EBA-Çizgi 2. Karikatür Yarışması

2. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile
Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve
öğretmenlerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki
amaçlar hedeflenmektedir.
Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;
• Eğitime, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle
bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak
kullanmak,
• Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak ve
projeyi tanıtmak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
beğenilerini geliştirmek,
• Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlamak,
• Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması,
kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları
sağlamak

2. HEDEF KİTLE:
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
Resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler.
Resmi ve özel okulların orta ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.

3. KONU:
Mülteciler ve Kardeşlik

4. TEKNİK:
Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri
kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.

Yarışma şartname ve katılım formuna www.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


5. KATILIM KOŞULLARI:

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
koordinasyonunda yapılacak olan karikatür yarışmasına; resmi ve özel okullarda görev yapan
öğretmen ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
• Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
• Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta
serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş
olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül,
mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit
edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın arkasına, sağ üst köşeye
yazılacaktır.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile
birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
• Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar
değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa
olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserlerin bütün yayın hakları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne ait olur.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve
Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb.
umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan
ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne aittir.

6.YAPITLARIN TESLİMİ
– Yarışmacılar öncelikle 2(iki) harf ve 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz
oluşturacaklardır.
– Örnek(AD2379)
– Rumuz karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın
üzerine ve kargo paketinin üzerine yazılacaktır.
– Öğretmen ve öğrenciler www.eba.gov.tr adresinden indirecekleri kendileri ile ilgili
katılım formlarını doldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzerine sadece rumuzlarını
yazacaklardır.
– Zarf, yarışmaya katılacak eserle birlikte postada zarar görmeyecek şekilde
ambalajlanacak, zarfın üzerine “ÖĞRENCİ KATEGORİSİ” veya “ÖĞRETMEN
KATEGORİSİ” ile katılımcının rumuzu yazılacaktır.
– Aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir:
MEB YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EBA ÇİZGİ KARİKATÜR YARIŞMASI Yarışma Komitesi 06500
Teknikokullar- Yenimahalle/Ankara

7. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul beş kişiden oluşur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü seçici
kurulu belirler
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında eserlerin hepsini birlikte değerlendirmekle
yükümlüdür.
– 7 kişiden oluşan seçici kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 4 oy) verir.
– Seçici kurul gerek duyması halinde öğretmen ve öğrenci kategorisinde iki adet özel
ödül ihdas edebilir.
– Seçici kurul üyelerinden, mücbir sebeplerle katılamayanlar olursa, yerine Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından üye belirlenir.
Yapılacak ödül törenine şehir dışından katılacak ödül kazanmış yarışmacıların yol ve
konaklama giderleri YEĞİTEK tarafından karşılanacaktır.


8.ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

Öğrenci Kategorisi
– Başarı Ödülü (5 adet) 2.000 TL

Öğretmen Kategorisi
– Başarı Ödülü(4 adet) 2.000 TL
– Cevat ÜLGER Özel Ödülü (1 adet) 2.000 TL

Seçici kurul gerek duyması halinde öğretmen ve öğrenci kategorisinde iki adet özel ödül ihdas edebilir.
Sergilenmeye değer görülen öğretmen ve öğrenci eserleri bir albümde toplanacaktır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ :
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 16 Eylül 2016
Sonuçlarının Açıklanması: : 30 Eylül 2016
Sonuçlar ve ödül töreni eba.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.

EBA-Çizgi 2. Karikatür Yarışması
İLETİŞİM
0-312-296 95 18 ebacizgi@eba.gov.tr

Detay ve başvuru için tıklayınız