Şablonlaşan Kentsel Dönüşümden, Şablon Kentler Yaratmayan Kentsel Dönüşüme

“Şablonlaşan Kentsel Dönüşümden, Şablon Kentler Yaratmayan Kentsel Dönüşüme”Uluslararası Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi Şartnamesi

Giriş
Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce IABA Uluslararası Mimarlık Bienali düzenlenmektedir.İki yılda bir yapılması düşünülen Bienallerin, yine Şubece 2023 yılında Antalya’da yapılması hedeflenen, Mimarlık Kongresi’nin düzenlenmesine katkı sağlaması, bu tarihten sonra da, iki yılda bir varlığını sürdürmesi düşünülmektedir.

Bienal kapsamında; bölgemizden, ülkemizden giderek dünyanın çeşitli ülkelerinden mimarları, sanatçıları ve mimarlık dostlarını, birikimlerini, hayallerini, başarılarını, direndikleri, direnemediklerini, mimarlık kültürünü, yapıları, kentleri ve çeşitli açılardan sorunları, doğru çözümleri, içtenlikle ortaya dökebildikleri, paylaştıkları bir ortam amaçlanmıştır.

Bienal; oluşturacağı uluslararası ve ulusal platformlarda, her iki yıl için belirlenecek teması ile geniş bir kitleye hitap edecek biçimde mimarların, tasarımcıların, plancıların, akademisyenlerin, sanatçıların, politikacıların, mimarlık öğrencilerinin, kentlilerin ve diğer katılımcıların birlikteliği ile önemli bir tartışma ve fikir ortamını yaratmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Mimarlık Bienali Antalya (IABA-2011), Türkiye’de bir ilke imza atarak, “Ülkemizin ilk Mimarlık Bienali” olma özelliğinde, 26-27-28-29 Ekim 2011 tarihlerinde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde, kentimizde başarı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

II. IABA Uluslararası Mimarlık Bienali 7 Eylül – 7 Ekim 2013 tarihleri Antalya’da yapılacaktır. Bienal’in bu yılki teması “ŞABLON” (TEMPLATE)’dur.
Bu bağlamda “Şablonlaşan Kentsel Dönüşümden Şablon Kentler Yaratmayan Kentsel Dönüşüme Uluslar arası Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi düzenlenmiştir. Etkinlik sonucunda 4 adet eşdeğer ödül verilmesi ve ödül sahiplerinin Bienal tarihlerinde Antalya’ya davet edilerek proje sunumlarını gerçekleştirmeleri öngörülmüştür.

Kapsamı ve Amacı

Batı ülkelerinde önceleri fizik mekan ve gayrimenkul odaklı başlayan kentsel dönüşüme konu olan alanların özgünlüğü, özelliği doğrultusunda farklı modeller ile işlevlendirmelere önderlik etmiştir. Bağlamında ise, yalnızca gayrimenkul ve emlak eksenli kentsel dönüşüm uygulamaların sorunları fark edilip yaşandıkça, başta kültür ve eğitim olmak üzere insanları mevcut kullanıcıyı odağa alan dönüşüm eksenlerinin önemi anlaşılmış, bu içerikteki uygulamalar daha baskın hale gelmiştir. Yanısıra önceleri daha çok bağımsız projeler ile şekillenen dönüşüm karar ve uygulamaları sonrasında, kent ve kentli adına planlama ile dönüşümün birlikteliği de sağlanarak kent bütününde ve kenti her türlü mekanı ile ele alan çok boyutlu yeni stratejiler üzerine kurgulanır olmuştur.

Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramı 90’lı yıllarda konuşulmaya başlamış, bağlamında şehircilik, planlama ve mimarlık yazınında kendine yer bulmuştur. Giderek mesleki camianın sınırlarını da aşar biçimde günümüzün en çok tartışılan ve gündem alan konularından biri haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm adına verilen örnekler bu gündeme kaynak olurken, kuramsal/kavramsal uyum ile uygulamaların yarattığı benimseme sorunları öne çıkmıştır. Paralelinde yalnızca fizik mekana dayalı, dolayısıyla gayrimenkul/emlak eksenli bir kentsel dönüşüm anlayışı tek tip örnekleri sergilerken bir yandan da vazgeçilmez hale gelmiştir. Eş zamanlı olarak kent ve imar planlamayı ele alış da; planlamada yaşanan sorunlar bir yana çoğunlukla parçacıl biçimde ve hemen hemen kentsel dönüşüm ile özdeşleştirilen bir konuma getirilmiştir.

Sonuçta, batı ülkelerinin ilk deneyimleri ile Türkiye’nin günümüzdeki anlayışı ve uygulamaları kentsel dönüşüm açısından bir şablonlaşmayı çağrıştırmaktadır. Sürecin böyle devam etmesi halinde, özellikle Türkiye’deki kentler açısından “şablon” bir kentsel dönüşümün betimlediği “şablon kent” lerin varlığı tehlikesine değinmek ve sayılarının hızla artabileceğini söylemek öznel bir öngörü ya da abartı olmayacaktır. Dolayısıyla, bir genelleme olarak kabul edilse dahi, kentlerin geleceğine ilişkin duyulan kaygı, günümüzde belki hiç olmadığı kadar düşünsel bir katkıya olan gereksinmeyi öne çıkarmaktadır.

Bu değerlendirmelerden hareketle; IABA 2013 kapsamında ve onun “şablon” teması ile örtüşen uluslararası bir fikir projesi ödülleri ve sergisi etkinliği düzenlenmesine karar verilmiştir. Etkinlikle, aklın ve yaratıcılığın desteği aranmakta, çoğulcu, mutabakat arayan, ikna edici süreçlere gereksinme duyulmakta, kentsel yaşam ve kentli önemsenmektedir. Kentin gelecek kurgusunda kazanacağı değerlerin yanısıra, dönüşüm kavramı ile birlikte altı çizilmesi gereken diğer kavramların nasıl ele alınacağı yarışmacıların dikkatine sunulmakta, bugünkü endişelerin aşılmasında, beklentilerin karşılanmasında ve yaşayanların barışmasında hangi ilkelerin geliştirilebileceğinin yanıtları sorgulanmaktadır. Giderek fizik mekan kurgusunun ve tasarımın süreçteki yönlendiriciliği, etkisi ile yaratıcılığına/canlandırıcılığına ilişkin öneriler yarışmanın kapsamı içinde düşünülmelidir.

Sonuçta etkinlikle; “yerden” bağımsız olarak ve “tahayyüllere” açık bir biçimde “nasıl bir kentsel dönüşüm ? “ ve bağlamında “ nasıl bir kent ? “ sorularının yanıtları aranmaktadır.

Etkinliğin Şekli
Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.

Etkinliğin Dili
Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

Katılım Koşulları
•Etkinliğe Mimarlar, Şehir Plancıları ve farklı disiplinlerden bireysel yada ekip halinde katılınabilir.
•Yurt içi katılımcıların mimar olması halinde Türkiye Mimarlar Odası’na veya ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.
•Yurt dışı katılımcı mimarların kendi ülkelerindeki mimarlık örgütüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Etkinliğe katılım ücretsizdir.
•Jüri veya teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

Katılımcılardan İstenenler

Görsel Belgeler
•Sunum, anlatım tekniği ve tasarımlar için örnek alan seçimleri serbesttir. ( çizim, fotoğraf, grafik, kolaj vb. )
•Tasarımlar ile desteklenmiş en fazla 2 adet [A0] pafta teslim edilecektir. ( paftalar dikey formatta kullanılacaktır. )
•Sunumlarda yer alacak kentsel ve mimari çizimlerin ölçeği yarışmacılara bırakılmıştır. Ancak, bunun okunabilir bir tasarım dili ile gerçekleşmesi beklenmektedir.
•Paftaların sırt, çıta veya benzeri malzemeler geçirilmeden rulo olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Yazılı Belgeler
•30 [A4] sayfasını aşmayan açıklama raporu. Rapor; şema, grafik, fotoğraf, tablo vb. dokümanları içerebilir. Ancak, bunlar kaynakça ile birlikte sayfa sayısına dahil edilmeyecektir.
•Raporlar dosyalanmış yada ciltlenmiş olarak teslim edilecektir

Etkinlik Takvimi
•Etkinlik ilanı: 10 Ocak 2013
•Soru sorma için son gün: 11 Şubat 2013
•Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 25 Şubat 2013
•Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 3 Mayıs 2013
•Jüri değerlendirmesi başlangıcı: 13 Mayıs 2013
•Sonuçların ilanı: 27 Mayıs 2013
sergilenmesi: 7 Eylül – 7 Ekim 2013
•Sunumlar ve Ödül töreni: 7 Eylül – 7 Ekim 2013

Teslim Koşulları
•Tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır.
•Başvurular katılımcıların bilgilerini içeren kapalı bir kimlik zarfıyla yapılacaktır. Kapalı zarfın dışına katılımcıların rumuzu yazılacak içine de ad, soyad, telefon, mail adresi, iletişim adresi, kimlik fotokopisi ve kayıtlı olduğu Mimarlar Odası bilgileri (sicil no) konacaktır.
•Ekip olarak katılınması halinde tüm ekip üyelerinin bilgileri kimlik zarfının içinde yer alacaktır.
•Yazılı ve çizili öneriler şartname doğrultusunda hazırlanır. Sergiye katılmak için hazırlanan çizili dökümanlar DİJİTAL olarak, en az 150 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/EPS belgesi, CMYK olarak CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilecektir. Panoların sergilenebilmesi için pano sıra ve şeması katılımcılarca belirlenecektir.
•CD, panolar ve kimlik zarfı düz bir kağıtla paketlenecek, paketin üzerine açık ve okunabilir bir şekilde “Şablonlaşan Kentsel Dönüşümden Şablon Kentler Yaratmayan Kentsel Dönüşüme” Uluslararası Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi yazılacaktır.

Paket aşağıdaki adrese gönderilecektir.
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE
•Kargoyla yurtdışından gelecek projelerin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yurtiçinden gelecek projelerin de 3 gün içerisinde teslim adresine ulaşmış olması gerekmektedir.
•Kargoyla gönderilen projelerin makbuzları 3 Mayıs 2013 saat 17.00’ye kadar iletişim adresine fax çekilecektir.

Fax :0090 242 237 58 20
•Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
•Elden teslim edilecek projelerin 3 Mayıs 2013 tarihinde saat 17.00’ ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
•Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Jüri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri
•Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ, Maltepe Üni. Mim. Fak. Mimarlık Bölüm Bşk.
•Prof. Dr. C. Abdi GÜZER, ODTÜ Mim. Fak. Mimarlık Bölümü
•Prof. Dr. Cevat GERAY
•Necip MUTLU, Mimarlar Odası Genel Sekreteri
•Özge KÖKSAL, Mimarlar Odası Antalya Şubesi II. Başkanı

Asil Jüri Üyeleri
•Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ, YTÜ Mim. Fak. Mimarlık Bölümü
•Doğan HASOL, Dr. Y.Müh.(Mimar)
•Fani VAVILI
•Ferenc MAKOVENYI
•Lisa SIOLA

Yedek Jüri Üyeleri
•Yrd. Doç. Dr. Hikmet Selim ÖKEM, YTÜ Mimarlık Fak. Mim. Böl.
•Katerina KORBUT, Belarus Mimarlar Odası

Raportörler:
•Yrd. Doç.Dr. Yekta ÖZGÜVEN, Maltepe Üni. Mim. Fak. Mim. Böl.
•Serap KAYA, Mimar
•Pelin TABAK, Y. Mimar

Sonuçların Açıklanması ve Sergi

Sonuçlar 10 Mayıs 2013′ de yapılacak jüri değerlendirmesi ile belirlenecek ve 27 Mayıs 2013 günü açıklanacaktır. Jürice sergilenmeye değer görülen eserler 7 Eylül – 7 Ekim 2013 tarihlerinde Bienal sergileri arasında Antalya’da sergilenecektir.
Ödül alan 4 katılımcı 7 Eylül – 7 Ekim 2013 tarihleri arasında bir gün sunumlarını gerçekleştirecektir.
Jüri raporu tüm katılımcılara gönderilecektir.

Ödüller

4 adet eşdeğer ödül 3000’er €’dur.
Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödül bedelleri teslim edilecektir. Ödül plaketleri 4 sunum sonrası törenle verilecektir.

Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

Gönderilen bütün projelerin telif hakkı müellifine aittir. Ancak, tüm katılımcılar, projelerinin sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye Mimarlar Odası ve Antalya Şubesi tarafından her türlü yayında kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.
Etkinliğe gönderilen hiç bir proje geri verilmeyecektir.

İletişim için:
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE
TELEFON : 0090 242 237 86 92 – 93 – 94
FAKS : 0090 242 237 58 20
E-MAİL : kentseldonusum@iaba