IV. Ulusal Verimlilik Kongresi

Bildiri özetlerinin 20 Eylül 2013 tarihine kadar online bildiri gönderme sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım Koşulları
IV. Ulusal Verimlilik Kongresine katılım ücretsiz olup her kesimden katılımcıya açıktır. Kongre esnasında katılımcılardan iletişim amacıyla kayıt alınabilecektir.

Uzun dönemde büyümenin ve küresel ölçekte rekabet gücünün anahtarı olan verimlilik, iş dünyasının gündeminde olduğu kadar hükümetlerin ve bilim insanlarının gündeminde de önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Son dönemlerde istikrarlı bir büyüme hızı elde eden Türkiye, küresel ölçekteki krizler sonrasında da dünyanın ekonomik olarak en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Bununla birlikte verimlilik düzeyine ilişkin uluslararası karşılaştırmalar uzun dönemli büyümenin, olası ekonomik, sosyal ve çevresel krizlere karşı kırılganlığın azaltılarak, sağlam temellere oturtulabilmesi için önemli bir verimlilik artırma potansiyelinin varlığına işaret etmektedir.

Verimlilik artırma fırsatlarının değerlendirilerek bu potansiyelin harekete geçirilmesi yönünde güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarının paylaşılacağı, işletme düzeyinde verimlilik artırma yöntemleriyle bu yöntemlerin başarılı uygulama örneklerinin sunulacağı ve güncel verimlilik politika ve stratejilerinin tartışılarak öneriler geliştirileceği IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının seçkin temsilcilerini bir araya getirmektedir. Çağrılı konuşmacıların sunumları, paralel oturumlar, panel ve çalıştaylar gibi etkinliklerle zenginleşecek Kongre programında güncel verimlilik konuları, imalat sanayi odağında olmak üzere teknoloji, işgücü, sermaye ve çevre boyutlarıyla bütünsel bir şekilde ele alınacaktır.

Sizleri de, 10-12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan IV. Ulusal Verimlilik Kongresine davet etmekten mutluluk duyarım.
Nihat ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Bildiri Konuları
Ekonominin hemen hemen tüm kesimleri verimlilik artışı potansiyeli barındırmakta ve tüm bu kesimlerde bazıları birbiriyle örtüşen çok çeşitli gelişme alanları bulunmaktadır. IV. Ulusal Verimlilik Kongresinde, verimliliğin çok boyutlu niteliğinden kaynaklanan bu geniş yelpaze içinde imalat sanayinin odağa alınması öngörülmektedir. Kongrenin odak kapsamı bu şekilde tanımlanmakla birlikte hizmetler, tarım ve kamu kesimlerinde makro ölçekteki verimlilik sorunlarına, çözüm önerilerine ve iyi uygulama örneklerine de bu konularda sunulan bildirilerin nicelik ve niteliğine bağlı olarak özel oturumlarda yer verilebilecektir. Bu bağlamda Kongre kapsamında öncelikle tercih edilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

+Ulusal Verimlilik Politika ve Stratejileri

Makro Ölçekte Verimlilik Gelişmeleri (Toplam Faktör Verimliliği, İşgücü Verimliliği vb.)
Verimlilik ve Büyüme
Krizler ve Verimlilik
Bilim, Sanayi, Teknoloji Politikaları ve Verimlilik
Çeşitli Kamu Politika Alanları ve Verimlilik (Eğitim, İstihdam vb.)
Karar Alma Süreçleri, Katılımcılık ve Stratejik Yönetim
Verimliliğe Yönelik Kamu Destek Mekanizmaları
+Verimlilik Yönetimi

İşletmelerde Verimlilik Ölçüm Teknikleri
İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Teknik ve Yöntemler
İşletmelerde Örnek Verimlilik Yönetimi Uygulamaları
+Sürdürülebilir Üretim

Kaynak Verimliliği
Eko-İnovasyon/Çevre Teknolojileri
Yaşam Döngüsü Değerlendirme
Eko tasarım / Eko-etiketleme
Eko-endüstriyel Park/Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
İşletmelerde Örnek Temiz Üretim Uygulamaları
+İş Sağlığı ve Güvenliği

Verimlilik ve Meslek Hastalıkları İlişkisi
İSG Denetimi ve Risk Değerlendirmesi ile Verimlilik İlişkisi
+AR-GE ve Yenilik

Ar-Ge, Yenilik ve Verimlilik
İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi Örnek Uygulamaları
+İşgücü Verimliliği

İşgücü Verimliliğinin Makro Belirleyicileri (Ücret, İşsizlik, İşgücüne Katılım, Sendikalaşma vb.)
İşgücü Verimliliğinin Mikro Belirleyicileri (İşletme Ölçeği, İşletme Yönetim Yapısı, Motivasyon, Çalışan Memnuniyeti vb.)
+Diğer:

Kamu Hizmetleri, Tarım ve Hizmetler sektörlerinde makro ölçekli verimlilik sorunları ve çözüm önerileri.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 – 2017 Stratejik Planında yer alan eylemlerden birisi de Verimlilik Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, iki yılda bir olmak üzere Ulusal Verimlilik Kongrelerinin düzenlenmesidir. Ulusal Verimlilik Kongreleri, Milli Prodüktivite Merkezi ev sahipliğinde 1991, 1994 ve 1997 yıllarında düzenlenmiş bulunan ulusal kongrelerin devamı niteliğinde planlanmıştır. Dördüncü Ulusal Verimlilik Kongresi 10 – 12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek, mevcut plan çerçevesinde 2015 ve 2017 yıllarında da beşinci ve altıncı kongreler düzenlenecektir.

Ulusal Verimlilik Kongreleriyle verimlilik alanındaki bilimsel kapasitenin güçlendirilmesi, verimlilik artırma teknikleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve verimliliği etkileyen politika ve stratejilerin tartışılarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ulusal Verimlilik Kongreleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin verimlilik gündemiyle bir araya geldiği kalıcı bir platform oluşturacaktır.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ersan Aslan Müsteşar
Hüseyin Rahmi Çetin Müsteşar Yardımcısı
Ramazan Yıldırım Müsteşar Yardımcısı
Hakan İlyas Aydoğan Müsteşar Yardımcısı Vekili
Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan Bakan Danışmanı, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Necip Camuşçu TOBB ETÜ Rektörü
Prof. Dr. Ulvi Şeker Bakan Danışmanı, Gazi Üniversitesi

Bilim Kurulu
(Alfabetik sırayla)
Prof. Dr. Argun Karacabey Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Bahtışen Kavak Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Birol Bumin Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Canan Çilingir ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Emin Kahya Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Çakmak TED Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Taymaz ODTÜ
Doç. Dr. Fatma Yıldırım Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Göksel Niyazi Demirer ODTÜ
Prof. Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Gülser Köksal ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Hasan Cömert ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Semih Akçomak ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. İpek Özkal Sayan Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin TODAİE
Prof. Dr. Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Levent Kandiller Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Selim Aktürk Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Mine Ömürgönülşen Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Caner Testik Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Köksal İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Kurt Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Müge İşeri İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün Cılız Kıran Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur Ender Aslan TODAİE
Doç. Dr. Osman Oğuz Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Zaim Kadir Has Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Aktaş TOBB ETÜ
Doç. Dr. Selim Sanin Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selin Sayek Böke Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Güney Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil Erol Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sıtkı Gözlü İTÜ
Doç. Dr. Uğur Ömürgönülşen Hacettepe Üniversitesi

Yürütme Kurulu
Anıl Yılmaz Verimlilik Genel Müdürü
Asuman Uğur Verimlilik Genel Müdürlüğü
Demet Barlin Harmankaya Verimlilik Genel Müdürlüğü
Fatma Çil Verimlilik Genel Müdürlüğü
Gonca Aras Verimlilik Genel Müdürlüğü
İpek İmirlioğlu Verimlilik Genel Müdürlüğü
Mehtap Emre Verimlilik Genel Müdürlüğü
Nihan Menteşoğlu Verimlilik Genel Müdürlüğü
Özlem Özdemir Verimlilik Genel Müdürlüğü
Umut Demirtaş Verimlilik Genel Müdürlüğü

İletişim
Umut Demirtaş
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
IV.Ulusal Verimlilik Kongresi Hazırlıkları Koordinatörü
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin