KIZILAY KISA FİLM FESTİVALİ YARIŞMASI

KIZILAY KISA FİLM FESTİVALİ “HAYAT KISA PAYLAŞMAYA DEĞER” KISA FİLM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ / KONU
Genel Amaç: Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu proje yürütücülüğünde, Kızılay proje
paydaşlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Türkiye’nin 81 ili
ve 957 ilçesinde yaşayan bütün toplum üzerinde “yardımlaşma, dayanışma, bağış yapma ve
paylaşım” temalarında sosyal sorumluluk bilincinin aşılanmasını konu alan kısa metrajlı film yarışması
düzenlenerek, yarışma sonucunda elde edilen kısa filmlerden başarılı olanların jüri üyeleri tarafından
ödüllendirilmesi, kamu spotuna dönüştürülmesi ve kısa film festivalinin düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.

Özel Amaçlar:
– Toplumda sosyal sorumluluk bilincinin uyandırılması
– Toplumda kısa film yapımının teşvik edilmesi
– Toplumun sinema sektörünü tanıması ve ilişkilerini artırması
– Toplumun duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmalarıyla sergileyebilmeleri
– Toplumda gönüllü paylaşım bilincinin oluşumu
– Toplumun sanat aracılığıyla istenmeyen davranışlardan uzaklaştırılması
– Toplumda unutulmaya yüz tutmuş öz kültürü olan; yardımlaşma, dayanışma, bağış yapma ve
paylaşım kültürünün sanat aracılığıyla yeniden canlandırılması
– Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama
aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların
sağlanması projemizin özel amaçları olarak özetlenebilir.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yarışma Türkiye sınırları içinde yaşayan bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Yarışma ulusal kurmaca, deneysel,
animasyon türündeki kısa metrajlı filmlere açıktır.

3. Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış ve yayımlanmış olması
başvuru yapmaya engel değildir.

4. Yarışmaya kişiler kimlik bilgileri ile başvuru yapacaktır.

5. Eserin 3 kopyası (DVD veya Flash disk) üzerine yarışmacının kimlik bilgileri yazılarak,
yarışmaya katılan kişinin başvuru formu, filmin teması en fazla 50 kelime, , kimlik fotokopisi
bir zarfın içine konulacak ve DVD’nin üzerine sadece kimlik bilgileri yazılacaktır.

6. Kısa metrajlı filmlerin süresinde herhangi bir sınırlama yoktur

7. Yarışmaya bireysel veya bir grup olarak da başvuru yapılabilir.

8. Kısa filmler gösterime uygun, mpeg2 veya mpeg4, h264 formatında olmalı, DVD veya flash
diske kaydedilmelidir.

9. Yarışma için gönderilen kısa metrajlı filmlerin iadesi yapılmaz.

10. Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu web sitesinde yer alan işbu şartname ve başvuru formu tam
ve eksiksiz şekilde katılımcı tarafından doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için
kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak
doldurmakla yükümlüdür. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza
sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.

11. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi
olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak başvuru yapılmış olsa dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde
katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

12. Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da
sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine
ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

13. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;
a. gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
b. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
c. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,
d. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
e. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,
f. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

14. Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının
sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Gençlik
Kulüpleri Konfederasyonu ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun
ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise
eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

15. Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Gençlik Kulüpleri
Konfederasyonu’na ve destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video
paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle
kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı
vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalamayacağını, bu
kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini
kabul eder.

16. Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu’nun, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali
ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı
saklıdır. Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, eserin sunulması üzerine, bu eseri değerlendirmek,
kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında
değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme, kabul etme ve ödüllendirilip
ödüllendirilmeme konusunda tam yetkinin Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu’na ait olduğun
kabul eder.

17. Katılımcı, aynı eserin veya benzerinin, başka katılımcılar tarafından sunulabilir olabileceğini
kabul etmektedir. Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda,
Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu’nun bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme
sorumluluğu yoktur.

DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Değerlendirme yapılırken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;
– Filmin özgün olması ve mesajın özü
– Mesajın algılanma kolaylığı, konunun anlatım dili ve kurgusu
– Anlatımın görsel, işitsel niteliği ve yaratıcılık

BAŞVURU SÜRECİ
– Başvuru Süresi : 15 Ocak – 10 Mayıs 2015
– Sonuçların Açıklanması : 18-22 Mayıs 2015
BAŞVURU ADRESİ ve BAŞVURU ŞEKLİ
– Başvuru Adresi: Oğuzlar Mahallesi 1371. Sokak No:4/10 Balgat, Çankaya/ANKARA 06520
– Başvuru Şekli : Eserin 3 kopyası (DVD veya Flash disk) üzerine kimlik bilgileri yazılacak,
yarışmaya katılan kişinin başvuru formu, filmin teması en fazla 50 kelime, , kimlik fotokopisi
bir zarfın içine konularak posta ya da kargo yoluyla belirtilen açık adrese gönderilecektir.
Önemli Not: Posta veya kargo yoluyla gönderilen başvurularda herhangi bir gecikme veya
kaybolma durumlarından gönderici kişi sorumlu olup, Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu sorumlu
değildir.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
– Birincilik Ödülü : 7.500,00 TL
– İkincilik Ödülü : 5.000,00 TL
– Üçüncülük Ödülü : 2.500,00 TL
Kazananlar Mayıs 2015 tarihinde Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenecek
olan İstanbul’daki Kızılay Kısa Film Festivali kapsamında ödül töreninde açıklanacak ve ödüller
sahiplerine takdim edilecektir.

http://www.genckonfed.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here