İstanbul Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Bursu

İstanbul Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Bursu

İstanbul Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul’da eğitim gören Çankırılı Üniversite öğrencilerine burs temin etmektedir. Bu amaçla hayırsever hemşehrilerinden topladığı bursları ihtiyaç sahibi Çankırılı üniversite öğrencilerine dağıtmaktadır. Bu amaçla en çok ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz tespit edilmekte ve belli kriterleri tutan öğrencilerimiz imkanlar ölçüsünde burs verilmektedir. Burslarla ilgili ayrıntılı yönetmeliğimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

ÇANKIRI

EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

BURS VE EĞİTİM YARDIMI

YÖNETMELİĞİ

1 – AMAÇ ve HUKİKİ DAYANAK

2.1 – AMAÇ: Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfının, orta ve yüksek okul öğrencilerine verdiği burs ve eğitim yardımı bu yönetmeliğin amacını oluşturur.

2.2 – HUKİKİ DAYANAK: Vakıf Resmi Senedinin 3. maddesi (A) bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağıdır.

2 – YARDIM TÜRLERİ ;

Yardım talebinde bulunan öğrencilere; VAKIF tarafından, Nakdi (Burs) yardımı, Ayni yardım ve sosyal yapılır.

2.1 – NAKDİ YARDIM; Maddi olanakları kısıtlı, ihtiyaç içinde olduğunu beyan eden ve VAKIF yönetimince de bu durumun saptanması halinde talepte bulunan Çankırılı orta ve yüksek öğretim öğrencilerine verilecek karşılıksız öğrenim bursudur.

2.2. – AYNI YARDIM; İhtiyaç içinde olan öğrencilere nakdi para dışında eğitim araç ve gereç yardımı yapılmasıdır.

2.3. – SOSYAL YARDIM; Nakdi ve ayni yardım dışında orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak için seminer, panel düzenlemek dil ve mesleki kurslar açarak spor ve folklorik etkinliklerine katılımlarını sağlayarak, bilgi ve becerilerini arttırmak şeklinde yapılan yardımlardır.

BURS TALEP KOŞULLARI;
Bursa müracaat eden öğrencilerin;

3.1. – T.C. vatandaşı olması,

3.2. – Burs talebinde buluna kişinin Anne – baba veya kendisinin Çankırı’lı olması,

3.3 – .Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş almaması,

3.4 – Yardım talep bedenin burs talep formu doldurularak Vakıf merkezine ulaştırması gerekmektedir.

YENİ MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
4.1.- Burs için başvuran öğrenciler, başvuru formuna ek olarak Vakıf yönetim kurulunca seçilen burs komisyonunun istediği (duyurduğu) belgeleri sunacaklardır.

4.2. – Başvuru dilekçesi ve fotoğraflı “Burs İstek Formu”,

4.3. – .Aile çalışanlarının maaş bordrosu

4.4. – Emeklilerden maaşını aldığı Bankadan temin edilen resmi belge

4.5. – Babanın veya annenin işsiz olması durumunda Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmadığına dair belge,

4.6. – .Öğrencinin Adli sicil kaydı,

4.7. – Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi,

4.8. – Öğrencinin bir adet fotoğrafı,

4.9. – .Öğrencinin ikametgâh belgesi,

4.10.- .Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,

4.11 – Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

4.12. – Vakıf burs komisyonunun öğrencilerden gerekli gördüğü başka belgeleri de isteme hakkında sahiptir.

BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
5.1.- Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal süresinin kalan kısmı boyunca bursa hak kazanmış sayılır. Ancak her dönem sonunda Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

5.2.- Vakıf yönetim kurulunca seçilen burs komisyonunun her türlü belgeyi isteme hakkına sahiptir.

YARDIM MİKTARI ve SÜRE;
6.1.- Burs yardımının miktarı her öğrenim dönemi için, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

6.2.- Her yıl Burs Komitesinin değerlendirmelerinin sonrasında burs ödemeleri başlar.

6.3. – Vakıf bursu eğitim –öğretim dönemi içinde 8 ay boyunca devam eder.

6.4. – Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, “burs kesilme nedenleri” ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir.

6.5. – Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

FESİH ŞARTLARI;
Aşağıdaki durumlarda, Vakıf burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.

Öğrencinin;

7.1. – Sene ve ya dönem kaybetmesi,

7.2. – Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,

7.3. – .Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,

7.4. – Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,

7.5. -.öğrenim gördüğü okulla ilişkisinin kesilmesi,

7.6.- Vakıf yönetiminden yazılı onay alınmadan uzun dönem staj, vs muhtelif isimler altında, staj amacını aşan maaşlı / gelir getirici çalışma programlarına dahil olması,

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını Vakfa iletmekle yükümlüdür.

VAKFIN SERBESTLİĞİ;
Vakıf işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

Vakıf burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini kabul beyan ve eder.

10.BURS KOMİSYONU

Vakıf yönetim kurulunca her eğitim –öğretim dönemi başında seçilen en az üç kişiden oluşan bu komisyon öğrencileri burs başvurularını inceleyip yönetmeliğe uygunluğuna bakarak belirleyeceği burs kriter çizelgesine göre puanlayarak öğrencinin bursa hak kazanmasını belirler.

İşbu yönetmelik 10 maddeden oluşmuş olup, Yönetim Kurulu / Mütevelli Heyeti vs onayı 17.09.2015 tarih Karar no:19 yürürlüğe girmiştir.

Karşılıksız burs ve eğitim yardımı ile ilgili diğer konularda VAKIF SENEDİ tüzük hükümleri uygulanır.

http://cankirivakfi.org.tr/