Kazım Karabekir Vakfı Öğrenim Bursu

1. KAZIM KARABEKİR VAKFI KAZIM KARABEKİR ÖGRENİM BURSLARI
Kazım Karabekir Vakfınca verilecek Kazım Karabekir Bursları; kuruluş senedinde belirlenen İLKE KARARLARI doğrultusunda öncelikle Vakıf imkânlarının elverdiği ölçüde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ve liseler ile devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamalarına imkân vermek üzere öngörülen destek burslarıdır. Bu burslar,
1 –
İlk Öğretim ve Lise Destek Bursu
2 –
Yüksek Öğretim Destek Bursu(Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) dır.
Hangi çeşit ve derecedeki okuldan ne kadar öğrenciye burs verileceği ve burs tutarı her yılın Ocak ayında Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir ve bütçeye gerekli ödenek konur. Her yılın Nisan ayı içerisinde Kazım Karabekir Vakfının web sitesinde “www.kazimkarabekirvakfi.org.tr“ adresinden duyurulur.

2. ÖGRENİM BURSLARIMIZA KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR:
Burs verilecek Öğrenciler esas olarak kesinlikle bu bursa ihtiyaç duyar nitelikte, ihtiyaç sahibi, muhtaç ve özellikle ana ve babası veya bunlardan birisi mütevvefa olan veya sürekli hastalık, yaşlılık, mamullük durumu olan, başkaca bir geliri olmayan, varsa bile ciddi biçimde yetersiz olanlar içerinden Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir. Esas olarak anılan özellikleri taşıyan öğrencilerden her aileden bir öğrenciye burs verilir. Ancak koşullar gerektiriyorsa ve vâkıfın olanakları müsaitse ki tüm bu hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile saptanır olmak kaydı ile aynı ailen birden fazla öğrenciye de burs verilebilir. Burs verilecek veya ayni ve nakdi yardım yapılacak öğrenciler yönünden ve öğrenim düzeyleri yönünden hiçbir sınırlama söz konusu olmayacaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar Master-Doktora (Tez Dönemleri Hariç) şeklinde lisansüstü öğrenim sonuna kadar eğitim ve öğretim almakta olan ve koşulları uygun tüm öğrencilere “Kazım Karabekir Bursu” adında burs verilecektir.

3.BURSLARA İLİŞKİN ŞARTLAR:
a-
Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
b-
Ödemeler, her ay öğrencinin Vakıfbank hesabına havale edilir.
c-
Burs alan öğrenciler, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okullarına ve derslerini aksatmadan devamı kabul etmiş sayılır.
d-
Öğrenimin aksaması veya herhangi bir nedenle kesilmesi bursun kesilmesini gerektirir. Ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya meşru mazeretler nedeniyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılamamasına karar verme yetkisi Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kuruluna aittir.
e-
Başka bir kurum veya kişiden burs veya yardım alan öğrencilere Vakıfça burs verilip verilmemesine, alınan bursun miktarı ve koşulları göz önüne alınarak KKV Yönetim Kurulunca karar verilir.
f-
Vakıf, gerektiği takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırır. Böyle bir araştırma sonunda dosyada bulunan son bildiriye aykırı olarak, burstan faydalanmamayı gerektirecek şekilde değişik bir durum tespit edilip belgelendirildiğinde burs kesilir.
g-
Öğrencinin, öğrenim gördüğü eğitim kurumu tarafından disiplin suçu alması durumunda verilen burs kesilir.
h-
Kazım Karabekir Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin kesme hakkına sahiptir.
i-
Verilen burslar bir yıllıktır. Bir önceki yıl Vakfımızdan burs alan öğrenciler yukarıdaki şartlara uygun olmaları halinde burs Müracaat tarihleri
İçinde her yıl yeniden müracaat etmek zorundadır. Müracaat tarihleri içinde yeni başvurularını yapmazlarsa bursları kesilir.

4.YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BAŞARI BURSU KOŞULLARI:
a-
Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre (ÖSYS puanına göre) bölüme girenler arasında ilk yarıya girmiş olmak,
b-
Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
c-
Özel ve Vakıf üniversiteler ile Yurtdışı üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans/yüksek lisans programlarında okuyanlar burslarımıza aday olamaz.

5.BAŞVURU KOŞULLARI:
Kazandıkları okullarına kayıtlarını yaptıran öğrenciler yukarıdaki koşulları sağlıyorlarsa BURS BAŞVURU FORMU’nu doldurarak istenen belgelerle birlikte elden veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Adresimize postalanacak belgeler APS, kargo gibi hızlı ulaşım araçlarıyla olmalıdır.
1-
Burs alabilmek için başvuru, her yılın 1-15 Eylül tarihleri arasında öğrenci velisi veya öğrencinin kendisi tarafından form dilekçe ile yapılacaktır. Burs başvuru süresi 15 Eylül de sona erecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular ve evrak dikkate alınmayacaktır.
2-
Kazım Karabekir Vakfı Burs Başvuru Formu” www.kazimkarabekirvakfi.org.tr” adresinden online doldurulup, yazıcı çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf merkezine belirtilen tarihler arasında elden veya posta ile teslim edilecektir. (Formu Vakıf Merkezine ulaşmayan öğrenci başvuru yapmış sayılmaz.)

6.BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
1-
Nüfus İdaresinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği,
2-
Savcılıktan sabıka kaydı
3-
Öğrenim belgesi (okulundan alacak)

I –
Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ÖSYS Sonuç Belgesinin örneği ile kaydoldukları bölüm ve sınıfı gösteren öğrenci belgesini,

II –
Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesini, üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesini,
4-
Aile Gelir Beyanı (Tüm Öğrenciler; Ailenin mali durumunu gösteren maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir ve emlak vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekli ise emekli maaş defter fotokopisi, işsiz ise muhtarlıktan işsizlik belgesi veya fakirlik kâğıdını ekleyerek burs başvurusunda bulunabilirler.)
Not; Belgelerde bilgi eksikliği kabul edilmez. Özellikle e-mail adresleriniz, cep telefonu numaralarınız, alan koduyla ev telefonları ve İkametgah adresi ile diğer bilgileriniz tam olmalıdır.

7.SEÇİM:
Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulu; müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Yönetim Kurulunun her yıl için belirlediği burs sayısı kadar asil ve yedek aday belirleyecektir. Sonuçlar yanlız KKV’ nca burs kazanan öğrencilere telefonla veya yazı ile duyurulacaktır.

8.ÖDEME:
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

9.BURSUN KESİLMESİ:
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.

10.VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:
Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için KKV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının KKV’e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

11.YÜRÜRLÜK:
Kazım Karabekir Bursları müracaat ve şartları KKV Yönetim Kurulunun 25/05/ 2010 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.
KKV Yönetim Kurulu is bu müracaat ve şartları her zaman serbestçe değiştirebilir kısmen ya da tamamen yürürlükten kaldırabilir.

12.YÜRÜTME:
Bu Burs müracaat ve şartları hükümlerini Kazım Karabekir Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

Hayat Karabekir Feyzioğlu Timsal Karabekir Yıldıran Gülden Gazioğlu
Yön.Kur.Bşk Yön. Kur.Üyesi Yön. Kur.Üyesi

GEREKLİ BELGELER
1)Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T C Kimlik Numaralı)
2)Savcılıktan Sabıka Kaydı
3)Transcript (Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri Ara sınıflarda Müracaat edenler için )
4)Aile Gelir Beyanı
5)Öğrenci Belgesi

http://www.kazimkarabekirvakfi.org.tr/bursbasvuruformu.pdf

Adres : Kazım Karabekir Sokak No:4/2 Erenköy – İstanbul 34738
Telefon : 0 216 302 91 26 – 385 71 25
E-posta : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

17 + 9 =