II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Hem bireysel hem de toplumsal anlamda söz konusu olan insana özgü problemlerin önemli bir kısmı, onun bedensel, ruhsal ve kişilik bakımlarından beceriye dayalı bir üstünlük veya benzersizlik kazanabilmesi, kazanımlarını etkin şekilde kullanabilmesi ve sonraki kuşaklara aktarabilmesiyle ilgilidir. Bu durum aslında insan varlığıyla birlikte veya insanın bir kültür ögesi ve kültürün yaratıcı faili olmaya başladığı ilk andan buyana devam edegelen bir durumdur. Bu durumun en önemli bildirimi ise eğitim-öğretimin gerekli ve zorunlu olduğunu her fırsatta ortaya koymasıdır. Bununla birlikte, neyin ve nasıl öğretilmesi gerektiği ise başka bir problem alanını oluşturmaktadır. Bu konu tarih boyunca çok farklı entelektüel gruplarca tartışılmış ve tartışılmaya da devam edilmektedir. Tartışmaların etkili ilk sonuçları ise filozofların yapıtlarında karşılık bulmuştur. Bu nedenle eğitimin önemli bir bileşeni felsefedir ve bu durum dün böyleydi, bugün de böyledir. Eğitimin bir diğer boyutu da öğretebilme becerisi ve öğretmenin başlı başına bir bilim ve sanat olmasıdır. Kuşkusuz sanat aynı zamanda insanın doğa karşısında önemli başarı alanlarından biridir ve yaratmanın, taklidin ya da inşanın aracıdır. Bütün bunlar bir arada karşı konulamaz bir biçimde güç ve kontrol istencinin de görüngüleridir. İnsan, doğa ve evren üzerinde bir diğer kontrol aracının da bilim olduğunu hatırlatmaya gerek yoktur.

Öyleyse bu dört alan insanın entelektüel kimliğinin ve kültürünün ortak alanlarıdır. Başka bir deyişle, “bilginin birliği ve insanlığın birliğidir”. Bu iki birliktelik ise Sarton’ın dediği gibi, “bir büyük hakikatin iki veçhesi” olması dolayısıyla tam anlamıyla hümanizmadan başka bir şey değildir. Ancak burada bir noktaya da dikkat çekmekte yarar vardır: Evet bilim toplumsal var oluşun devamlılığı için çok önemli ve gereklidir. Fakat tek gereklilik değildir. Unutulmamalıdır ki, hayatın temel sorunları sadece bilim insanları, sanatçılar ya da hümanistler tarafından çözülemez. Bütün bunların bir arada bulunmasına gereksinim söz konusudur. Bilim her zaman gereklidir, ancak hiç bir zaman yeterli değildir. İnsan güzelliğe de her zaman açtır ve yardımseverliğin bulunmadığı yerde, geride kalan hiç bir şeyin anlamı yoktur.

İşte bu yıl uluslararası nitelikli olarak ikincisini düzenleyeceğimiz, Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi sempozyumumuzun ana temasını bilginin birliği ve insanlığın birliği tezinden hareketle oluşturduk. Hem geçmişin bilgi birikimine hem de güncel problemlere dayalı bir tema olması dolayısıyla, sempozyumda sunulacak bildirilerin günümüz dünyasının ortak sorunlarına önemli çözüm getireceğini ummaktayız. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenleyeceğimiz Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumunda bu sorulara yanıt bulmak temel ve öncelikli bir amaç olarak belirlenmiştir. Bunun yanında sempozyumda, farklı disiplinde çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, kendi alanlarına ilişkin çalışmaları paylaşma ortamı sunmayı ve disiplinler arası çalışma fırsatları yaratmayı amaçlanmaktayız.

Sempozyumun bu amacına ulaşabilmesi, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin değerli akademisyenlerinin katılımlarıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla sempozyum bildiri konuları bağlamında sizin de bir bildiriyle katılımınızı arzu etmekteyiz. Ayrıca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde bir karma sergi düzenleyeceğiz. Bu bağlamda sergide yer almak isteyen sanatçıları da sempozyuma davet ediyoruz.

Sempozyumumuza katılacağınızı umar, saygılar sunarız.

Sempozyum Bildiri Konuları

Bilim Dili ve Bilim Mantığı
Eğitim Kuramları
Bilim Tarihi Eğitimi
Eğitim Programları
Bilim ve Araştırma Alt Yapısı Olarak Felsefe
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe İlişkisi
Türkçe Eğitimi
Bilimin Felsefi Temelleri
Yabancı Dil Eğitimi
Bilim, Paradigma ve Felsefe
Fen Eğitimi
Bilimin Tarihsel Gelişimi
Eğitim Felsefesi
Bilimin ve Felsefenin Yerelliği
Geleceğin Eğitimi Üzerine
Bilimsel Yöntem Tarihi
Eğitimin Geleceği Üzerine
Eğitimin Alt Yapısı Olarak Felsefe
Sosyoloji
Eğitim, Bilim ve Felsefe İlişkisi
Toplumsal Cinsiyet
Sanat
Modernite
Sanat Eğitimi
Psikoloji
Sanat Akımları
Okul Danışmanlığı
Sanat ve Felsefe
Ruh Sağlığı ve Sağlık Danışmanlığı
Sanat Kuramları
Kültürel Çeşitlilik ve Kültürler arası Danışmanlık
Sanatın Geleceği
Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri
Geleceğin Sanatı
Ölçme ve Değerlendirme

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
15 Mart 2016
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
15 Haziran 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
1 Temmuz 2016
Kayıt/Ödeme
1 Temmuz-1 Ağustos 2016
Sempozyum Programının Açıklanması
5 Eylül 2016
Sempozyum Başlangıcı
19 Ekim 2016
Sempozyum Bitişi
22 Ekim 2016

http://febts.com/index.php/tr/