TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Araştırma Projeleri Yarışması
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
2.1. Başvuru Koşulları
2.1.1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2.1.2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.

2.1.3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

2.1.4 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

2.1.5 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

2.1.6 Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda
başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmaz ve projeler başvuru yapılan ana
alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilir. Proje içeriğinin tematik alanla
olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

2.2. Başvuru İşlemi
2.2.1 2020 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre
hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 24 Aralık 2019 tarihinde başlar ve
17 Ocak 2020 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrenciler
(proje iki öğrenci tarafından hazırlanmışsa her iki öğrenci) ve varsa danışmanın
ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2.2.2 İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar
ve diğer öğrenci ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme ekler.

2.2.3 Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

2.2.4 Proje çalışması http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek
bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla
250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında
kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, resim, anket vb.) sistemde EK
BELGELER kısmına yüklenir.

2.2.5 Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

2.2.6 Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı
kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

2.2.7 Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil
hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

2.2.8 Başvuru formu Bölge Koordinatörlerine gönderilmez.

2.2.9 Bölge sergisi aşamasına geçen öğrenciler tarafından e-bideb başvuru sisteminden
alacakları başvuru izleme belgesi, muvafakatname ve bilimsel etik ve proje katkı
beyan formunu bölge sergileri öncesinde Bölge Koordinatörlerine gönderilir.

3. Yarışma Kategorileri
3.1 Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji,
Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12
ana alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan tematik alanlarından
birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

TEMATİK ALANLAR
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Algoritma /Mantıksal Tasarım
Bilim Tarihi
Biyoçeşitlilik
Biyotaklit (Biyomimikri)
Büyük Veri
Değerler Eğitimi
Dijital Dönüşüm
Doğal Afetler ve Afet betimi
Giyilebilir Teknolojiler
Ekolojik Denge
Finansal Okuryazarlık
Havacılık ve Uzay
Göç ve Uyum
Görsel ve işitsel Sanatlar
Malzeme ve Nanoteknoloji
İnsan Haklan ve Demokrasi
Kültürel Miras
Milli Teknoloji Hamlesi
Medya Okuryazarlığı
Nesnelerin İnterneti
Robotik ve Kodlama
Sağlıklı Beslenme
Sağlık Teknolojileri
STEAM (Fen – Teknoloji – Mühendislik – Sanat Matematik)
Su Okuryazarlığı
Sürdürülebilir Kalkınma
Tarım Teknolojileri ve Seracılık
Yapay Zekâ
Yenilenebilir Enerji

4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
4.1 Bölgesel yarışmalar, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa,
İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge
Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

4.2 Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen
projeler, ilk olarak 12 bölgede her alan için oluşturulacak alanında uzman jüriler
tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu
dışında itiraz kabul edilmez.

4.3 Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik,
Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı
değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi internet adresinden ulaşılabilir.

4.4 Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye
davet edilir.

4.5 Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri
durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi
halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.

4.6 Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır.
Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri
sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü
tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje
sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

5. Ödüller
5.1 Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği
ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir.
Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik
ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı
belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışması
değerlendirme sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı
Ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri
http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi
adresinde yayınlanır.

5.2 Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri
ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih
etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından
yararlanırlar (Bkz. 2020 YKS Kılavuzu). Dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına
girecekleri yıl YKS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı
başvurusunda bulunurlar.

5.3 Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, Final
yarışmasına katılan projeler arasından belirlenir. Uluslararası proje yarışmalarına
TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini
alan öğrenciler, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda
alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç kontenjan
dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir (Bkz. 2020 YKS Kılavuzu). Uluslararası proje
yarışmalarında derece alan öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri yıl ÖSYS
kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda
bulunmaları gerekir. Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından
gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Dördüncülük ödülü alan öğrenciler
TÜBİTAK 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programından yararlandırılırlar.

6. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
6.1 Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölge
merkezinde bölge sergisi düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır. Aşağıdaki şekil
2’de süreç özetlenmiştir.

Yarışma Takvimi
Şekil 2: Yarışma Takvimi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here