MLMM PROJE YARIŞMASI 2012

I. PROJE YARIŞMASI HAKKINDA
 
MLMM Projesi kapsamında, 2008-2011 yılları arasında, bursiyerlere yönelik olarak dört kez
düzenlenen proje yarışmalarında, kişisel gelişim modülleri ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen
niteliklerin, uygulamaya dönüştürülerek hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Yarışmalar aracılığıyla
bursiyerlere kazandırılan nitelikler şunlardır: özgüven, sorumlu vatandaşlık, proje geliştirme ve
yaratıcı düşünce, ekip çalışması ve girişimcilik.
 
MLMM Proje Yarışmaları 2011-2012 dönemi itibariyle, okul-işletme işbirliklerinin yaygınlaştırılmasını
ve geliştirilmesini teşvik amacıyla okullar arasında düzenlenmeye başlamıştır. 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında
Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” 2006
yılında imzalanmıştır. Vehbi Koç Vakfı’nın da destek verdiği Proje, Meslek Lisesi Memleket Meselesi
(MLMM) sloganı ile mesleki teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık
yaratmak ve bu konuda liderlik yaparak, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak
amaçlarıyla devam etmektedir.
 Projeye zaman içerisinde 264 meslek lisesi, 8000 meslek lisesi öğrencisi, farklı ölçek ve sektörlerde 20
Koç Topluluğu şirketi ve 350’yi aşkın çalışan gönüllü olarak dahil oldu.
 Proje kapsamında şirketler ile alanlarında eğitim veren meslek liseleri arasında eşleştirme sağlanarak,
bir yandan gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, diğer yandan da işletmelerin ihtiyaç duyduğu
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlandı.
 Gerçekleştirilen eşleştirmeler, zaman içerisinde okullar ve işletmelerin ihtiyaç ve olanaklarına bağlı
olarak meslek lisesi öğrencilerine burs, staj ve gönüllü koçluk desteği sağlanmasından okullarda eğitimin
altyapısı ve içeriğinin iyileştirilip günümüz teknolojileri ile uyumlu hale getirilmeleri için müfredat,
malzeme ve laboratuvar desteğine kadar geniş bir alana yayıldı.
 Zamanla, burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam  desteği gibi bileşenleri
ile “Okul-İşletme İşbirliği Modeli “ adını alan bu yapılanmanın temelinde mesleki eğitim veren okullar ile
işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin
kurulması yatmaktadır. Koç Holding “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi kapsamında söz konusu
modelini kurumsal, sektörel ve politika düzeylerinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.  
  
II. PROJE YARIŞMASI AMACI 
Proje yarışmasının amacı: okullar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliklerinin
teşvik edilmesi ve başarılı örneklerin ödüllendirilmesi yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına
yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır.
 
III. PROJE YARIŞMASININ KONUSU
OKUL – ÖZEL SEKTÖR (VEYA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ) İŞBİRLİKLERİNDE İYİ ÖRNEKLER.
 
IV. PROJE YARIŞMASI HEDEFLERİ
Bu yarışmayla, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamındaki okullarda,
–  yerel mesleki ihtiyaçların çözümüne yönelik,
–  öğrencilere yeni mesleki ve kişisel gelişim imkanları sağlayacak,
–  sürdürülebilir işbirliklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
 
V. PROJE YARIŞMASI KAPSAMI
Bu yarışma, MLMM Projesine dâhil olan 2641
 okulu kapsar.
 
VI. PROJE YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI
1.  2012 MLMM Proje Yarışması’na, mesleki eğitimin kalitesini artırmak üzere okullar tarafından
geliştirilmiş (tamamlanmış veya uygulama halindeki) örnek işbirlikleri ile başvuru
yapılmalıdır;
 
2.  Projelerin en geç 30 Nisan 2012 tarihine kadar başlatılmış olması gerekmektedir;
 
3.  Okullar, yarışmaya en az bir şirket, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü, ticaret odası, vb
yapı ile geliştirmiş oldukları projeler ile katılmalıdır;
 
4.  Projeler, MLMM’den esinlenerek hazırlanan “Meslek Eğitiminde Okul/İşletme İşbirliği
Rehberi”nde2
  yer alan birleşenlerden en az birini kapsamalıdır:
İŞBİRLİĞİ BİLEŞENLERİ/DESTEK ALANLARI
Müfredat/modül geliştirme,
Yeni bölüm açılmasını sağlama,
Burs imkanları sağlama,
Staj imkanları geliştirme- stajın kalitesini arttırma, 
İşyerinde öğrencilere yönelik eğitim olanakları geliştirilmesi ve uygulanması, 
İşyerinde öğretmenlere yönelik eğitim imkanları geliştirmesi ve uygulanması,
Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artıracak kişisel ve/veya mesleki gelişim imkanları sağlanması
(koçluk, kişisel gelişim eğitimleri, mesleki becerileri artıracak faaliyetler, vb)
Öğrencilere/öğretmenlere yönelik sistematik işyeri gezileri ve programları düzenlenmesi, 
Yaşam boyu eğitim perspektifini işletmelere yansıtarak şirket içi eğitimleri işbirliği halinde olunan
okullarla geliştirme, böylelikle okula maddi kaynak sağlama 
Teknik donanım desteği (ayni yardım)
Öğrencilerin istihdamının sağlanması:
5.  Yarışmaya başvuracak her grup birden fazla proje sunma hakkına sahiptir.
 
6.  Başvuru sürecinde bir revizyon bilgisi MLMM Projesi ekibi tarafından iletilmedikçe proje
takvimindeki tarihler esas alınmalıdır.
 
7.  Proje Yarışması kapsamında KOBİ’ler ile okullar arasındaki işbirliklerinin teşvik edilmesi
amacıyla bu ölçekte şirketler ile yapılan işbirliklerine ek puan sağlanacaktır. 
 
VII. BAŞVURU BELGELERİ
 
Aşağıdaki belgelerin eksiksiz şekilde son başvuru tarihi olan 4 Mayıs 2012 Cuma gününe kadar
[email protected] adresine MLK’lar tarafından e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. İbraz edilen ek
belgeler tarayıcıdan geçirilip elektronik ortamda gönderilmelidir. Bu koşulları karşılamayan başvurular
kabul edilmeyecektir.
 
1.  Proje Başvuru Formu: Başvuru formu açık ve net ifadelerle ve bilgisayar ortamında
doldurulmalıdır. Elle doldurulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.
2.  İşbirliğini Gösterir Belge: Başvurular esnasında işbirliği geliştirilen kuruluş (şirket, sivil toplum
kuruluşu, meslek örgütü, ticaret odası, vb) ile okul arasında imzalanan Protokol veya
(Protokol yapılmamış olması durumunda) işbirliği geliştirilen kuruluşun destek kapsamını net
şekilde belirten destek mektubu gönderilmelidir.
3.  İşbirliği Yapılan Kuruluşa Ait İmza Sirküleri: İşbirliği geliştirilen kuruluş veya kuruluşlara
(şirket, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü, ticaret odası, vb) ait imza sirküleri
 
VIII. PROJE YARIŞMASI TAKVİMİ
 
    
24 Eylül 2011, Cumartesi            Ön Duyuru
31 Ekim 2011, Pazartesi            İkinci Duyuru
Ocak            Şartnamenin Açıklanması
15 Şubat 2012, Perşembe            Duyuru ve Başvurular Başlangıç
4 Mayıs 2012, Cuma            Başvurular Bitiş
21 Mayıs Haftası            Jüri Değerlendirmesi 
Temmuz 2012            Ödül Töreni, basın toplantısı
 
IX. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
1.  Aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan başvuru dokümanları
değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Kriterlere ilişkin ayrıntılı bilgi ekte
ve aşağıdaki adreste yer alan başvuru formunda yer almaktadır:
 
 http://www.vkv.org.tr/transfer/PROJE_YARISMASI_DETAYLI_BASVURU_FORMU_2011-2012.xls
 
2.  Değerlendirme Komisyonu; Milli Eğitim Bakanlığı (1), Koç Holding (1), Vehbi Koç Vakfı (1), ve
belirlenecek konu ile ilgili uzman kişilerden (minimum 2) oluşacaktır. 

 
X. ÖDÜLLENDİRME
 
Değerlendirme Komisyonu tarafından birinci olarak belirlenen proje sahibi okula 30.000 Lira
tutarında başarı ödülü verilecektir.