ŞANDER Bursu

ŞANLIURFALILAR DERNEĞİ
BURS YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1.-Bu yönergenin amacı ve kapsamı Şanlıurfalı kabiliyetli önlisans ve lisans öğrencilerine burs verilmesi, bu amaçla kaynak sağlanması, sağlanan kaynağın etkin kullanılması ile burs alacak öğrencilerin belirlenmesine ve izlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2.-Bu yönergenin dayanağı; Şanlıurfalılar Derneği (ŞANDER) Tüzüğünün 4 üncü maddesidir.

Burs Komisyonu, Görevleri ve Görev Süreleri
MADDE 3.- (1) Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oluşan komisyonu ifade eder.
(2) Görevleri;
– Gelen burs taleplerini değerlendirir.
– Burslarla ilgili işleyiş ve itirazları değerlendirir.
– Yıl içinde bir öğrenciye verilebilecek aylık/dönemlik/yıllık burs limitlerini belirler.
– Kaynak oluşturulması için yerel ve ulusal resmi ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve işbirliği kurar.

Burs Verme koşulları
MADDE 4.- (1) Burslardan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Şanlıurfalı önlisans ve lisans, öğrencileri yararlandırılır.
(2) Önlisans ve lisans programlara kayıtlı öğrencilere verilecek burslar belirlenirken aşağıda kriterler göz önüne alınır ve değerlendirme yapılır;
-Akademik Başarı (Öğrencinin genel akademik ortalaması, (üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde ÖSS yerleşme puanı ve sırası),
-Öğrenim süresi,
-Kardeş sayısı ( okuyan kardeş sayısı),
-Aile geliri, sosyal güvenlik durumu,
-Aile yapısı (boşanmış, vefat etmiş),
-Herhangi bir yerden burs ve kredi alıp almaması,
-Burs başvurusu sırasında veya sonrasında eksik veya yalan beyanda bulunmama,
-Disiplin cezası (Uyarma cezası hariç) almamış olması,
Hususları dikkate alınarak, genel koşullara bağlı olarak ŞANDER Burs Komisyonunca belirlenen kontenjan durumuna bağlı burs verilecek öğrenciler belirlenir.

Başarı ve Başarısızlık
Madde 5.- Burs verilecek öğrenciler belirlenirken veya bursun devamı ve kesilmesi durumlarında aşağıda belirtilen asgari başarı koşulları geçerlidir;
-Genel Başarı Ortalamasının 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.00’un üstünde olması.
-Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması.

Vicdani Yükümlülük
MADDE 6.-Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra bir başka öğrenciye ŞANDER aracılığıyla burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Bursların Kesilme Durumları
Madde 7 Bursların kesilme durumları şunlardır:

-Burs alan bir öğrencinin “uyarma” cezası dışında, disiplin cezası alması durumunda disiplin cezasını aldığı tarihten itibaren bursu kesilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunmazlar.
-Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Ayrıca, öğretim kurumundan, en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu da, kesilir.
-Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.
-Burs başvuruları her eğitim-öğretim yılının başındaki ilk haftalarda alınır ve değerlendirilir.
-Mazeretsiz üst üste 2 ay bursunu almayan öğrencilerin bursları kesilir.

Burs verilecek Öğrenci Sayısı belirlenmesi
MADDE 8.-. Bursların verilebilirliğini, verilecek burs sayısını, miktarını ve süresini her yıl ŞANDER Yönetim Kurulu belirler ve Ekim ayında ilan eder. Ayrıca, müracaat eden adaylardan ulaşılamayan ya da iki hafta içinde yanıt vermeyenler burs haklarını kaybederler.

İstenen Belgeler
MADDE 9.- Burs Komisyonunca burs verilmesi kesinleşen öğrencilerden aşağıda belirtilen belgeler istenir.
-Nüfus cüzdanı ve öğrenci kimlik fotokopisi,
-Tahsil durumunu gösterir öğrenci belgesi,
-Transkript

Yürürlük
MADDE 10.- (1) Bu yönerge, ŞANDER Yönetim Kurulu kabulünden sonra, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11.- Bu yönerge hükümlerini ŞANDER Yönetim Kurulu tarafından yürütür.

İletişim

ADRES:
Mithatpaşa Caddesi Durukan İşhanı No:8/27
ANKARA
Telefon:
Başkan: Mahmut NİMETOĞLU 0 505 750 18 35
Sayman: M. Zeki ÇAVUŞOĞLU 0 532 361 71 51

e-posta: [email protected]
web:http://urfalilar.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.