KASKLARIN GÖLGESINDE YAŞAM MÜCADELESI

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Proje Adı:

Kaskların Gölgesinde Yaşam Mücadelesi

Proje Amacı:

Bu projede; polis, asker ve işçi gibi meslek gruplarında çalışanların maruz kaldığı olumsuz seslerin, onların çalışma hayatında kullandığı kasklarda yetiştirilen bitkilere de verilerek onlar üzerinde ortaya çıkan etkiyi test etmek amaçlanmıştır

Proje Hedefleri

Bu Projede;

Ses frekanslarının canlılar üzerinde etkisinin araştırılmasıHedef kitle olarak alınan polis, işçi ve askerlerin çalışma esnasında maruz kaldığı belirlenmesiİlgili deney düzeneklerinin kurulmasıOluşturulan kontrol ve deney gruplarıyla sesin etkisinin gözlenmesiGözlem sonuçlarının kaydedilerek proje raporunun hazırlanması hedeflenmiştir.

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Projede ilk olarak kaynak sitelerden ve yayınlanmış makalelerden ses frekanslarının canlılar üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma yapıldı. Konu ile ilgili proje bankası tarandı. Belirlenen mesleklerin çalışma hayatında maruz kaldığı sesler araştırıldı ve bu sesler bilgisayar ortamında hazırlandı. Bitkinin yetişme ortamı olarak kullanacağımız asker, polis ve işçilerin meslek hayatlarında kullandıkları kasklar temin edildi. Projede bitki olarak nohut kullanılmasına karar verildi. Deney ve kontrol grupları oluşturuldu. Deney düzenekleri oluşturulurken nohutlar her bir meslek grubunu temsil eden kasklara dikildi. Bu şekilde meslek gruplarını temsilen ikişer kask hazırlandı ve eşit şartlarda büyümeye bırakıldı. Çimlenme aşamasının ardından mesleğe ait iki kasktan birisi normal şartlar gelişimine devam ederken diğerine ise seçilen ait olduğu meslek grubunun çalışma hayatında maruz kaldığı sesler verildi. Bu etki altında bitkilerin gelişimi gözlendi ve alınan sonuçlar karşılaştırıldı.

Elde edilen veriler doğrultusunda proje raporu hazırlandı.

Kullanılan Yöntemler:

Deneysel çalışma, gözlem yapma, veri toplama ve toplanan verilerin analiz edilmesi.

Kullanılan Malzemeler:

2 adet asker kaskı2 adet polis kaskı2 adet işçi kaskı3 kg bitki toprağıMesleklere ait ses efektleriSes aygıtları

Ulaşılan Sonuçlar:

Çalışma içerisinde kontrol ve deney grupları hazırlanmış ve hepsi eş ortamlarda çimlenmeye bırakılmıştır. Çimlenme süresi tamamlanıp gelişim süreci başladıktan sonra kontrol grupları 1 deney grupları ise 2 olarak kodlanmıştır. Kontrol ve deney gruplarına sıcaklık ışık ve su bakımından eş ortamlar oluşturulduktan sonra deneye geçilmiş ve deney gruplarına farklı ortamlarda önceden belirlediğimiz meslek gruplarında çalışanların maruz kaldığı sesler günde ikişer saat verilmek üzere 5 gün devam etmiştir. 5 gün sonunda kontrol ve deney grupları ikili olarak yan yana getirildiğinde aradaki farklar not edilmiştir.

Buna göre;

Askerlerin çalışma esnasında maruz kaldığı olumsuz sesleri verdiğimiz bitki kontrol grubuna göre hem daha yavaş büyümüş hem de yaprak gelişimi daha zayıf kalmıştır. Kontrol grubu deney sonunda 15cm uzunluğuna geldiğinde deney grubu ise 7 cm uzunluğuna gelmiştir ve yaprak yapısına baktığımızda daha zayıf ve sarımsı bir renk almıştır.

Polislerin çalışma esnasında maruz kaldığı olumsuz sesleri verdiğimiz bitkilerde bir önceki gruba benzer sonuçlar vermiştir. Deney grubu kontrol grubuna göre daha yavaş büyümüş ve daha zayıf kalmıştır. kontrol grubu 12 cm bir büyüklüğe ulaşırken deney grubunda  bu oran 7 cm de kalmıştır.

İşçilerin maruz aldığı olumsuz sesleri verdiğimiz bitki gruplarında da benzer sonuçlar elde edildi. Kontrol grupları deney gruplarına göre daha iyi gelim gösterdi.

Genel çerçevede bakıldığında insan üzerinde olumsuz etki yaratan sesler canlı bitki hücre üzerinde de benzer olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı ve gelişimi yavaşlattığı gözlenmiştir.

Literatür Taraması:

Aktürk N, Ünal Y. Gürültü, gürültüyle mücadele ve trafik gürültüsü, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bülteni, 1998; 3: 21–32.

Proje Özeti

Özellikle stres odaklı meslek gruplarında çalışan kişilerin maruz kaldığı olumsuz seslerin, onların çalışma hayatında kullandığı kasklarda yetiştirilen bitkilere de verilerek onlar üzerinde ortaya çıkan etkiyi test etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemizde belirlenen mesleklerin çalışma hayatında maruz kaldığı sesler araştırıldı ve bu sesler bilgisayar ortamında hazırlandı. Bitkinin yetişme ortamı olarak kullanacağımız asker, polis ve işçilerin meslek hayatlarında kullandıkları kasklar temin edildi. Projede bitki olarak nohut kullanılmasına karar verildi. Deney ve kontrol grupları oluşturuldu. Deney düzenekleri oluşturulurken nohutlar her bir meslek grubunu temsil eden kasklara dikildi. Bu şekilde meslek gruplarını temsilen ikişer kask hazırlandı ve eşit şartlarda büyümeye bırakıldı. Çimlenme aşamasının ardından mesleğe ait iki kasktan birisi normal şartlar gelişimine devam ederken diğerine ise seçilen ait olduğu meslek grubunun çalışma hayatında maruz kaldığı sesler verildi. Bu etki altında bitkilerin gelişimi gözlendi ve alınan sonuçlar karşılaştırıldı.

Proje Takvimi:

Proje konusunun belirlenmesi                        08.10.2010

Litaratür taramasının yapılması                     20.10.2010

Gerekli malzemelerin belirlenmesi                 03.11.2010

Deney sürecinin başlaması                            17.11.2010

Deney sürecinin tamamlanması                     15.12.2010

Deney raporunun oluşturulması                    12.01.2011

Proje Maliyeti:

2 adet asker kaskı                              20 TL

2 adet polis kaskı                               15 TL

2 adet işçi kaskı                                  10 TL

3 kg bitki toprağı                                  5 TL