IV. Uluslararası İlişkiler Uluslararası Güvenlik Kongresi

Kongre Hakkında

Güvenlik, günümüzde uluslararası düzeydeki ilişkileri belirleyen temel unsurların başında gelmektedir. Ülkeler açısından sürekli olarak güvenliğin sağlanması temel amaçtır. Küreselleşme ile yeniden tanımlanan yeni güvenlik ortamı, “güvenliğin bölünmezliği” ilkesini daha önemli hale getirmiştir.

Günümüzde evrilmeye devam eden güvenlik ortamına karşın uluslararası toplumun modern sınamalara mukabele yöntemleri sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Uluslararası barış ve istikrarın korunması ve böylelikle sürdürülebilir kalkınma ve insan gelişimi için ihtiyaç duyulan güvenlik ve huzur ortamının tesis edilmesi genel hedefi oluşturmaya devam etmektedir. Bu hedefe ulaşılmasında, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması, kollektif savunma ve kriz yönetim operasyonlarına katkıda bulunulması (barışı koruma ve insani yardım ), Kitle İmha Silahlarının (KİS) ve bunların fırlatma vasıtalarının yayılmasının önlenmesi, silahsızlanmanın teşvik edilmesi gibi unsurlar önemini korumaktadır. Bunun yanısıra, istikrara katkı amacıyla uluslararası işbirliğinin küresel ve bölgesel ölçekte artırılması ve ortaklığa, diyaloğa ve yumuşak güce dayalı güvenlik anlayışı da giderek ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, terörizm, organize suç, temel kaynakların azalması veya tehdit edilmesi, silahlı çatışmalar sonucu insanların kontrol dışı kitlesel hareketleri ve siber saldırı gibi sınamalar 21′ inci yüzyılda uluslararası güvenlik konusunda ortak çabalarla mukabele edilmesi gereken sınamalar haline gelmiştir.

Tüm bu gelişmelerden dolayı dünyada güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, yeni güvenlik anlayışlarının ve yaklaşımlarının belirlenmesi, benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve güvenlikle ilgili yeni yönelimlerin belirlenebilmesi amacına uygun olarak; Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi – TDİK), T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi, Astana L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Devlet Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Bilgesam ortaklığı ile IV. Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Güvenlik) Kongresi’nin düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

08 – 09 Ekim 2013 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde düzenlenecek Kongre, bölgesel ve küresel güvenliğin yeni yönelimleri ile yeni güvenlik politika ve stratejilerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu yönüyle kongre, yeni gelişmeler ile, bu gelişmelere yönelik stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlayabilecek ve bilime bir bakış açısı ile değerlendirme olanağı sağlayabilecektir. Kongre, Üniversitelerimiz ile ülkelerimiz arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek yeni işbirliği ve yatırım olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine katkı ve destek verebilecektir. Kongreye bildiri ile katılmanızı bekler, engin saygılarımızı sunarız.

Amaçlar
08 – 09 Ekim 2013 tarihlerinde Üniversitemizin Umuttepe Yerleşkesinde düzenlenecek olan Uluslararası Güvenlik Kongresi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlanmıştır:

•Uluslararası işbirliğinin küresel ve bölgesel ölçekte artırılması , ortaklığa, diyaloğa ve yumuşak güce dayalı güvenlik anlayışı
•Kollektif savunma ve kriz yönetim operasyonlarına katkıda bulunulması (barışı koruma, insani yardım ve polis görevleri)
• Sorunlu bölgelerde güncel güvenlik sorunlarının tespiti ve analiz edilmesi
• Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği’nin, bölgelere yönelik güvenlik yaklaşımları ve bunların bölgelerin güvenliğine etkileri
• Sürdürülebilir güvenliğin, barış ve istikrarın tesisi konusunda Türkiye’nin rolünün analiz edilmesi ve bu konuda uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesi
• Kitle İmha Silahlarının (KİS) yayılmasının önlenmesi
• Organize suçlar, yasa dışı göç, terör gibi güvenliği, barışı ve istikrarı bozan unsurlara karşı ortak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi
• Yaşanan silahlı çatışmalarda uygulanacak çatışma analizinin yapılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
• NATO ve AB’nin diyalog ve işbirliği süreçlerinin incelenmesi
• ABD’nin güvenlik politikasındaki son gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
• Rusya Federasyonu’nun güvenlik politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
•AB’nin Kafkasya güvenlik politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
• Çin’in güvenlik politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
• Türkiye’nin güvenlik politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
•İran’ın güvenlik Politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
• Bölgelerdeki BM Barış Güçlerinin konumu ve görevlerinin incelenmesi
• Nüfus, iklim değişikliği ve hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yol açtığı sorunların değerlendirilmesi
• Petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya enerji arzı yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi
• Enerji nakil hatlarının ve bu hatların güvenliğinin dünya enerji arzı açısından incelenmesi
• Etnik yapılar ve bunun bölgesel güvenliği etkileri
• Dil çeşitliliği ve bunun bölgesel güvenliği etkileri
• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün GüvenlikPolitikaları ve Yeni Açılımları
• İç ve dış göçlerin, nüfus hareketlerinin politik ve ekonomik analizinin yapılması
•Sivil – Asker ilişkilerinin İncelenmesi
•Kültür ve Tabiat Varlıklarının güvenliğine ilişkin konuların incelenmesi
•Uluslararası Hukuk ve Küresel Güvenlik konularının incelenmesi
•Silahların kontrolunun Hukuk açısından değerlendirilmesi
•Terörizm ve İnsan Haklarının değerlendirilmesi
•Afrika barış ve güvenliği ile ilgili konuların incelenmesi
•Silahlı çatışma hukuku ile ilgili konuların incelenmesi
•Afrika’nın yeni barışı ve güvenlik mimarisi
•Küresel güvenliği etkileyen sağlık sorunları ile ilgili konuların incelenmesi
•Kitle iletişimin güvenlik politikalarına etkilerinin incelenmesi

Konular
Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımla
Kopenhag Okulu’nun Etkisi
Aberystwyth Ekolü’nün Etkisi
Yeni Oryantalizm ve 11 Eylül’ün Etkisi
Yeni Savaşlar ve Güvenlik
21. Yüzyılda Ulusal, Bölgesel ve Küresel Güvenlik
Devletlerin Güvenlik Stratejileri
Avrupa ve Balkan Güvenliği
Kafkasya Güvenliği
Orta Doğu Güvenliği
Orta Asya Güvenliği
Güney Asya Güvenliği
Uzak Doğu ve Pasifik Güvenliği
Amerika Güvenliğ
Hükümetlerarası Örgütler ve Güvenlik
BM ve Uluslararası Güvenlik
Bölgesel ve Küresel Güvenliğe AB’nin Katkısı
NATO ve Uluslararası Güvenlik
Afrika Birliği ’nin Afrika Güvenliğine Katkısı
Silahlanma ve Silahsızlanma
İkili, Bölgesel ve Küresel Düzeyde Silahlanma
Silahlanma Kontrolü Usul ve Uygulamaları
Silah Ticareti Kontrolü Usul ve Uygulamaları
Silahlanma ve Terörizm
KİS’lerin Yayılması ve Güvenlik
Biyolojik, Kimyasal ve Nükleer Silahların Yayılması
Nükleer Silahsızlanma Girişimleri ve Usulleri
Siber Güvenlik
Siber Savaş
Siber Terörizm
Devletlerin Siber Güvenlik Stratejileri
Sosyal medya ve Güvenlik
E-Devlet Sistemleri ve Güvenlik
Robot Teknolojileri ve Güvenlik
Robot Savaşları Geliştirme
İnsansız Hava Araçları ve Güvenlik
İnsansız Yer Araçları ve Güvenlik
İnsansız Sualtı/Yüzey Araçları ve Güvenlik
Uzay Teknolojisi ve Güvenlik
Casus Uydular ve Güvenlik
Dünya Gözetleme Sistemleri ve Güvenlik
Füze Savunmasında Uzayın Kullanımı
Uzay Enkazı ve Güvenlik
Enerji Güvenliği
Devletlerin Enerji Tedarik Stratejileri
Enerji Bağımlılığı ve Dış Politika
Enerji Kaynakları ve Çatışma
Fosil Yakıt Rezervlerinin Geleceği
Enerji Boru Hatlarının Güvenliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
Çevre ve Su Güvenliği
Yükselen Çevre Sorunları
Temiz Su Kaynakları ve Çatışma
İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkis
Ekonomik Güvenlik
Ekonomik Refah ve Güvenlik
Ekonomik Kriz ve Güvenlik
İnsan Güvenliği
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği
Sosyal Güvenlik
Bilişim Güvenliği
İnsan Hakları ve İnsan Hakları Güvenliği
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Güvenliği

Metodoloji
Kongrede değişik ülkelerden gelen bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar oturumlarda tebliğler sunacaklardır.
Beşer konuşmacının yer alacağı her bir oturumun toplam süresi 90 dakika olacaktır. Her konuşmacıya 15 dakikalık tebliğ sunum süresi verilecektir. Oturumların sonunda, kalan süreye bağlı olarak 15 dakikalık soru-cevap bölümü yer alacaktır. Böylece dinleyicilerin interaktif katılımları ve katkıları sağlanabilecektir.
Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.
Tebliğ özetlerinin, en geç 5 AĞUSTOS 2013 pazartesi gününe kadar 200 kelimeyi aşmayacak ve akademik yazım kurallarına uygun olacak şekilde [email protected], [email protected], [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen tebliğler 19 AĞUSTOS 2013 pazartesi günü ilan edilecektir. Tebliğlerin tam metinlerinin ise en geç 23 EYLÜL 2013 pazartesi gününe kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Tebliğler
Kongrede tebliğ sunanlara, bütün tebliğlerin özetlerinin bulunduğu flash disk verilecektir. Ayrıca Kongre Tebliğlerinin tam metinleri kongre sonrasında basılarak yayın haline getirilecektir.

Sunulan İmkanlar
Türkçe-İngilizce simültane tercüme (Büyük Salon),
Konuşmacılar ve katılımcılar için öğle ve akşam yemeği,
Tüm konuşmacılar ve katılımcılar için Kocaeli’deki konaklama yerleri ile Kongre Merkezi arasında ulaşım hizmeti,
Yaka Kartı ve Katılım sertifikası,
Dosya, bloknot, kalem
Çanta
Flash disk
Power Point, yansı vb. elektronik imkanlar.
Not: Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
Konaklama için Kongre katılımcılarına otellerde %30 indirim yapılması konusunda ilgili otel yöneticileri ile anlaşma yapılmıştır.

Katılım Bedeli
Bildiri gönderecek adayların ve diğer katılımcıların konferansa kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılım ücreti 50 Euro veya karşılığı Türk Lirası’dır. Doktora,Yüksek Lisans veLisans öğrencileri için katılım ücreti alınmayacaktır.. Ödemeleriniz için aşağıdaki hesap numaraları yada Paypal butonunu (5 Euro Masraf) kullanabilirsiniz.

Ücretlerin 20 Eylül 2013 Cuma gününe kadar yatırılması gerekmektedir.

TL HESAP BİLGİLERİ:
TL
TC ISBANK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
KOÜ ULUSLARARASI GUVENLIK HESABI
2407
IBAN TR
EURO HESAP BİLGİLERİ:
Euro Account

Yer Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi,
Umuttepe Yerleşkesi, 41380 – KOCAELİ / TÜRKİYE.

Tarih 8 – 09 Ekim 2013

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin