Ana SayfaÜniversite Öğrenci YarışmalarıTÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başlıyor!

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başlıyor!

Üniversite öğrencilerimiz tarafından heyecanla beklenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuruları başlıyor. Üniversite öğrencilerimiz arasında araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları TÜBİTAK tarafından onuncu kez gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir.

Yarışma kapsamında bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Yarışmanın dokuz ana kategorisi bulunmaktadır. Projenin Tematik Alanlar tablosundaki başlıklardan birini kapsaması gerekmektedir.

1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.

3. Eğitim

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

4. Enerji ve Çevre

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer.

5. Gıda ve Tarım

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.

6. Makine İmalatı ve Otomotiv

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.

7. Sağlık

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer.

8. Savunma, Uzay ve Havacılık

Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.

9. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir.

Çeşitli kategori ve tematik alanlarda yapılacak yarışmalara başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi sistem üzerinden kabul edilecektir. E-posta ve posta yoluyla yapılan başvuruların dikkate alınamayacağını; Program çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar başvurularınızın sistem üzerinden onaylanması ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesinin sizin sorumluluğunda olduğunu hatırlatırız. TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilecek final sergisinde kategoriler bazında dereceye giren öğrencilere ödül ödemeleri yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 15 Aralık 2021 – 12 Mayıs 2022 Perşembe saat 17:30

Başvuru Koşulları

1 Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya
lisans öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde
başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa
takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.

3 Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla
takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir.
Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden
muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

4 Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması
gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.

5 Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım
halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

6 Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman
bulunması zorunlu değildir.

7 Projeler, 2022 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine
göre hazırlanır. Proje rehberi için tıklayınız.

8 Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Özgün araştırma proje(leri)
ile başvurulması gerekmektedir.

9 Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

10 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına (TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar dâhil), bu
yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle
bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi
aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması
zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan
sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan
elenir ve verilen ödüller geri alınır.

Ödüller
1 Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin
danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması
durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.
Ödül miktarları için tıklayınız.
Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül
verilmeyebilir.
(*) Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında
eşit miktarda dağıtılır.
2 Yarışmada Birincilik, İkincilik veya Üçüncülük ödülü almaya hak kazanan girişimci
adaylarına TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG)
başvurularında 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül
puanı verilecektir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.