İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi

İlk 3 tercihinde üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri durumunda İstanbul Ticaret Odası meslek lisesi öğrencilerine %15, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ve çocuklarına %10 burs verilecektir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Burs Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesinde (bundan sonra Üniversite olarak anılacaktır) eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek ve yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere verilecek bursların esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Üniversitenin ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenen burslu öğrencilerine uygulanacak esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4633 Sayılı İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanuna dayanılarak düzenlenmiştir.

Genel hükümler
MADDE 4- (1) Bu Yönerge kapsamındaki bursların belirlenmesinde herhangi bir fakülte veya bölüme öncelik verilemez.

(2) Hak sahipleri bu Yönerge kapsamında birden fazla burstan aynı anda yararlanabilir. Birden fazla bursun aynı anda öğrencide birleşmesi durumunda, ödenecek öğretim ücreti; bursların oransal toplamının öğretim ücretinden indirimi şeklinde olmayıp, her bir burs oranının en yükseğinden başlayarak öğretim ücretinin kalan miktarı üzerinden ayrı ayrı düşülmesi sonucu belirlenir.

(3) Destek bursları kapsamında yer alan birden fazla burs aynı anda öğrencide birleşemez. Destek bursları kapsamında birden fazla burs hakkı kazanan öğrenciler için en yüksek burs oranı esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ve LYS Başarı Bursu
Hak sahipleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, ÖSYM kılavuzunda yer alan Üniversite’nin giriş başarı burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.
(2) LYS Başarı Bursu;
a) Üniversiteye yerleştiği puan türü esas alınarak Üniversite Yerleştirme Sınavında ilk 5000 ile,
b) Üniversiteye yerleştiği puan türü esas alınarak Üniversite Yerleştirme Sınavında 5000 ilâ 10.000 arasındaki öğrencilere verilir.

Niteliği ve süresi
MADDE 6 – (1) Bu burslar;
a) Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal öğretim süresi için verilir.
b) Öğrenci öğrenimine devam ettiği sürece (a) bendi ile çelişmemek kaydı ile kesintisizdir; not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır.
c) İngilizce hazırlık sınıfı süresi için de geçerlidir.

Kapsamı
MADDE 7 – (1) Üniversiteye yerleştiği puan türü esas alınarak Üniversite Yerleştirme Sınavında ilk 5000 içerisindeki öğrencilere yönelik LYS Başarı Bursu;
a) Öğrenim ücretini,
b) Yaşam Katkı Payını
kapsar.

(2) Yaşam Katkı Payı, Üniversiteye Girişte LYS Başarı Bursu kazanan öğrencilere normal öğretim süresi boyunca, Üniversiteye yerleştiği puan türü esas alınarak, her yıl Mütevelli Heyetçe güncellenen miktarlarda, Ekim ayında başlamak ve Haziran ayında sona ermek üzere dokuz ay boyunca ödenir.
(3) Üniversiteye yerleştiği puan türü esas alınarak Üniversite Yerleştirme Sınavında 5000 ilâ 10.000 arasındaki öğrencilere yönelik LYS Başarı Bursu ise, sadece normal öğretim süresince %100 tam öğrenim ücreti bursunu kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üstün Başarı Bursu
Hak sahipleri

MADDE 8- (1) Üstün Başarı Bursu, Üniversiteye Giriş % 100 Tam Başarı Burslu ve LYS Başarı Burslu öğrenciler hariç, Üniversite’nin bölüm ve programlarına en az iki yarıyıl devam eden, bu süre sonunda o akademik yıl not ortalaması (4.00) üzerinden en az (3.50) olan, alması gereken tüm derslerini alan öğrencilere verilir.
(2) (GNO)’nun hesaplanmasında yatay geçiş transfer kredileri dikkate alınmaz.
(3) Üstün başarı bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi içinde verilmez.

Kapsamı ve süresi
MADDE 9- (1) Bir akademik yıl ortalaması (3.50)’nin üzerinde bulunup, yarıyıllarının alması gereken tüm derslerini alan ve başarılı olan öğrencilerden;
a) Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 100’ü,
b) Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 50’si,
c) Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 25’i,
burs olarak verilir.
(2) Üniversiteye Giriş % 50 Başarı Burslu ve Üniversiteye Giriş % 25 Başarı Burslu öğrencilerin üstün başarı bursundan yararlanabilmeleri için;
a) Üniversiteye Giriş % 50 Başarı Burslu öğrencilerin 9 ncu maddenin 1 inci fıkrasının “a” bendinde,
b) Üniversiteye Giriş % 25 Başarı Burslu öğrencilerin 9 ncu maddenin 1 inci fıkrasının “a” ve “b” bendinde,
yer verilen akademik yıl ortalamalarına bağlı başarı burs oranlarını elde etmeleri gerekir. Bu durumda Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ile Üstün Başarı Bursu oranları ödemekle yükümlü olunan tutar üzerinden kademeli olarak uygulanmak suretiyle ücret belirlenir.
(3) 9 ncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen akademik yıl ortalamalarını sağlayan öğrenci bulunmazsa, bölüm veya bölüm esasına dayanmayan fakültelerde, başarı sıralamasında ilk üç içerisinde yer alan öğrenciler bir sonraki öğrenim yılı ücretinin; birinci için % 100’ü, ikinci için %75’i ve üçüncü için %50’si oranında bursa hak kazanırlar. Üniversiteye Giriş % 100 Tam Başarı Burslu ve LYS Başarı Burslu öğrenciler hariç; Üniversiteye Giriş % 50 Başarı Burslu ve Üniversiteye Giriş % 25 Başarı Burslu öğrencilerin bu fıkra kapsamındaki burstan yararlanabilmeleri için; bölüm veya bölüm esasına dayanmayan fakültelerde, başarı sıralamasında ilk üç içerisinde yer almaları ve Üniversiteye Giriş % 50 Başarı Bursu ve Üniversiteye Giriş % 25 Başarı Bursu oranlarının üstünde bir başarı oranı elde etmeleri durumunda bir sonraki öğrenim yılında ödemekle yükümlü oldukları ücretin; birinci için % 100’ü, ikinci için %75’i ve üçüncü için %50’si oranında bursa hak kazanırlar.
(4) Bir akademik yıl içinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan çift ana dal programı öğrencilerine, bir sonraki akademik yılda devam edecekleri programlara bu maddede belirlenen oranlarda burs verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destek Bursu

Hak sahipleri, kapsamı ve süresi

MADDE 10- (1) Destek Bursu;
a) Üniversite’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına; şehitlerin Üniversitemizde okuyan çocuklarına; Üniversitemizde ücretli okuyan öğrencilerin ise Üniversitemizde okuyan kardeşlerine kayıt oldukları öğretim yılına ilişkin ödemekle yükümlü oldukları ücretin % 50’si,
b) Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi veya idari personeli ile Üniversitemizde okuyan eş ve çocuklarına, kayıt oldukları öğrenim yılına ilişkin ödemekle yükümlü oldukları ücretin % 25’i,
c) İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin çocuklarına kayıt oldukları öğrenim yılına ilişkin ödemekle yükümlü oldukları ücretin % 15’i,[1]
ç) Bursun tanındığı akademik yılda, Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanı olanların Üniversitemizde okuyan çocuklarına, kayıt oldukları eğitim-öğretim yılına ilişkin ödemekle yükümlü oldukları ücretin % 15’i oranında ve normal öğretim süresi için verilir.
(2) Burs, İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.
(3) Üniversitemizde çift ana dal programını kazanan öğrencilerden ikinci ana daldaki öğrencinin yerleştiği o yıldaki puan türüne göre ÖSYM bursunu tercih etmesi ve puanının yetmesi halinde çift ana dal programını %100 burslu okuma hakkını kazanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Spor, Sanat, Eğitim ve Kültür Bursları
Hak sahipleri, kapsamı ve süresi

MADDE 11- (1) Bu burs, Millî Sporcularla, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlere verilir. Kayıt oldukları eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin; Millî Sporcular için % 100’ü, uluslararası müsabakalarda; spor, sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için % 100’ü, ikinci için %75’i ve üçüncü için %50’si oranında burs verilir. Burslar normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen alanlardaki diğer başarılara verilecek burslar ve oranları Mütevelli Heyetçe takdir olunur.

ALTINCI BÖLÜM
Lisansüstü Öğretim Bursu ve Bursiyer Öğrencilik
Hak sahipleri

MADDE 12 – (1) Lisansüstü öğretim bursu Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen ve;
a) Bursiyer öğrenci tanımına uyan öğrencilere,
b) Üniversitemizden lisans diploması almış olan öğrencilere,
c) Üniversitemiz mezunları dâhil tüm öğrenciler içinden o programa kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sıralamada ilk %10’a giren öğrencilere,
ç) Üniversitemiz kadrolu araştırma görevlilerine,
d) Üniversitemiz kadrolu diğer öğretim elemanları ile idari personeline,
e) Üniversite ile işbirliği protokolü imzalamış gelişmekte olan Üniversitelerin araştırma görevlilerine verilir.

Kapsamı ve süresi
MADDE 13 – (1) Lisansüstü öğretim bursu normal ve kesintisiz öğretim süresi için verilir. Kapsamına ve süresine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Üniversitemiz mezunu olan öğrencilerden Fakülte veya Bölümünün birincilerine %100; ikincilerine %75, üçüncülerine %50 oranında burs verilir.
b) Üniversitemiz lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlara kayıt oldukları öğretim yılına ilişkin ücretin % 25’i oranında; yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet ortalaması 3.00, doktora programlarında yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.50 ve üzerinde olanlara ise %50 oranında burs verilir.
c) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran tüm öğrenciler (İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olanlar dahil) arasından; yüksek lisans programları için lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00 ve doktora programları için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.50 veya eşdeğeri olmak kaydıyla ve ALES puanı en az 80 olmak koşuluyla; kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sıralamada ilk %10’a girenler arasında birinciye % 100, ikinciye %75, üçüncüye %50 ve diğer % 10’a girenlere % 25 oranında burs verilir.
ç) Üniversitemizde kadrolu araştırma görevlisi olarak görev yapanlara %100 burs verilir. Programı tamamlamadan Üniversiteden ayrılan araştırma görevlisi, ayrıldığı tarihten sonrasına tekabül eden öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.
d) Üniversitemiz kadrolu diğer öğretim elemanları ile idari personeline %50 burs verilir. Programı tamamlamadan Üniversiteden ayrılan personel, ayrıldığı tarihten sonrasına tekabül eden öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.
e) Üniversite ile işbirliği protokolü imzalamış gelişmekte olan Üniversitelerin araştırma görevlilerine, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kabulde % 100 burs verilir.
f) Bu burs, bursiyer öğrencilik koşullarını sağlayan öğrencilere öğretimleri süresince verilir.
g) Yurt dışı Türk ve Akraba Topluluklardan veya mahrumiyet çeken kardeş ülkelerden gelen öğrencilere her programdan bir öğrenci olmak kaydıyla %100 burs verilir.
ğ) Kamu personeline, %25 oranında burs verilir.
h) Mütevelli Heyeti kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller ile yine mütevelli heyeti tarafından belirlenen oranlarda indirim yapılabilir.
ı) Bu maddede, “a” ve “c” bentleri dışındaki burslar destek bursu kapsamında değerlendirilir.

Bursiyer öğrenci
MADDE 14- (1) Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında kayıtlı öğrencilere, Üniversitede haftada en az 30 saat çalışmaları karşılığında bursiyer statüsünde değerlendirilerek burs verilebilir. Bursiyer öğrenciler, İstanbul Ticaret Üniversitesi`nde kayıtlı oldukları programlara ücretsiz olarak kabul edilirler.
(2) Bursiyer öğrenci sayısı ve alanları ile çalışma konuları Dekanlıklar ve Enstitülerce belirlenerek Senato’nun onayına sunulur.
(3) Bursiyer öğrenciler, Dekanlıklar ve Enstitülerce belirlenen Bursiyer Seçim Komisyonları tarafından öğrencinin genel başarı durumu, alana ilgisi ve alanla ilgili bilimsel çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikleri, ALES puanı ve yabancı dil puanı ile tez konusu değerlendirilerek yapılacak bir mülakatla belirlenir.
(4) Bursiyer öğrencilere Komisyon tarafından belirlenen bir öğretim üyesi danışmanlık eder. Danışman her dönem sonunda bursiyer öğrenci hakkındaki kanaatini Komisyona bildirir. Burslar, danışman tarafından olumsuz bir rapor bildirilmesi veya kınamanın ötesinde bir disiplin cezası alınması halinde kesilir. Bursiyerin danışman değişikliği talebi bursiyer seçim komisyonları tarafından değerlendirilir.
(5) Burslar, yüksek lisans ve doktora programlarının normal süresi için geçerlidir ve kazanılmış hak doğurmaz. Raporla belgelenen mazeretli durumlar ve kayıt dondurma halleri burs süresine dâhil değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Burs Başvuruları ve Ödeme
Burs başvuruları

MADDE 15 – (1) Burstan yararlanmak isteyen lisans/önlisans öğrencileri burs başvurularını, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına; Lisansüstü öğrencileri ise Enstitü Sekreterliği tarafından ilan edilen süre içinde Enstitü Sekreterliği`ne yaparlar.
(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Sekreterliği öğrenci başvurularında gerekli incelemeleri yaparak bir liste şeklinde Rektörlüğe sunar.

(3) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ve LYS Başarı Bursu hariç; tahsis edilecek diğer bursları kazananların isimleri Mütevelli Heyeti Burs Komisyonunun onayından sonra Rektörlükçe ilgililere bildirilir.
(4) Mütevelli Heyete ve Üniversitemize yapılan müracaatlar neticesinde de Mütevelli Heyetince belirlenen kriterlere durumları uygun görülen öğrencilere burs ve indirim uygulanabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bursların sona erme halleri

Madde 16 – (1) Burslar, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:
a) Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
b) Kınamadan daha ağır disiplin cezası almış olması,[2]
c) Yüksek Lisans Programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi durumunda,

ç) Kurumsal statü, üyelikler ve akrabalıklara bağlı olarak verilen destek bursları, statü üyelikler ve akrabalıkların sona ermesini izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.

d) Mütevelli Heyet bursları; İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; eğitim gördüğü programdaki genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi, ikiden fazla(F) ve/veya (IA) notunun bulunması ve Mütevelli Heyetince görülen haklı sebepler ve gerekli durumlarda Mütevelli Heyeti kararıyla kesilir. Bu kriterlerin uygulanmasında, ortaya çıkacak özel durumlarda Mütevelli Heyeti takdir hakkı kullanabilir.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Üniversitemize 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, yeni kayıt olacak öğrencilere uygulanır.
(2) Üniversitemiz eski öğrencileri, mezun oluncaya kadar tamamıyla eski Burs Yönetmeliğimize ve yönergesine tabidir. Yeni yürürlüğe girecek olan bu yönergenin hiçbir maddesini dayanak göstererek bir talepte bulunamazlar.
(3) Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

[1] İstanbul Ticaret Odası üyelerinden gerçek kişi tacirin kendi çocukları ile tüzel kişi tacirlerin gerçek kişi temsilcisinin çocuklarını kapsar. İTO üyeleri, üyeliklerini belge ile ibraz etmek zorundadır.

[2] Bu hüküm, Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ve LYS Başarı Bursu için 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin