Küreselleşme,Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Sempozyumu

Küreselleşme,Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık

ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

16-17 Mart, 2012, İstanbul

Rektörlük Binası, Nihat Sayar Konferans Salonu, Sultanahmet, İstanbul

  

        Küreselleşme, son otuz yıldır sosyal bilimlere damgasını vuran kavramlardan biridir. Zaman zaman bütün kapıları açan bir anahtar kavram durumuna gelse de anlamı, içeriği, dinamikleri, biçimleri ve yapısal sonuçları üzerine tartışmalar başlangıçtan beri süregelmektedir.

        Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Sempozyumu’nun amacı, küreselleşme ile birlikte yeni boyutlar kazanan eşitsizlikleri, ortaya çıkan yeni eşitsizlik biçimlerini, siyasi entegrasyon ve birlikte yaşama meseleleri ile değişen yurttaşlık siyasetlerini, siyasi katılım, sosyo-kültürel aidiyet ve toplumsal dayanışma problemlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışmaya açmaktır. Bu kavramların her birinin ve onları bir araya getiren konuların farklı boyutlarıyla kavramsal ve kuramsal açılardan ele alınması, bu konularda yapılan ampirik çalışmaların gözden geçirilmesi, konulara dair var olan yerleşik yargıların sorgulanması ve yeni yaklaşım arayışlarının ortaya koyulması hedeflenmektedir. Sempozyumdaki oturumlarda Türkiye ve çevre ülkelerdeki yurttaşlık tartışmalarına ağırlık verilecek; karşılaştırmalı siyaset sosyolojisi alanında panel-oturumlar düzenlenmeye gayret gösterilecektir. Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde yurttaşlık siyaset(ler)i üzerine de spesifik oturumlar düzenlenecektir. Sempozyuma alanlarının önde gelen isimleri davetli konuşmacı olarak katılacaklardır.

 

Sempozyumun davetli konuşmacıları ve konuşma konuları

Kate Nash, Goldsmiths, University of London, “From Citizenship to Human Rights”

Drude Dahlerup, Stockholm University, “Citizenship & Multiple Inequalities in Scandinavia – Goals & Strategies in a Global Perspective”

Yasemin Soysal, University of Essex, “Citizenship and Migration: Dilemmas for the European Social Project”

Fulya Atacan, Yıldız Teknik Üniversitesi, “Reformulation of the Political Rights in Egypt”

Sempozyumun oturumları şu başlıklar altında toplanacaktır:

  • Türkiye’de Yurttaşlık Tartışmaları  – Yasal ve Anayasal Boyutlar

Bu oturumda yurttaşlığın yasal ve anayasal boyutları yeni anayasa tartışmaları çerçevesinde ele alınacaktır.

  • Türkiye’de Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılması ve Güncel Tartışmalar

Bu oturumda kimlik, çok-kültürlülük, yurttaşlık ve ulus ilişkileri, muhafazakarlaşma ve milliyetçilik karşısında dinsel ve etnik çeşitlilik, yurttaşlık hakları üzerinden toplumsal, siyasal ve kültürel talepler, normatif yurttaşlık ve yaşanılan yurttaşlık (lived citizenship) arasındaki farklar/çelişkiler ve siyasi entegrasyon modelleri gibi konular ele alınacaktır.

  • Yurttaşlık: Karşılaştırmalı Perspektifler

Bu oturumda yurtttaşlık yeni toplumsal hareketler, siyasal katılım, siyaset ve iktidar ilişkisi, ataerkil cinsiyetçi hukuk ve uygulama karşısında kadın yurttaşın hakları, cinsel şiddet sorunu, ayrımcılılık, savaş, militarizm ve siyasi şiddet karşısında bireyin yaşam hakkı, asker hakları, vicdani ret, enerji ve sanayi çıkarları karşısında çevre hakları farklı coğrafyalardan örnekler çerçevesinde tartışılacaktır.  

  • Küreselleşme ve Yurttaşlık: Toplumsal ve Ekonomik Boyutlar

Bu oturumda küreselleşmeyle birlikte yurttaşlığın uğradığı dönüşüm ve sosyal politikalardaki değişimlerin yurttaşlık hakları üzerindeki etkileri, neo-liberal emek piyasası karşısında emek ve sosyal haklar, iş kazaları, güvencesizlik, sağlık, eğitim, kentsel dönüşüm politikaları karşısında kentsel  haklar yeni eşitsizlikler ve toplumsal dışlama biçimleri bağlamında ele alınacaktır. 

  • Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Milliyet, Ulus-Devletin Dönüşümü ve Yeni Yurttaşlık Biçimleri

Yurttaşlığın hâlâ geçerli bir kavram olup olmadığı, ulus-devlet, kozmopolitanizm, küresel yurttaşlık, Avrupa yurttaşlığı veya Avrupa Birliği yurttaşlığı gibi kavramlar bu oturumun temel tartışma eksenini oluşturacaktır.

  • Yurttaşlığın Sınırları: Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Kavramının Sorgulanması

Bu oturumda ulus-aşırılık, göçmenlik, mültecilik, vatansızlık, denizenship gibi kavramlardan hareketle, yaşadığımız dönemde yurttaşlığın sınırları tartışılacaktır.   

            Bu sempozyum, yukarıda önerilen oturum başlıkları altındaki konuları ya da ilgili diğer konuları ele alan bildiri önerilerine açıktır. Farklı disiplinlerden çeşitli yöntemleri kullanan çalışmaların sunulması sempozyumda yapılacak tartışmaları zenginleştirecektir.

        Sempozyumda bildiri sunmak isteyenlerin 15 Ocak 2012 tarihine kadar katılmak istedikleri oturumu, bildiri başlıklarını, 500 kelimeyi aşmayacak şekilde bildiri özetlerini, kısa biyografilerini ve bağlı bulundukları kurum bilgisini [email protected] adresine göndermeleri rica olunur. Sempozyumun Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler, 30 Ocak 2012 tarihinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Sempozyum programı, http://kongre.marmara.edu.tr/GIC  adresinde ilan edilecektir. Sempozyumda sunumlar İngilizce ve Türkçe yapılabilir. Simultane çeviri için finansal destek bulunamaması durumunda, sunumların çevirileri projeksiyon cihazı kullanılarak yansıtılacaktır.  

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof.Dr. Haldun Gülalp, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Fulya Atacan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Meral Özbek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof.Dr. Büşra Ersanlı, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Deniz Vardar, Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doç.Dr. Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Neşe Özgen

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nuri Tınaz, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.Şebnem Gülfidan, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. N. Aslı Şirin, Marmara Üniversitesi

Dr.Melih Çoban, Marmara Üniversitesi

Dr. Funda Karapehlivan Şenel, Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Zeynep Beşpınar Karaoğlu, Marmara Üniversitesi

Ar. Gör. Derya Güngör, Marmara Üniversitesi