TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrısı

TÜBİTAK 4007
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından yürütülen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı başladı. Bu program, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

TÜBİTAK, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na bu yıl da devam ediyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri

Programın Amacı
4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı;
• bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını,
• katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Çağrı Teması
Temayı Başvuruda Sen Belirle

DESTEK MİKTARI
4007 – A Kategorisi
Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri 500.001 TL– 1.000.000 TL*

4007 – B Kategorisi
Orta Ölçekli Bilim Şenlikleri 280.001 TL – 500.000 TL*

4007 – C Kategorisi
Küçük Ölçekli Bilim Şenlikleri 280.000 TL

*A ve B kategorilerinde eş finansman modeli kapsamında proje başvurusunda en az TÜBİTAK tarafından talep edilen bütçe kadar projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, paydaş ve sponsor kurum/kuruluşlar tarafından katkı sağlanması/harcama taahhüdü yapılması gerekmektedir.

ÇAĞRI ALANLARI
4007 Bilim Şenlikleri kapsamında aşağıda belirtilen çağrı alanları kapsamında projeler düzenlenebilir.

Çağrı Alanları
• Doğa Bilimleri
• Mühendislik ve Teknoloji Alanları
• Tıbbi Bilimleri
• Tarımsal Bilimler
• Sosyal ve Beşeri Bilimler

Bu çağrının kapsamı;
“Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere;
– katılımcılarda farkındalık oluşturmak,
– katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu
yönde gelişmesini sağlamak,
– katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli uygulamalar
içeren faaliyetler düzenlemek

ÇAĞRI KAPSAMI – I
Belirtilen çağrı alanları kapsamında üç ayrı kategoride yapılabilecektir.
Kategoriler;
A – Büyük Ölçekli
B – Orta Ölçekli
C – Küçük Ölçekli Bilim Şenlikleri olmak üzere sınıflandırılmıştır.

Bilim Şenliği’nin hangi ölçek kategorisinde yapılacağına destek üst ve alt limitleri ve katılımcı sayıları dikkate alınarak ve Çağrı Metni Tablo 3 kapsamında belirtilen kriterler doğrultusunda karar verilmelidir.

Paydaş Kurum/Kuruluş Listesi
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Üniversiteler
Ticaret ve Sanayi Odaları
Kütüphaneler
Kamu/Kurum Kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri
Bilim Merkezleri
Bakanlıklara Bağlı İl/İlçe Müdürlükleri
Müzeler
Belediyeler (Botanik Bahçeleri, Milli Parklar, Akvaryumlar vb.)
Teknokentler
Valilikler
Kaymakamlıklar

• Tarafların karşılıklı sorumlulukları ve destek mahiyetlerinin açıkça ve detaylı
olarak belirtildiği yazılı iş birliği protokolleri, her bir protokolün iş birliği yapan
iki kurum tarafından imzalanmış ve tarih belirtilmiş şekilde, proje önerisi ile
birlikte başvuru sistemine yüklenmelidir.

• Destek ve Niyet Mektupları proje önerisi ile birlikte sunulabilir fakat bu
dokümanlar Paydaş Protokolü yerine kullanılamaz.

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları
• Türkiye’de ikamet eden T. C. vatandaşı olmak,
• En az lisans derecesine sahip olmak,
• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya
belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı kadrolu
personel olmak,
• Çağrı Metni’nde yer alan idari görevlerde bulunmamak.

Uzman Olma Koşulları
Bilim şenlikleri proje ekibinde uzman personele yer verilebilir.
* A kategorisi kapsamında en fazla 3
* B kategorisi kapsamında en fazla 2
* C kategorisi kapsamında en fazla 1 uzman

Hedef Kitle
Programın hedef kitlesi; toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşlardır.
Şenlik süresince tüm etkinliklere katılan toplam katılımcı sayısı:
– A kategorisi – büyük ölçekli bilim şenlikleri için en az 50.000,
– B kategorisi – orta ölçekli bilim şenlikleri için en az 25.000,
– C kategorisi küçük ölçekli bilim şenlikleri için en az 5.000 kişi olacak şekilde
planlanmalıdır.

Desteklenebilecek Etkinlik Türleri
Animasyon ve benzetim (simülasyon)
E-öğrenme uygulamaları
Argümantasyon
Mobil uygulamalar
Artırılmış/sanal/karma gerçeklik Münazara, söyleşi, seminer, panel ve çalıştaylar
Bilgi işlemsel düşünme
Oyunlaştırma
Bilim temalı kısa film ve belgesel gösterimi
Proje tabanlı uygulamalar
Bilim tiyatrosu
STEAM
Bilim ve teknoloji odaklı sergi ve gösteriler
Tahmin Et – Gözle – Açıkla
Deneysel uygulamalar
Tasarım odaklı düşünme uygulamaları
Dijital oyun/öyküleme
Yaratıcı drama

BAŞVURU FORMLARI
• Proje Öneri Formu (.odt, .doc ya da .docx formatında) (zorunlu)
Eğer gerekli ise;
a) Feragat Formu (Daha önce sunulmuş projeler için)
b) Değişiklik Bildirim Formu (Daha önce sunulmuş projeler için)
c) Yasal/Özel İzin Belgesi (Destek sonrasında da sunulabilir)
d) Destek Mektupları (Sponsorlarla yapılan iş birlikleri için)
e) Protokoller (Paydaş olunacak kurum/kuruluşlar kapsamında)
f) Etik Kurul Onay Belgesi (Destek sonrasında da sunulabilir)

– A kategorisi (Büyük Ölçekli) kapsamında Ticaret Sicil Gazetesi (Destek sonrasında da sunulabilir) en az 7 (Yedi), B kategorisi (Orta Ölçekli) kapsamında en az 5 (Beş), C kategorisi(Küçük Ölçekli) kapsamında en az 3 (Üç) kurum/kuruluş ile iş birliği yapılması zorunludur.
– A ve B kategorilerinde yürütücü kurum/kuruluşun bilim merkezi olmadığı proje önerilerinde yürütücü kurum/kuruluşun bulunduğu ilde TÜBİTAK destekli bilim merkezinin mevcut olması durumunda bilim merkezi ile paydaş olunması ve protokol yapılması zorunludur.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Ön İnceleme
Panel Değerlendirmesi

– Ön inceleme TÜBİTAK uzmanları ile DDK Üyeleri tarafından çağrı metninde belirtilen kriterler üzerinden gerçekleştirilir.
– Panel değerlendirmesi TÜBİTAK tarafından dış uzman olarak görevlendirilen alan uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
– Her iki süreci tamamlanan proje önerilerinin değerlendirme süreci de tamamlanmış olur.

Proje Önerisi;
• İçerik ve Aktarım
• Yaygın Etki
• Yapılabilirlik
kriterlerine göre değerlendirilir.

Proje önerisi sunulurken,
– Proje Öneri Formu eksiksiz doldurulur.
– Proje Başvuru Sistemi’nde istenilen başlıklar açıklanır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ – İÇERİK VE AKTARIM
• Proje amaçları,
• Etkinliklerin içeriği ve kullanılacak yöntemler,
• Seçilen hedef kitlenin etkinliklerle uygunluğu,
• Ölçme ve değerlendirme süreci,
• Kullanılan alanyazın ve incelenen projelerle ilgili açıklayıcı bilgi
verilmesi başlıklarına göre değerlendirilir.

Proje Özeti Nasıl Yazılır?
En fazla 300 kelime ile yazılır.
Türkçe ve İngilizce özet birbiriyle uyumlu olmalıdır.
• Projenin amacı ve kapsamı
• Projenin hedef kitlesi ve katılımcıları
• Projenin yöntemi ve beklenen çıktıları hakkında kısaca bilgi verilir.
Anahtar Kelimeler proje ile uyumlu ve yeterli sayıda olmalıdır.

Projenin Amacında;
Proje amaçlarının çağrı amaçları ile uyumu açıkça ifade edilir. Projenin tüm amaçları ve bu amaçlara hizmet eden planlamalar somut olarak açıklanır.

Yararlanılan/İncelenen Kaynaklar/Projeler
Yararlanılan kaynaklar, metin içinde de atıflar verilerek, detaylı olarak ve bu konudaki ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak liste olarak sunulur.
Referanslardan nasıl yararlanıldığı ayrıntılı olarak açıklanır.

Kullanılacak Yöntemler ve Teknikler’de;
Yöntem ve tekniklerin projedeki örnekleri ayrıntılı olarak verilir.

Etkinlik Tanımı’nda;
Etkinliğin amacı, kullanılacak malzemeler, uygulama planı ayrıntılı açıklanır.

Etkinlik Programı’nda;
Etkinliklerin hangi gün ve hangi saatte yapılacağı,
Etkinliklerde görev alacak kişiler (eğitmen, rehber vb.),
Katılımcı sayıları, konaklama ve iaşe giderleri,
Etkinliğin yapılacağı adres/adresler ayrıntılı olarak yazılır.

Ölçme ve Değerlendirme’de;
Veri toplama araçları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.
Varsa bu araçlar proje önerisi ile birlikte sunulur.

Etkinlik Konu ve Kapsamı’nda
Desteklenebilecek örnek etkinlik tür ve yöntemleri çağrı metninde
belirtilmiştir. Ancak bunların dışında proje amacına hizmet edebilecek
tür/yöntemler kullanılabilir.
Etkinliğin amacı, kullanılacak malzemeler, uygulama planı ve yöntemi
detaylıca belirtilmelidir.
Desteklenen çevrim içi etkinlik sayısına dikkat edilmelidir.

Ayrıntılı bilgi: https://www.tubitak.gov.tr
Sorularınız için: bt4007@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na katılarak siz de bilimi toplumla buluşturabilir, bu anlamlı etkinliklere katkıda bulunabilirsiniz!

TÜBİTAK 4004 4005 4006 4007 Eğitimleri için sayfamızı ziyaret ediniz.