.
• İlber Ortaylı,İstanbul’dan Sayfalar, Alkım Yayınevi, 2007.
• İstanbul (3 Aylık Dergi), Tarih Vakfı Yayınları.
• Sarkis Sarraf Hovhannesyan, Payitaht İstanbul’un Tarihçesi , Yurt Yayınları,1996.
• Işıl Taşkın, Konut dış mekanlarının kentsel bütünlük açısından değerlendirilmesi: İstanbul -Bakırköy örneği, YTÜ YL Tezi,YTÜ Kütüphanesi,2011.
• Kurtuluş, H., Geniş, Ş., İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayıncılık, İstanbul,2005.
• Turgay Tuna, Sabriye Şeker, Minyatür ve Fotoğraflarla Makri Hori’den Bakırköy’e Ayastefanos’tan Yeşilköy’e,2009.
• Turgay Tuna, Bir Zamanlar Bakırköy, İletişim Yayınları, İstanbul , 1996.
• Zeynep Çelik, Değişen İstanbul:19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Yurt Yayınları,1998.
• Wolgang Müller – Wiener, İstanbul’un Tarihi Topografyası, Yurt Yayınları.

DİJİTAL KAYNAKLAR
https://www.google.com.tr/maps/place/Zeytinlik,+Ebuzziya+Cd.+No:28,+34142+Bak%C4%B1rk%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul/@40.9773445,28.8746383,19z/data=!4m5!3m4!1s0x14cabca4db845023:0x691ebecf3715ba37!8m2!3d40.9772706!4d28.8747268?hl=tr

https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/8555

http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_a/article/viewFile/984/889

http://www.tulincandemir.com/wp-content/uploads/KENT-İLETİŞİMİNDE-SANATSAL-AYKIRILIK.pdf

http://eskidenbakirkoy.blogcu.com/bakirkoy-tarihi/3565903

http://trend.mynet.com/asirlik-demirciler-carsisi-ranta-kurban-1058785

http://www.medyagunebakis.com/haber_detay.asp?id=8221&hadi=DEM%DDRC%DDLER%20%C7AR%DEISI%20C%DDNAYET%DDNE%20ENGEL%20OLALIM%20&menuno=42

http://www.istanbulermenivakiflari.org/tr/istanbul-ermeni-vakiflari/vakif-listesi/bakirkoy-dzinunt-surp-asdvadzadzni-ermeni-kilisesi-ve-mektebi-vakfi/20
http://www.rumvader.org/Page/3/78/32/bakirkoy_aya_yorgi_aya_analipsiz_rum_ortodoks_kiliseleri_ve_mektepleri_val