I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı ve Sempozyumu

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
I. ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI VE SEMPOZYUMU

TÜRK TARİH KURUMU-BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (KARSAM) İŞBİRLİĞİ

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyum Duyurusu

Kadim bir geçmişe sahip olan Türk milletinin öteden beri dünya tarihi sürecini etkilediği bilinmektedir. Tarihi süreçte, yaşam biçimi olan konar-göçer yapıdan ve diğer bazı etkenlerden dolayı, Türkler geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Böylece dünyanın pek çok coğrafyasında Türk siyasi ve kültürel etkilerini görmek mümkündür. Bu bağlamda tarihi etkileyen Türk siyasi ve kültürel yapısını günümüze kadar getirip bize bildiren kaynakların ortaya çıkarılması ve araştırılması dünya tarihinin de anlaşılması için elzem bir hal almaktadır.
Bu konular neticesinde akla şu sorular gelmektedir: Geniş bir coğrafyaya yayılmanın bir sonucu olarak günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde varlıklarını sürdüren Türk devletlerinde tarih bilinci konusu nasıl ele alınmaktadır, tarih yazıcılığının vaziyeti ve sorunları nelerdir? Ortak kabul gören ekoller var mıdır, varsa nelerdir?
Böylece bu soruların cevaplanmasına fırsat oluşturabilecek bilimsel bir toplantının gerekliliğine binaen üniversitemiz bünyesinde “KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA MERKEZİ (KARSAM) VE TÜRK TARİH KURUMU” işbirliği ile “I.ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI SEMPOZYUMU” düzenlenecektir.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Amaç ve Kapsam
I. Uluslararası Türklerde Tarih bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumunun genel amacı, İslam öncesi ve sonrası dönemlerde, Türk tarih yazıcılığının genel özelliklerini ve metodolojisini ele almak ve değerlendirmektir. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tarihçilerinin Türk tarihçiliğine katkılarını ve metodolojik yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmaktır. Bu araştırma ve yaklaşımlarda Türk tarih yazıcılığında edebi metinlerin önemine vurgu yaparak, Türk edebiyatı ile Türk tarihinin ilişkisine de değinmektir. Ayrıca diğer bir amacımız da Sovyetler döneminin öncesi ve sonrası Türkistan’da Türk tarih yazıcılığının vaziyetini araştırmak ve ortaya koymaktır.
Bu adımlarla;
-Türklerin yaşadığı coğrafyaların tarih açısından ilmi vaziyetinin, tarih araştırma ve yazıcılığında etkilerinin neler olduğunun tespitini yapmak,
-Tarih yazımında metodolojik yaklaşımlarda hangi yöntem ve usullerin kullanıldığı saptamak,
-Türk tarihçilerinin ve tarihçiliğinin ortak yöntemleri ve sorunları meselelerini ele almak,
-Türk tarih yazıcığında Edebiyat-Tarih ilişkisine dikkat çekmek,
-Ayrıca Bağımsız Türk Cumhuriyetleri tarihçileri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihçilerini ortak bir platformda buluşturmaktır.
Netice olarak, bu amaçlar doğrultusunda yapılması düşünülen bilimsel toplantılara Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktır.

Konu Başlıkları
Türklerde Tarihin Tanımı
Türklerde Tarih Bilinci
Dünya’da Türk Tarihinin Önemi
Türk Tarih Yazıcılığı Metodları ve Sorunları (kavramsal, terminolojik, dil birliği ve ideolojik açılardan)
Türklerde Tarih Felsefesi
Türk Tarihçileri Arasında Ortak Metodolojik Yaklaşımlar
İdeolojilerin Türk Tarih Yazımına Etkileri
Din Unsurunun Türk Tarih Yazıcılığına Etkisi
Türk İslam Dünyasında Tarih Yazımın Bütünleştirici Etkisi
Türk Tarih Yazımında Hangi Metodlar İzlenmelidir
Türk Tarih Yazıcılığında Ortak Dil Sorunu ve Uygulamaları
Türklerde Arşivcilik
Günümüzde Türk Kaynaklarının Bulunduğu Arşivlerin Durumu
Türk Dünyasında Milli Bilincin Oluşmasında Tarih Yazıcılığının Etkisi
Türk Edebiyatının Türk Tarihçiliğine Etkisi
Türk Tarihinde Öne Çıkan Eserlerin ve Müelliflerinin Metodolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Selçuklularda Tarih Yazıcılığı
Osmanlılarda Tarih yazıcılığı
Türkiye Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı
Bağımsız ve Yarı Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Türk Tarih Yazıcılığı
Sovyetler Dönemi Türkistan’da Tarih Yazıcılığı
İran ve Arap Coğrafyalarında Türk Tarih Yazıcılığı
Batılı Kaynakların Türk Tarihçiliğine Etkisi
Dünyada Türk Tarihi Araştırmaları

http://karsamsempozyumu.beun.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.