TÜRKÇE PROJESİ – EĞİTİCİ OYUNLARLA DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Emre OSMAN
Eren OSMAN

Danışman
Ozan ALEVLİ

EĞİTİCİ OYUNLARLA DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Kelime dağarcığını geliştirmenin en verimli ortamı Türkçe dersleridir. Türkçe derslerinde kelime,
atasözü ve deyim öğretimi, metin okuma ve anlama çalışmaları sırasında yapılmaktadır. Ancak
kelimelerin ve kelime gruplarının öğrenilmesi, kalıcı olması için eğitici oyun çalışmaları genellikle
yapılmamaktadır. Buradan hareketle kelimeleri eş anlam, zıt anlam, atasözü tamamlama, deyim
tamamlama ve kelimelerin doğru yazılışını bulma şekliyle eşleştirilerek oynanacak bir oyun
geliştirme fikri ortaya çıkmıştır. Böylece öğrencilerin günlük hayatta Türkçeyi daha doğru ve etkili
kullanılabilmesi ve öğrenmenin kalıcı olması sağlanacaktır.

Bu projenin amacı, kelime öğretimiyle ilgili eğitsel bir oyun geliştirip öğrencilerin bu oyunla ilgili
görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel veri toplama ve analiz yaklaşımları kullanılmıştır.
Uygulama sonunda yarı yapılandırılmış görüşme ile öğrenci görüşleri alınmış, nitel veriler
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler geliştirilen oyunun dil becerilerini, kelime hazinesini
geliştireceğini ayrıca eğlenerek öğreneceklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler oyunda eğlendiklerini,
derslerde aktif katılım göstermelerinde ve derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinde oyunun etkili
olabileceğini belirtmişlerdir. Öğrenciler oyunu orta zorlukta bulmuşlar ve çok eğlenceli olarak
nitelendirmişlerdir. Bu sonuçlara göre geliştirilen oyun Türkçe derslerinde kullanılabilir. Türkçe
dersinin diğer konuları için ya da diğer dersler için de benzer oyunlar oluşturulabilir. Böylece eğitici
oyunlar eğlenceli ve kalıcı öğrenme sağlayabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.