Psikoloji Araştırma Projesi 6

Psikoloji Araştırma Projesi 6

Çocuktan Al Haberi:
Çocuğun Kimliğinin ve “Öteki” Algısının Oluşumu Üzerinde Ailenin Etkisi

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, davranışların önemli bir kısmı nöro-biyolojik süreçlerle açıklanmakta, ancak tüm davranışlann bir de sosyal temelinin olduğu bilinmektedir. Birey davranışları, sosyal çevre içinde gelişir ve şekillenir; o çevre tarafından yönlendirilir. Bu noktada doğuştan getirilen niteliklerin mi yoksa çevresel faktörlerin mi daha belirleyici olduğu tartışılmaktadır.
Bu çalışmada, kişilik ve davranışlarla ilgili genel bir araştırma değil, “ötekileştirme” başlığı altında nispeten dar kapsamlı, bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır. “Ötekileştirme” mefhumu ile ilgili yapılan literatür taramasında, kaleme alınmış hemen bütün çalışmaların konuyu sosyoloji, siyaset bilimi, etik vb. alanlarda ele aldığı saptanmış; bu çalışmadaysa diğerlerinden farklı olarak konunun psikolojik temelleri irdelenmiştir. Özetle,”Çocuğun kişiliğinin oluşumunda ve diğer insanları ötekileştirmesinde kişinin geliştirdiği benlik tasarımıyla beraber doğuştan getirdiği özelliklere bağlı bir yatkınlığı mı olduğu; yoksa bu tutum ve davranışların başta aile olmak üzere tüm sosyal yapının etkisi sonucu mu ortaya çıktığı” sorgulanmıştır.

Araştırmada oluşturulan hipotezler şöyledir:
1. Başlangıçta tüm çocuklar benzer biyolojik ve psişik niteliklere sahip olup, bu doğrultuda tepkiler geliştirmesine rağmen zamanla değişimler meydana gelmektedir. Aile çocuğun düşünsel yapısının oluşmasında önemli ölçüde etkilidir. Çocuk çoğu zaman ailesinin düşüncesini “taklit” eder ve zamanla bunları içselleştirir.
2.Her şeyi her çocuk aynı ölçüde kabullenmez. Kabullenmede yetiştiriliş tarzı ve yaşanılan kültür ortamı önemli ölçüde etkilidir.

Araştırmamızda çocuğun kimliğinin oluşumunda ailenin etkisinin önemli ölçüde olduğu kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Araştırma için geliştirilen ölçekler, Yenibosna ve Ataköy’den seçilen 199 kişiye uygulanmıştır. Sonuçlarla tezler arasındaki tutarlılığı denetlemek için çocuk esirgeme kurumu öğrencilerine ek anket çalışması yapılmıştır. Veriler SPSS 15.0 programıyla analiz edilmiştir.

İSTANBUL PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Danışman: Baycan Aybek

Proje Öğrencileri
BÜŞRA KULÜP