TARIMA DEĞER KATANLAR ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

TARIMA DEĞER KATANLAR ÖDÜLLERİ YARIŞMASINA KATILIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bulunduğu yörede çalışmaları sonucunda farklılık oluşturan yayımcı personelin ortaya çıkarılması, bu çalışmalardan herkesin haberdar olması, yararlanması, bu çalışmaların ödüllendirilmesi suretiyle motivasyonun, tarımsal yayımın öneminin ve etkilerinin bir kez daha vurgulanması amacıyla aşağıda ayrıntılarına yer verilen bir etkinlik (yarışma) düzenlenecektir.

Yarışmanın kategorileri ve katılımcılar:

1-Yarışma iki kategoride düzenlenecektir.
a-Bireysel çalışmalar kategorisi
b-Projeler kategorisi

2-Yarışmaya katılmak isteyen her ilden en fazla 3 (üç) bireysel çalışma (kadın ve erkek yayımcılar için toplam) ve 1 (bir) proje aday olarak gösterilebilecektir.
Yarışmaya ilinde, ilçesinde, köyünde herhangi bir tarımsal konuda ve tarımsal yayım faaliyetleri sonucunda bir farklılık oluşturduğuna inanan tüm yayımcı personelin (Bakanlık il/ilçe Müdürlüklerinde halen görev yapan personel ve tüm Tar-Gel personeli) çalışmaları aday gösterilebilir. Yarışmaya jüri üyelerinin 1.derece yakınları katılamaz.

3-Aday gösterilecek (bireysel veya projeli) yayım çalışmalarının son 7 (yedi) yıl içerisinde 2008-2014 yılları arasındaki herhangi bir veya birkaç yıllık süre içerisinde gerçekleşmiş veya 2014 yılı sonunda bitmiş olması gerekmektedir.

Müracaat Ģekli ve süresi:
1-Bireysel çalışmalar ve/veya projeler kategorisinde aday gösterilecek çalışmalara İl’de karar verildikten sonra; ekte yer alan tablolardaki bilgi ve belgeler adaylar tarafından doldurulacak, İl Müdürünce onaylandıktan sonra Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza aşağıda istenen şekilde ve zamanda gönderilecektir.

2-Müracaatların Başkanlığımıza ulaşması için en son tarih 03 Nisan 2015’dir. Katılımı bildirmek üzere adaylara ait bilgilerin; her bir çalışma ve varsa proje için ayrı ayrı olmak üzere ekteki ilgili tabloya işlenerek, belirtilen günde mesai sonuna kadar tarimyarisma@gmail.com e-posta adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.

3- Bu bilgiler, ayrıca üst yazı ekinde ve gizli kaĢesi vurulmuĢ zarf içerisinde yukarıda belirtilen tarihte Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilecek ve aday gösterme formlarının verilen e-posta adresine gönderildiği üst yazıda ifade edilecektir. Belirtilen tarihten sonra ulaşacak olan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Yarışma evraklarının kargo yoluyla gönderilmesi durumunda; gönderi, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:10 06170 Yenimahalle-ANKARA adresine gönderilecektir. Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Bakanlık sorumlu olmayacaktır.

4-Bireysel çalışmalar veya Projeler dallarında adayların; Tarıma Değer Katanlar Ödüllerine aday gösterme formundaki bilgiler Times New Roman karakterinde 12 puntodan oluşan en fazla 60 satır olacaktır.

5-Aday gösterme formunda yer alacak ayrıntılar, jürinin yapacağı değerlendirmede dikkate alacağı kriterlerdir. Bu bölümde; ildeki tarımsal üretime yönelik olarak, bireysel çalışmalar kategorisinde adayın bizzat yaptığı, projeler kategorisinde ise aday gösterilen proje kapsamında yapılan çiftçi eğitimi ve yayım, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri sonucu oluşturulan farklılıkla ilgili çalışma veya çalışmalarla ilgili ayrıntıların formdaki hususlara cevap verecek şekilde yer alması gerekmektedir.

Not: Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı tarafından hazırlanarak illerimizde uygulanması istenen ve bu amaçla illere ödenek tahsis edilen projeler kapsamındaki çalışmalar, bireysel çalışmalar veya projeler kategorilerinde aday gösterilmeyecektir.

Bir çalışmayı gerçekleştiren veya projeyi yürüten personel başka bir şl’e tayin olmuşsa; çalışmanın gerçekleştirildiği il müdürlüğü isterse o çalışma veya projeyi aday gösterebilir.

6-Aday gösterme formlarında ayrıntıları açıklanan farklılık ile ilgili çalışma veya çalışmalara ait görsel materyal, (resim, video vb.) ilave edilerek e-posta ekinde ve hangi çalışmayla ilgili olduğu anlaşılacak şekilde gönderilmelidir. (Video’nun ve/veya resimlerin e-posta ile gönderilmesi mümkün değilse CD’ye kayıt edilerek, üst yazının gönderileceği zarfın içerisinde gönderilebilir.)

7-Başkanlığımıza ulaşan e-postalardaki bilgilerden sadece aday gösterme formlarının ilgili bölümü Başkanlığımız tarafından ayrı ayrı kodlanacak ve jüri hangi çalışmanın hangi adaya ait olduğunu bilmeden, değerlendirme ve puanlama yapacaktır.

8-Ödüller proje faaliyetlerini yürüten personele (elemanlara) verilecektir. Bireysel veya projeli çalışmalarla ilgili bilgilerin doğru olmadığının ortaya çıkması durumunda, ödül geri alınacaktır.

Ödüller:
1-Jürinin yapacağı inceleme, değerlendirme ve puanlamaya göre ödül alanlar belirlenecek olup, düzenlenecek bir törende verilecek ödüller;

A-Bireysel çalışmalar kategorisinde

a-Kadın Yayımcılar dalında
1.’ye 5.000 TL. Denizbank hediye çeki
2.‘ye 3.000 TL. Denizbank hediye çeki
3.’ye 2.000 TL. Denizbank hediye çeki

b-Erkek Yayımcılar dalında
1.’ye 5.000 TL. Denizbank hediye çeki
2.‘ye 3.000 TL. Denizbank hediye çeki
3.’ye 2.000 TL. Denizbank hediye çeki

B- Projeler kategorisinde
1.’ye 5.000 TL. Denizbank hediye çeki
2.‘ye 3.000 TL. Denizbank hediye çeki
3.’ye 2.000 TL. Denizbank hediye çeki
(Projeler kategorisinde verilecek ödül projeye verilecek olup, proje hazırlayıcısı ve/veya yürütücüsü olan Bakanlık personeline verilecek/paylaştırılacaktır.)
C- Bir adet Jüri Özel Ödülü ( 2.000 TL. Denizbank hediye çeki) verilecektir.
D- Bir adet Denizbank Özel Ödülü ( 2.000 TL. Denizbank hediye çeki) verilecektir.

Yarışma Takvimi
İşlem
Tarihler
İşbirliği protokolünün imzalanması
2015 yılı Ocak ayı içerisinde
Yarışmanın Duyurulması 2015 yılı Ocak ayı içerisinde
Son Başvuru 03 Nisan 2015
Jüri Değerlendirme Çalışmaları 06 – 30 Nisan 2015
Sonuç Duyurusu Lansman ve Ödül Dağıtım Töreni 2015 yılı Mayıs ayı içerisinde

BİREYSEL ÇALIŞMALAR KATEGORİSİ ADAY GÖSTERME FORMU:

(Her bir aday için ayrı ayrı doldurulacaktır)

 

Aday Gösterildiği İl:   Doğum tarihi:  
Adı Soyadı:   İş ve Cep Telefonu:  
Ünvanı:   e-posta adresi  
Adayın cinsiyeti:      
Çalışmayı gerçekleştiren personelin hali hazırdaki görev yeri:  
Aşağıdaki soruların cevaplarının toplamı en fazla 60 satır olacaktır. (CD içerisinde sadece e-posta ile gönderilemeyecek boyuttaki proje ile ilgili fotoğraf veya video ile verileri doğrulama kaynakları gönderilecektir.)
Çalışmanın konusu  
Çalışmanın amacı:  
Çalışmanın hedef kitlesi, doğrudan ve dolaylı faydalanıcılar  
Çalışmanın içerdiği yenilik/farklılık  
Çalışmada kullanılan metodlar, gerçekleştirilen tüm faaliyetler  
Çalışmanın gerçekleştirildiği yer/ler (il, ilçe, belde, köy)  
Çalışmanın gerçekleştirildiği süre  
Çalışmanın bütçe kaynağı  
Çalışmada işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ve çalışmaya katkıları  
Çalışmanın sağladığı faydalar,  tarımsal üretime katkıları  
Çalışmanın ve farklılığın sürdürülebilirliği  
Farklılığın Benimsenmesi/ yaygınlaşması ile ilgili veriler ve bu verileri doğrulama kaynakları  
Farklılığın ekonomik değere dönüşümü ve pazarlanma imkanları  
Varsa çalışma ile ilgili yukarıdakilerin dışında kalan diğer hususlar  
Yapılan çalışmayı tek bir cümle ile ifade edin:

 

 

Bilgileri tanzim edenler Onaylayan
Çalışmayı Gerçekleştiren Personelin Adı Soyadı

Tarih ve İmza

Personelin Birim Amiri

(Şube Md. / İlçe Md.)

Adı Soyadı İmzası

Bakanlık İl Müdürü

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

Bu form; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü veya vekili tarafından e-posta ile tarimyarisma@gmail.com adresine gönderilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.