TÜRK EĞİTİM VAKFI YURTDIŞI TIP BURSLARI

TÜRK EĞİTİM VAKFI
YURTDIŞI TIP BURSLARININ ESASLARI
(Son Başvuru Tarihi 19 Mart 2015)

Merhum bağışçımız Dr. Orhan Birman burs fonundan aşağıda belirtilen konularda, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2015–2016 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu verilecektir.
BURSUN KAPSAMI:
Burslar;
A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda,
1. Acil Tıp,
2. Halk Sağlığı,
Epidemiyoloji
Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)
3. Neuorodegeneratif Hastalıklar,
4. Moleküler Tıp,
Genetik
Patoloji
Metabolizma
5. Enfeksiyon Hastalıkları,
Pediatrik
Yetişkin
6. Yoğun Bakım,
Pediatrik,
Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)
7. Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),
8. Farmakoloji,
9. Dermatoloji,
10. Romatoloji,
11. Tedavide Stem Cell uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)
Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.
Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.
BURS DUYURUSU:
Burslar, her yıl Kasım, Aralık, Ocak aylarında tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri aracılığı ile duyurulur.
BURSUN SÜRESİ:
Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir.
BURSUN ESASLARI:
Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.
Burs sayısı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ki bütçe imkanlarına göre belirlenir.
Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.
Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,
Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,
Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.
ADAYLARDA BAŞVURU İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:
T.C. vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,
Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,
Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,
Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,
Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
Başvuru formu
Ayrıntılı özgeçmiş
Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf,
Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),
Tıp diplomasının tasdikli örneği,
Tıpta uzmanlık diplomasının tasdikli örneği,
Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler ve verdiği bildirilerin listesi ile sicil notu,
Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından ayrıntılı yazılmış bir sayfalık rapor,
Akseptans alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,
Halen çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,
Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,
Öğrenim göreceği yabancı dile yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin; Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı’nın öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.
Belgeleri kapsayacak aday dosyalarının 19 Mart 2015 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gereklidir.
BURSİYERLERİN SEÇİMİ:
Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin kararı TEV Yönetim Kurulu verir.
BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na, TEV Genel Merkezi’nde veya Şube Başkanlıkları huzurunda hazırlayacağı taahhütname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları ile ilgili rapor gönderir (Danışman, bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV’i bilgilendirir).
Yurt dışında kalış süresi iki sene olan bursiyerler, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi Türk Eğitim Vakfı’na verecektir.