Güzel Mimari Eserleri Halkımızla Birlikte Seçiyoruz 2012

Kentlimiz Mimarlıkla Buluşuyor: Güzel Mimari Eserleri Halkımızla Birlikte Seçiyoruz – 2012

1- YARIŞMANIN KONUSU:
Ülkemiz Mimarlık Politikalarının halka tanıtımı ve hayata geçmesine katkı koymak üzere Antalya kentinde bulunan her türlü güzel “Mimari ürün”lerin kentlilerle beraber seçilmesidir.
Konutlar, okullar, fabrikalar, hastaneler ve benzeri yapılar mimarlık ürünleri olmakla birlikte, yapıların içinde bulundukları çevre ve kentsel mekanlar, mimarlığın doğrudan bir parçasını oluştururlar.
Kentlerin siluetini ve kimliğini oluşturan yapılar, eskiyen ve yıpranan yapılar, sokaklar ve meydanların onarılması, yeniden işlevlendirilmesi, restorasyonu da mimarlığın kente kattığı değerlerdir.
İnsanın yaşadığı her yer, her ortam mimarlık ortamı olduğu gerçeğinden hareketle yarışma konuları arasında;

1.01- Her türlü konut, ticari, sosyal, kamusal, kültürel yapılar
1.02- Düzenlenmiş park, bahçe, rekreasyon alanları ve benzerleri
1.03- Kent meydanları, özel düzenlenmiş cadde ve sokaklar

Barınaktan kentsel mekanlara kadar bütün yerleşimlerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekan tasarımları yer alır.

Yarışma Seçici Kurul’u, her yıl konular arasından seçim yaparak bir veya birkaç konu başlığı belirlediği gibi tüm konuları kapsayan bir yarışma oluşturma yetkisine sahiptir. Seçici Kurul’un birden fazla konu başlığı belirlemesi halinde aday gösterilen eserler arasında gruplandırma yapma yetkisine sahiptir.

2-  AMAÇ:
Ülkemiz insanı yalnızca tarih boyunca ürettiği mimarlık örnekleri ile övünmekle yetinmemeli, bugünün ve geleceğin gereksinmelerine de yanıt bulmalıdır. Doğayı, çevreyi ve var olan tarihsel değeri korumanın yanı sıra, ülkemiz mimarlık birikimine, çağdaş ve kimlikli mimarlık değerlerinin üretilmesinin koşullarını oluşturmalı, bütün olumsuz koşullara karşın yaşamımıza anlam katan günümüz mimarlık örneklerine değer vermelidir.

Yerel ve bölgesel değerleri gözeten mimarlık örneklerine çağdaş mimarlık örnekleri ekleyerek ülkemizin mimari varlığının artırılması, yerleşimlerin bu yolla yaşanabilir kılınması ve ülkemizin uluslararası bağlamda eşit ve karşılıklı mimarlık hizmetlerinin sunumuna da rehberlik etmelidir. Bu bağlamda; kalıcı, sürdürülebilir, kimlikli ve çağdaş bir çevrenin oluşumunun sağlanması; “binlerce yıllık mimarlık ürünlerine sahip ülkemizin yeniden mimarlıkla buluşması”dır. Yarışmanın amacı kentin, kentlinin, halkın mimarlıkla buluşmasına katkıda bulunmak, kentte üretilen yapıların niteliğinin artırılmasını sağlamak, yüklenicileri bir yandan kent kimliğine katkı koyarken bir yandan da kentte daha nitelikli yapıların inşa edilmesine özendirmek, halkın da yaşadıkları kente, çevrelerine sahip çıkmalarına katkı koyması ve kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamaktır.
3- KATILMA KOŞULLARI:
3.01- Yarışmaya Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan tüm eserler aday gösterilebilir.
3.02-  Yarışmaya aday gösterilecek eserlerin yasal izinli olması ve bitirilmiş olması gereklidir.
3.03  Eser sahibi mimar, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce bilgilendirilir.
3.04-  Eser sahibinin yarışmaya katılımına itirazı halinde o eser etkinlik kapsamından çıkarılır. Ayrıca eserle ilgili tüm dokümanların (Plan, proje, detay, fotoğraf vb.) Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne teslim edilmesi istenebilir.
3.05- Yeterli proje ve ekleri bulunamayan eserlerin değerlendirmeye alınıp alınmayacağına seçici kurul yetkilidir.
3.06- Daha önceki yıllarda bu etkinlik kapsamında ödüllendirilen eserler tekrar aday  gösterilirse, adaylığı seçici kurul tarafından düşürülür ve önericiye bir yazı ile bildirilir.
3.07- Seçici Kurul’da görevli mimarların eserleri o yıl değerlendirmeye alınmaz.

4- ADAY GÖSTERME:
4.01- Kentin sahibi olan tüm Antalya’lılar dilediği bir mimari eseri veya eserleri aday gösterebilir.
4.02- Öneriler, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne yazılı olarak, önerenin adı-soyadı ile adres ve telefon numarası, eserin açık adresini ve/veya ada-parsel numarasını, biliniyorsa eser sahibi mimarın adı-soyadını içerecek şekilde bildirilir.
4.03- Önericiler, başvurularını Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne elden, posta, faks veya e-posta ile bildirebilirler.
4.04- Eserler için aday gösterme son başvuru tarihi;  4 TEMMUZ  2012 mesai bitimidir.
4.05- Mimarlar Odası Antalya Şubesi üyesi mimarlar, dilerse kendi eserini de her Antalya’lı gibi aday gösterebilir.

5-SEÇİCİ KURUL:
5.01- Seçici Kurul 9 asil 4 yedek üyeden oluşturulur. Kurul, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.
5.01.01- Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne kayıtlı mimar-lardan Yönetim Kurulu’nca belirlenen 6 asil, 4 yedek kişi
5.01.02- Antalya’da bulunan STK’lardan Mimarlar Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenen 2 kişi
5.01.03- Antalya halkından Mimarlar Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenen 1 kişiden oluşturulur.
5.02- Kurul kendi arasında başkan, seçer. Asil üyelerden eksilme olursa yedek üyelerden sırası ile tamamlanır. 4’den fazla üye eksilmesi halinde üye atamak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.
5.03- Etkinlik Raportörü, Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
5.04- Seçici Kurul çalışma programını etkinlik takvimine uygun olarak kendisi hazırlar ve uygular.
5.05- Seçici Kurul üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.
5.06- Üst üste iki kez toplantıya katılmayan Seçici Kurul üyelerinin üyeliği düşer. Yerine sıradaki yedek üye atanır.

6- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Aday gösterilen eserler;
6.01- Çevreye saygılı, çevre ile bütünleşmiş,  
6.02- Malzeme, renk uyumu vb. mantıksal çözümleri olan,  
6.03- Öneri yapı ise; fonksiyonu cephesine yansıtılmış olması,
6.04- Özgün çözümler üretilmiş olan,
6.05- Mimar ve mimarlığın toplumda tanıtılmasına öncülük ederek, bölge halkının bilinçlenmesine katkıda bulunacak değerlere sahip,
olmaları göz önüne alınarak değerlendirilir.
7- ETKİNLİK YÖNTEMİ:
7.01- Her yıl etkinlik kapsamında, Seçici Kurul’ca belirlenen her grupta en çok 3 eser ödüllendirilir. Ancak Kurul gerek gördüğü takdirde en çok 1 adet de özel ödül verebilir.
7.02- Eserler arasında derecelendirme yapılmaz ve eserler mimar isimlerinin soyadı alfabetik sırasına göre ilan edilir.
7.03- Etkinlik 11 MAYIS tarihinde, Antalya halkına çeşitli basın ve medya yolu ile duyurulur. Öneriler yazılı olarak elden, faks, posta ve e-posta yolu ile 4 TEMMUZ günü mesai bitimine kadar yapılabilir.
7.04- Önerilen eserler, Seçici Kurul’un uygun bulacağı iletişim yöntemi ile Antalya halkına duyurulur ve 13 AĞUSTOS  günü mesai bitiminde oy verme işlemi sona erer.
7.05- Seçici Kurul, başvurular arasında her gruptan halk tarafından en çok oy alan 10 eseri değerlendirme kriterlerine göre inceler. Seçici Kurul’ca bu eserler arasından belirlenen her grup için, en çok 3 esere ödül verilebilir. Ödül alan eserler etkinlik kapsamında sergilenir.
7.06- Ödüllendirilen eserlere birer plaket çakılır, ayrıca mimar ve yüklenicilerine de Dünya Mimarlık Haftası’nda plaket verilir.
7.07- Katılan eserlerin Oda yönetmeliklerine aykırı olmaması gerekir.

8- ETKİNLİK TAKVİMİ:
8.01- Etkinlik takvimi; 11 MAYIS tarihinde Mimarlar Odası  Antalya Şubesi tarafından ilan edilmesiyle başlar.
8.02- Aday gösterme 4 TEMMUZ tarihi mesai bitiminde sona erer.
8.03- Aday gösterilen eserler için oy verme işlemi 20 TEMMUZ  tarihinde başlar.
8.04- Halk oylaması 13 AĞUSTOS mesai bitiminde sona erer.
8.05- 3 EYLÜL tarihine kadar Seçici Kurul çalışmalarını tamamlar sonuçları, değerlendirme raporu ile birlikte hazır-lar.
8.06- Mimarlar Odası Antalya Şubesi 17 EYLÜL tarihinde Seçici Kurul’un raporunu  ilan eder.
8.07- Sonuçlar Dünya Mimarlık Haftası’nda düzenlenecek etkinlikte  Antalya halkına açık ödül töreni yapılır.
8.08- Ödül alan eserlerin plaketleri, ödül törenin yapıldığı Dünya Mimarlık Haftası’ndan sonra aynı ay içerisinde yapılara çakılır.

ASİL JÜRİ ÜYELERİ:
1- Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM BAKIR  (A.Ü.G.S.F. Dekan Yrd. Mim. Böl. Öğr. Üyesi)
2- VURAL İÇLİ – Avukat
3- FUNDA ALYANAK KAYA – Y. Mimar
4- VAHDET NARİN – ANSİAD Üyesi
5- HASAN SUBAŞI – Avukat
6- İ. HAKKI TOSUNOĞLU – Mimar
7- ŞEMSETTİN TUGAY – Mimar
8- MUSTAFA YAPAN – Mimar
9- NAZAN YILMAZ – Mimar
(Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:
1- İBRAHİM GÜÇ – Mimar
2- GÜLBAHAR DİKENCİK – Mimar
3- ÖZGE AÇIKALIN – Mimar
4- MÜRÜVVET UÇAK – Mimar
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Meltem Mah. 3808.Sk. No:16 ANTALYA
Telefon: 0.242 237 86 92 – 93  Faks: 0.242 237 58 20
Http://www.antmimod.org.tr
E-mail: info@antmimod.org.tr