“MİLLİ İRADEMİZİN TEMSİLİ, BAYRAĞIMIZ” TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “MİLLİ İRADEMİZİN
TEMSİLİ, BAYRAĞIMIZ” TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışma Şartnamesi

PROJE ADI: “Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması

AMAÇ: 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ bir darbe girişimi tasarlayarak Türkiye
Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığını ve demokrasisini hedef almıştır. Ancak milletimiz büyük
bir azim ve kararlılıkla direniş göstermiş ve darbe girişimini engellemiştir. Düzenlenen bu
fotoğraf yarışmasıyla birlikte milli irademizin ve bağımsızlığımızın temsili olan bayrağımızı en
iyi şekilde betimleyecek eserler ortaya çıkararak bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılması
hedeflenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya gönderilecek eserler dijital olarak teslim edilmelidir.
• Yarışma değerlendirme kurul üyelerinin 1. derece yakınları dışında, Türkiye’de
“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ” olan amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçıların
katılımına açıktır. Katılımcılar, e-devletten aldıkları öğrenci belgelerini yarışmaya
katıldıkları fotoğraflarla birlikte belirtilen e-posta adresine göndermelidir. Üniversite
öğrencisi olmadığı anlaşılan katılımcılar diskalifiye edilecektir. Bu yüzden yarışmaya
başvuran katılımcıların öncelikle öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya sadece özgün fotoğraf kabul edilecektir. Daha önce ödül almış, sergilenmiş
fotoğraflar yarışmaya gönderilemez.
• Katılımcılar fotoğrafın çekildiği yeri, tarihi ve saati belirtmek zorundadır.
• Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin
tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast ayarları gibi fotoğrafın temel yapısını
değiştirmeyen oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilebilir.
• Bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine, her
türlü basılı yayın organlarında ya da dijital ortamlarda yayımlanmasına ve yarışmalara
gönderilmesine izin verdikleri kabul edilecek olup, aksi durumda sorumluluk
katılımcıya aittir.
• Katılımcılar istenilen formları eksiksiz olarak doldurup imzalı bir şekilde
göndermelidir.
• Herhangi bir etik ihlal olduğu tespit edilen fotoğraflar, ödül ve sergileme kazanmaları
durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
• Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
• Değerlendirme Kurulu bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse
başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

FOTOĞRAF KULLANIMI VE TELİF HAKLARI:
a. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar Yozgat Bozok Üniversitesi arşivine alınacak olup
herhangi bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Yozgat Bozok
Üniversitesine ait olacaktır. Yarışma sonucunda ödül, sergileme gibi herhangi bir hak kazanan
fotoğraflar Yozgat Bozok Üniversitesi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında, çeşitli
etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde ve her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına
sahiptir. Yozgat Bozok Üniversitesi yarışmaya katılan fotoğrafları 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; çoğaltma, yayma, işleme, işaret veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileti hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve
gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarını herhangi bir bedel ödemeksizin
kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya başvuran aday yukarıda belirtilen hususlara
herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini, maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili
rücu ve yasal yollara başvurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
b. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
c. Katılımcının, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin aldığı kabul edilir. Buna aykırı bir durumda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ: Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli
veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü 3.000 TL
İkincilik Ödülü 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü 1.000 TL
Sergileme Hakkı Kazanan 10 Fotoğraf için başarı belgesi verilecektir.

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya fotoğraflar 15temmuzyarismasi@yobu.edu.tr e-posta adresinden online
(çevrimiçi) olarak gönderilecektir. Yarışma bitiminde sonuçlar Yozgat Bozok
Üniversitesi internet sitesi www.bozok.edu.tr üzerinden duyurulacaktır.
• Değerlendirme Kurulu, gerektiği takdirde yarışmaya gönderilen fotoğrafların RAW
formatlarını veya dijital işlemden geçmemiş ham halini isteme hakkına sahiptir.
• Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler
bulunmamalıdır.
• Fotoğraf ismi 50 karakteri geçmemelidir.
• Fotoğrafların boyutları 10 Mb’den az olmamalıdır.
• Fotoğraflar, JPG/JPEG veya RAV formatında olmalıdır.
• Gönderilecek fotoğraf(lar) ile birlikte e-devletten alınacak olan barkodlu öğrenci
belgesi ve ek’te bulunan “Katılım Formu” ıslak imza ile imzalanmak suretiyle
taranarak gönderilmelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi: 27.05.2022
Son Başvuru Tarihi: 27.06.2022
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 01.07.2022
Halk Oylaması: 01.07.2022 / 09.07.2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 15.07.2022
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 18.07.2022

İLETİŞİM BİLGİLERİ /YARIŞMA SEKRETERYASI:
E-posta: 15temmuzyarismasi@yobu.edu.tr