Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması Başladı

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması Başladı

2018 yılı temaları; Kuraklık / Taşkın,Yeraltısuyu,Tuzlanma,Suyla İlgili Farmakolojik Sorunlar,Sanitasyon ve Hijyen olarak belirlendi.
Genel Müdürlüğümüz ile Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Stockholm Gençler Su Ödülü’nde ülkemizi temsil edecek projeyi belirlemek üzere Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasının beşincisi düzenleniyor.
Geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasının finalisti,ulusal organizatör sıfatıyla Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde, 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.
15-20 yaş arası lise öğrencilerinin katılımının öngörüldüğü Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasına başvurular 30 Nisan 2018 tarihinde son bulacak. Stockholm’deki uluslararası finale başvuru ise Genel Müdürlüğümüzce yapılacak.

Yarışmanın 2018 yılı temaları;
Kuraklık / Taşkın
Yeraltısuyu
Tuzlanma
Suyla İlgili Farmakolojik Sorunlar
Sanitasyon ve Hijyen olarak belirlendi.

TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ PROJE YARIŞMASI 2018 ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü
verilmektedir. Yarışma Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (SIWI)
tarafından İsveç Prensesi Victoria’nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecek
projeyi belirlemek üzere Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını düzenlemektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek
amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel
hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin
görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki
hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün
lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya
katılım hakkı bulunmamaktadır.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında
Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır.
Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde
uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline
(konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik
sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları
yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi
hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir
teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans”
bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup birinci olan projenin
ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.

Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu, İngilizce dilinde
yapılacağından ve Stockholm’deki yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce
dilinde gerçekleştirileceğinden birinci seçilen proje raporu ve posterinin İngilizce
dilinde de hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikmeye yol
açmamak için tüm bu hususların rapor ve poster hazırlıkları sırasında göz önünde
bulundurulması önem arz etmektedir.

Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır
aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki
sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 A4
sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik
ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat
“Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2018, rapor başlığı, isim(ler) ve ülke” bilgileri
belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları
içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan
kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.

Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması
gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir.
Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile
değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma
sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Jüri aşağıda belirtilmiştir:
Başkan DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Üniversite temsilcisi Öğretim Üyesi
Üye DSİ Dış İlişkiler Müşaviri
Üye DSİ Dış İlişkiler Müşavir Yardımcısı
Üye Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı
Üye Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü
Üye Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürlüğü

Proje değerlendirme kriterleri:

Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir:
Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir?
Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir?
Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür?
Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır?
Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır?
Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir?

Yaratıcılık becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
Bir sorunla nasıl baş edildiği,
Bir sorunun nasıl çözüldüğü,
Verileri analiz etme becerisi,
Deneyler ya da araştırmalar,
Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma.

Yöntem
Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı?
Sorun iyi tanımlanmış mı?
Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış?
Çalışma, planlı yürütülmüş mü?
Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı?
Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır?
Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır?

Konu Bilgisi
Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti,
Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı,
Referans listesi ikna edici mi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmış mı? )
Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır?
Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı?
Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi?
Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi?

Pratik Beceriler
Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi?
Ölçümleri öğrenci mi yaptı?
Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı?
Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı?
Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü?
Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı?

Rapor ve Sunum
Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde
sunabiliyor mu?
Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı?
Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu?
Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı?

ÖDÜLLER:
Ödül töreni, 2018 yılı Mayıs ayının son haftasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödüle layık görülen öğrenci ve bir refakatçisinin(veli
veya öğretmen) ulaşımları kendilerine ait olmak üzere Ankara’da konaklaması Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 1500 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1000 TL

TELİF HAKKI:
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır.

DSİ tüm tanıtım faaliyetlerinde dereceye giren projeleri proje sahibinin izniyle
sergileyecektir.

Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun
yapılması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden
edinilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular aşağıda belirtilen adrese okul müdürü imzalı üst yazı ekinde 30 Nisan 2018
tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

ULUSLARARASI FİNAL:
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışmasının birincisi 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde İsveç’in
başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamındaki Stockholm
Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.
Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce
yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce konaklama ve yeme-içmeleri Stockholm Su Enstitüsünce sağlanacaktır.
Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e refakat edecektir.
Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15000 Amerikan Doları ve cam heykelcik ,
proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir. Onur
ödülü (Diploma of Excellence) ise 3000 Amerikan Dolarıdır.

İLETİŞİM:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliği
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 454 50 80
FAKS: (312) 454 50 85
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr
Duyurular DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.gov.tr ve Dış İlişkiler
Müşavirliğinden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş
sayılırlar.