KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 15 TEMMUZ SUNU YARIŞMASI

KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 15 TEMMUZ SUNU YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

 1. KONU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ortaokul ve liselere yönelik “Penceremden 15 Temmuz İzlenimleri” temalı sunu yarışması düzenlenecektir.
 2. YARIŞMANIN AMACI: Yarışmanın genel amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında ifade şekliyle Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, topluma karşı sorumlu, bilgi ve becerisini çağdaş uygarlığın inşasında kullanacak öğrenciler yetiştirmektir. Yarışmanın özel amacı 15 Temmuz Darbe Girişiminde demokrasi destanı yazan gazi ve şehitlere vefa borcunu ödemektir.
 3. YARIŞMANIN KAPSAMI: Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen sunu yarışmasının şartlarını, başvuru şeklini, ödüllerini, yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 4. YASAL DAYANAK: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi ve sosyal etkinliklerin amacına uygun düzenlenmiştir.

Yarışmalar

Madde 22 — Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.

Bu konuda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

 1. a) Yarışma konuları, sınıfın düzeyine ve programlara uygun olarak belirlenir.
 2. b) Bu Yönetmelikte belirtilen konularda veya inceleme, kompozisyon, şiir, hikâye, resim, müzik, spor, proje, bilgisayar, halk oyunları ve benzeri alanlarda en az bir yarışma düzenlenir.
 3. c) Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir.
 4. d) Okul ve sınıf içi yarışmalar ile ilgili esaslar ve yarışma konuları, okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ilgili kulüp danışman öğretmenlerinden ve temsilcilerinden oluşturulan komisyonca; okullar arası yarışma konuları ile yarışma esasları ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonca belirlenir.
 5. e) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG)Bakanlık dışındaki resmî/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım mülki amirin; yurt genelindeki yarışmalar ise Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir. Yarışmalarla ilgili komisyonların oluşturulmasına ilişkin hususlar izin onayında yer alır.
 6. f) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG)Okul ve sınıf içi yarışmaların değerlendirilmesi, yarışmalar için oluşturulan komisyonca; okullar arası yarışmaların değerlendirilmesi ise ilgili alan öğretmenlerinden, alan öğretmeni bulunmaması durumunda okul yönetimince uygun görülen diğer öğretmenlerden oluşturulan komisyonca yapılır. Okul içi yarışmalarda, yarışmaya katılan sınıflardan temsilci birer öğrenci de bulundurulur.
 7. g) Yarışmalar, eğitim- öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.
 8. h) Yarışmalarda derece alanlar ödüllendirilir. Başarılı öğrencilere, diğer bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sonucunda sağlanan yaz kampı imkânlarından da yararlandırılmalarında öncelik tanınır.

Bu yarışmada, yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir:

Sosyal Etkinliklerin Amacı

Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla öğrencilere;

 1. a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
 2. b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
 3. c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
 4. d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
 5. e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
 6. f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
 7. g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
 8. h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,

ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

 1. j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
 2. k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
 3. BAŞVURULAR: Tüm elektronik ve resmi başvurular 15 Mart 2017 (24:00) tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. Bu tarih-saat dışında ulaşan eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
 4. SONUÇLARIN DUYURULMASI: Yarışmanın sonuçları Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi internet sitesinde 07 Nisan 2017 tarihinde duyurulacaktır.

 

 1. DEĞERLENDİRME: Değerlendirme ekte verilen değerlendirme kıstaslarına göre yapılacaktır.

 

 1. ÖDÜLLER:
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE VERİLECEK ÖDÜLLER
DERECE ÖĞRENCİ DANIŞMAN
1.    ESER 750 TL 750 TL
2.    ESER 600 TL 600 TL
3.    ESER 500 TL 500 TL

 

 1. ÖDÜL TÖRENİ:  Ödüllendirme  okulumuz tarafından 15 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan programda yapılacaktır. Program ile ilgili değişiklikler okul sitesinden duyurulacaktır.

 

GENEL ESASLAR:

 1. Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda eğitim gören tüm yurtiçi ve yurtdışı ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.
 2. Yarışma tek kategoride yapılacaktır. Dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine ödül verilecektir.
 3. Ödül alan eser sahiplerinin ulaşımı kendilerine aittir. Konaklama ve iaşeleri Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Törene eserleri dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmen ve bir öğrenci velisi katılabilecektir.
 4. Yarışma konusu Penceremden 15 Temmuz İzlenimleri’dir.
 5. Yarışmaya  katılan eserlerin değerlendirilmesi  Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenecek jüri tarafından yapılacaktır.
 6. Yarışmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir. Bir eserde iki öğrenci yer alabilir ancak ödül esere verilir.
 7. Danışman öğretmen, birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak bir öğrencinin birden fazla danışmanı olamaz. Öğrenci yarışmaya danışmansız katılabilir.
 8. Yarışmada ön eleme bulunmaktadır. Ön eleme Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenecek jüri tarafından yapılacaktır. Şartnamenin ihlali veya şartnameye aykırılık durumunda eser doğrudan yarışmadan çıkarılabilir.
 9. Yarışmada sadece Microsoft Power Point veya Sun OpenOffice Impress  programlarından birisi kullanılabilir.
 10. Yarışmaya gönderilen eser, en fazla 20 sunu (slayt) olabilir.  Sunuların boyutu en fazla 25 MB olmalıdır.
 11. Sunumda sadece eserin başlığı ve eser sahibinin rumuzu yer alacaktır. Hiçbir şekilde yarışmacıyla ilgili bilgi veren ibare olmayacaktır. Bu kuralı ihlal eden eserler ön değerlendirmede elenir.
 12. Başvuruda iki aşama vardır.

Birinci aşamada şu linkteki form doldurulmak zorundadır: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWepIlEMVgMqPJCHJ_VWivba3VsSFXFCi5_RfDuDUXkOnyEA/viewform   (Danışman öğretmen)

İkinci aşamada eser mail yoluyla sunuyarismasi@gmail.com adresine iletilmelidir. (Danışman öğretmen)

Maile eklenecek dosya adı şu şekilde olmalıdır : ( rumuz_eserin_adı) 

Herhangi bir aşaması eksik olan yarışmacının eseri değerlendirme dışı kalacaktır.

 1. Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü sorumluluğu, eser sahibi/sahipleri ve gönderene aittir.
 2. Yarışmaya gönderilen eserlerin kullanım hakkı kurumumuza aittir.
 3. Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.
 4. Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.

 

YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ:
Ahmet İREN – 0 505 491 5608 (Okul Müdürü)

Mehmet Ali YILMAZ  – 0 505 917 6752 (Müdür Yardımcısı)

Metin EROL  – 0 505 210 4810 (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Hakan BENGÜL – 0 546 208 7680 (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Berrin KARABAT – 0 553 537 5759 (İngilizce Öğretmeni)

Neşe PAPATYA – 0 535 701 9376 (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Fatma TEMEL   –  0 505 296 1430 (İngilizce Öğretmeni)

 

İLETİŞİM:

Mehmet Ali YILMAZ  – 0 505 917 6752 (Müdür Yardımcısı)

İletişim için sunuyarismasi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca yarışmayla ilgili her türlü soruyu sunuyarismasi@gmail.com adresinden sorabilirsiniz.

 

 

                  Ahmet İREN
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi

                  Okul Müdürü

 

 

 

EK: Sunu Yarışması Jüri Değerlendirme Kriterleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÜRİ İÇİN SUNU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI DEĞERLENDİRME ALT BAŞLIĞI DEĞERLENDİRME PUANI (En iyiden en kötüye)
4 3 2 1 0
KONU VE PLAN YÖNÜNDEN Sununun güzel ve etkili bir başlığı vardır. 4
Sunuda doğru ve yeterli bilgi vardır. 4
Sunuda kullanılan ifadeler sade ve anlaşılırdır. 4
Öğrenci sunudaki konuya hâkimdir. 4
Aktarılan bilgi-düşünce-izlenim etkileyici ve orijinaldir. 4
Sunum sonunda veya başında özet yapılmıştır. 4
Sunuda konu tektir ve düzenlidir. 4
Sunuda faydalanılan kaynaklar gösterilmiştir ve doğrudur. 4
DİL BİLGİSİ VE DİLİN KULLANIMI YÖNÜNDEN Sunuda noktalama işaretlerine dikkat edilmiştir. 4
Sunuda imlaya uyulmuştur. 4
Sunuda öğrenilenler hazmedilmiştir ve yorumlanmıştır. 4
Sunuda güncellik yakalanmıştır. 4
TASARIM YÖNÜNDEN Sunuda çok iyi bir kapak kullanılmıştır. 4
Sununun çok yaratıcı bir tasarımı vardır. 4
Sunumda sayfalar arası geçişler belli bir düzen ve mantık çerçevesindedir. 4
TEKNOLOJİK AÇIDAN Sunu yarışma şartnamesine uygun hazırlanmıştır. 4
Sunu konuya ve anlatılana uygun bir müzikle zenginleştirilmiştir. 4
Sunuda video ve animasyon kullanılmıştır. 4
Sunum için resim-yazı-ses işleme yazılımları kullanılmıştır. 4
Sunuda etkileyici efektler kullanılmıştır. 4
ESTETİK YÖNDEN VE GÖRSELLİK AÇISINDAN Sunularda renk uyumuna dikkat edilmiştir. 4
Sunudaki resimler konuyla ilişkilidir. 4
Sunumdaki yazıların oranı iyi ayarlanmıştır. 4
Sunumda kullanılan resimlerin kalitesi ve çözünürlüğü iyidir. 4
Sunumdaki animasyonlar yerinde ve düzenlidir. 4
100