ECREA 2012

ECREA 2012 Ön-Konferansı
Dijital Oyun Deneyimi: Kullanımlar, Etkiler ve Oyun Kültürü

Dijital oyunlar son yıllarda biçimsel anlamda giderek çeşitlenmiş; etkileşim modelleri ve sunulan deneyimler bağlamında farklılaşmışlardır. Oyuncu reflekslerine dayalı aksiyon oyunlarından oyuncuların bir arada deneyimlediği rol yapma oyunlarına, partilerde toplu oynanan dans ve müzik oyunlarından gerçek mekanlarda yaşanan mobil deneyimlere uzanan çağdaş dijital oyun yelpazesi giderek belli içerikleri “aktaran” yapılar yerine birer “deneyim kaynağı” olarak görülmeye başlanmışlardır.

Dijital oyun deneyimini anlamak çağdaş iletişim bilimlerinin önemli sorunsallarından biridir. Oyun türlerinin her geçen gün artan sayısı yanında deneyimin oyuncu ve dolayımlanan içerik arasında gerçekleşmesi de bu sorunsalın kaynaklarından biri olup; çözüm arayışlarında kullanıcı, platform, (sosyal) bağlam ve genel olarak kültürün de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Öte yandan, her ne kadar alana önemli katkılar sağlamış olsalar da, iletişim çalışmalarının ve psikolojinin geleneksel kullanım ve etki modelleri dijital oyunlara özgü özellikleri tanımlama ve haritalama noktasında yeterince etkin olamamaktadırlar. Buna karşılık, oyun çalışmaları temelli kuram ve çözümleme yöntemlerinin ise anaakım iletişim ve medya araştırmaları ile bağlantılandırılmasında zorluklar yaşanmış ve bunların dijital oyun alanının dışında kullanılabilirliği sorgulanmıştır.

ECREA Digital Games Research Temporary Working Group organizasyonu ile Bilgi Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde BUG Bahçeşehir University Game Lab ve DIGRA Turkish Chapter plarformlarının akademik desteğiyle gerçekleştirilecek “Dijital Oyun Deneyimi” başlıklı ECREA 2012 ön-konferansı bu soruna odaklanmakta ve dijital oyunların kullanımı, etkileri ve oyun kültürü üzerine önemli tartışmalar başlatmayı hedeflemektedir. Ön-konferansta; üretime yönelik araştırmalar, içerik analizi, etki ve kullanım araştırmaları, kültürel analizler ve tasarım odaklı anlayışlar gibi farklı disiplinlerden yaklaşımlar, yöntemler ve bakış açılarını içeren çalışmalar yolu ile oyun deneyimi üzerine geniş bir tartışma alanı açılabilmesi hedeflenmektedir. Ön-konferans kapsamında düzenlenecek “Türkiye Özel Paneli” ise yukarıda ele alınan başlıklar bağlamında Türkiye’de gerçekleştirilen dijital oyun konulu bilimsel çalışmaların bir arada sunulmasına imkan sağlayacak bir etkinlik olarak tasarlanmıştır. Panel, dijital oyun deneyimi ana başlığı altında; örneklemi Türkiye olmak şartı olmaksızın; başta iletişim olmak üzere farklı disiplinlerden gelen dijital oyun odaklı araştırmalara ve kuramsal çalışmalara açıktır.

Panel konuları (bunlarla sınırla olmamak kaydı ile) şöyledir:
Gündelik yaşam ve dijital oyun kültürü
Dijital oyunların kullanımları
Dijital oyun deneyimlerinin etkileri
Oyuncuların nitelikleri ve deneyimleri
Oyun deneyimlerini tasarlamak
Farklı oynama biçimlerinin karşılaştırılması
Oyun tarafından sarılma deneyimi
Oyun deneyimi ve oynama motivasyonları
Oyun içerik analizi ve deneyim
Oyun deneyimi araştırmalarında metodoloji
Sanal dünyalarda avatarlar, özdeşleşme ve temsil
Özel bir oyun deneyimi olarak dijital oyunlarda sosyal etkileşim
Oyun deneyimine yönelik kuramsal ve ampirik yaklaşımlar