I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi

BOLOGNA ARAŞTIRMACILARINA ÇAĞRI
1999 Yılı Bologna Deklarasyonu ile başlayan ve kısaca “Bologna Süreci” olarak adlandırılan ve Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan çalışmalara Türkiye 2001 yılında katılmıştır. Bologna Süreci, Avrupa yükseköğretim sistemlerinin modernizasyonunu hedeflemekte ve yükseköğretimde derece yapıları, öğretim programları, eğitimin kalitesi, öğrenci ve personel hareketliliği, yükseköğretime erişim, mezunların istihdamı ve finansman alanlarında reform yapılması öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Söz konusu reform çalışmalarının ardından 10 yıl geçmiştir. Bu on yıllık dönemde, 47 Avrupa ülkesi bu sürecin içerisinde yer almış ve süreçle ilgili çalışmaların çeşitli boyutlarında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye uygulamalarında da 31 üniversite AKTS etiketi, 73 üniversitede DE (Diploma Eki) etiketi almış ve uygulamalar hemen hemen tüm üniversitelere yaygınlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi olarak 2003 yılında başlattığımız çalışmalar ise 2013-2014 öğretim yılı başından bu yana tüm programlarda AKTS ve DE uygulamaları ile devam etmektedir.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bologna Süreciyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapılmasının ve üniversiteler arasında, bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının Türk yükseköğretim sisteminin “eğitim” boyutunun daha da güçlenmesine katkıda bulunacağı ümidiyle, tüm öğretim elemanlarını 17-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak olan I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi için Hacettepe Üniversitesi’ne davet etmekten onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Temaları
1. Avrupa Yükseköğretim Alanı: Yükseköğretim yapıları, büyüklükler, harcamalar vb.
2. Yükseköğretimde Dereceler ve Yapılanma: Üç kademeli yapı, ortak derece ve programlar vb.
3. Öğretim Programı: Program Bilgi Paketi ve Ders Bilgi Paketlerinin tasarımı ve uygulamaları vb.
4. Bologna Araçları ve Yeterliklerin Tanınması: Ulusal yeterlikler çerçevesi, AKTS, öğrenme çıktıları, diploma eki, yeterliklerin tanınması vb.
5. Yükseköğretimde İç ve Dış Paydaşlar: Görüşleri, önerileri, katılım durumları vb.
6. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: İç ve dış değerlendirme süreçleri, akreditasyon kurumları vb.
7. Yükseköğretimin Sosyal Boyutu: Yükseköğretime erişim, katılım, cinsiyet eşitliği, uluslararası öğrenciler, öğrenim ücretleri, öğrenci mali destekleri, öğrenci hizmetleri vb.
8. Yükseköğretimin Çıktıları ve İstihdam Durumları: Yükseköğrenim mezunu nüfus, yükseköğrenime giriş oranları, yükseköğretimi tamamlama oranları, mezuniyet oranları, mezunların istihdam durumu, mezunların işsizlik oranları, iş ve mezun yeterlikleri arasındaki uyumsuzluk, yükseköğretimin bireysel getirileri vb.
9. Yaşamboyu Öğrenmede Yükseköğretimin Rolü: Yaşam boyu öğrenme misyonu ve anlayışı, yaşamboyu öğrenmenin finansmanı, yükseköğrenimde esnek hizmet sunumu, yetişkinler için yükseköğrenim fırsatları vb.
10. Uluslararasılaşma ve Hareketlilik: Hareketlilik türleri, öğrenci hareketliliği, personel hareketliliği, hareketlilik destekleri, ders/kredi transferiyle ilgili güçlükler vb.
11. Bologna Süreci Yazılım Geliştirme Çalışmaları.
12. Diğer.

Önemli Tarihler
Bildiri özetleri için gönderim süresi: 18 Mayıs 2015 – 08 Haziran 2015
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi 22 Haziran 2015
Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 31 Ağustos 2015
Kongre programının ilanı 07 Eylül 2015

İletişim
Adres: Bologna Kurum Koordinatörlüğü,
Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binası,
9. Kat 06800 Beytepe/Ankara
Telefon: 297 65 43, 297 65 44 Fax: 297 65 45
E-posta: hubologna.destek@hacettepe.edu.tr
Facebook: https://www.facebook.com/bologna.koordinatorlugu
Twitter: https://twitter.com/hubologna