BURS Maden, Jeoloji, Jeofizik , Petrol ve Metalürji mühendisliği öğrencilerine

Burs Yönetmeliği

1. KONU VE AMAÇ

Vakıf Resmi Senedinin 2. ve 17.maddelerinde belirtilen öğrenci bursları bu yönetmelik esaslarına göre dağıtılır. Yönetmelik Mütevelliler Heyetinin 23.01.1987 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

2. KAPSAM

Vakıf tarafından aşağıda özellikleri belirtilen öğrenciler arasından seçilenlere burs verilir.

2.1. Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumlarında; Maden, Jeoloji, Jeofizik , Petrol ve Metalürji mühendisliği dallarının herhangi birinde lisans veya yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler.

2.2. Maden kazası sonucu hayatını veya iş görme yeteneğini kaybeden personelin yukarıdaki dallarda yüksek öğrenim gören çocuklarına öncelik tanınır.

3. KAYNAK

Burs dağıtımının parasal kaynağı aşağıda belirtildiği şekilde sağlanır.

3.1. Vakıf öz kaynaklarından yıllık bütçe ile ayrılan “Burs Fonu”

3.2. Vakfa “Burs dağıtım işinde kullanılma amaç ve koşulu ile yapılan”
bağışlar

3.3. Özel ve Tüzel kişilerce Vakıf aracılığıyla bu yönetmeliğe uygun olarak verilecek burs bağışları. Bu bağışlarda özel ve tüzel kişiler arzu ettikleri takdirde parasal kaynağını sağladıkları bursa bir isim verilmesini ve burs verilecek öğrencilerde aranacak özel koşullar isteyebilirler. Ancak bunların yerine getirilebilmesi için Vakıf Yönetim Kurulunca kabulü gereklidir.

4. BURSİYERLERİN NİTELİĞİ

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

4.1. T.C. Vatandaşı olmak,
4.2. Disiplin cezası almamış olmak,
4.3. Kendisinin ve ailesinin burs istenen öğrenim için maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
4.4. Kazanç getiren herhangi bir işi , burs kredi vs. gibi bir geliri olmamak
4.5. Başarılı bir öğrenci olmak.

5. BURSLARIN NİTELİĞİ

5.1. Bursların yıllık tutarı her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca tespit olunur.

5.2. Burslar genellikle bir yıllıktır. Ancak aynı öğrenciye koşullarının uygun olması halinde iki veya daha fazla süre ile burs verilebilir.
Başarılı öğrencilerin burslarının devamı için öncelik tanınır.

5.3. Burslar Ekim ayından başlamak üzere eşit dokuz aylık şeklinde ödenir ve öğrenim yılı başında bir aylık burs tutarında kitap yardımı verilir.

6. DUYURU

Vakıf Yönetim Kurulu, her yıl başında o yıl için geçerli burs yardımı miktarını, burs sayısını, varsa özel koşullarını belirleyerek en geç Nisan ayı sonuna kadar ilgili kurumlara duyurur.

7. BAŞVURU

Burstan yararlanmak isteyenler, bu yönetmeliğin eki olan “YMGV Burs Başvuru Formu”nu doldurarak , bağlı oldukları Yüksek Öğrenim Kurumu aracılığıyla Vakfa en geç Haziran ayı sonuna kadar başvururlar.

8. SEÇİM

8.1. Vakfa gelen başvurular, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 3 kişilik “Burs Kurulu” tarafından incelenerek , yıllık kontenjanların iki katı bursiyer adayı tespit olunarak en geç Ağustos ayı sonuna kadar yönetim kuruluna sunulur.

8.2. Yönetim kurulunca en geç Eylül ayı sonuna kadar asil ve yedek bursiyer listesi belirlenerek, ilgililere duyurulur. Herhangi bir nedenle burs verilmeyen veya bursu kesilen asil adaylar yerine yedek listedeki adaylara burs dağıtımı yapılır.

8.3. Dönem başlarında Yönetim ve Burs kurulları beraberce toplanarak yılın özelliğine göre seçim ve tercih esaslarını belirler.

9. BURSUN KESİLMESİ

Aşağıdaki nedenlerle Burs kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile bir öğrencinin bursu kesilebilir.

9.1. Herhangi bir nedenle bu yönetmelikte belirtilen veya özel koşulları belirlenmiş bursiyer niteliğinin değişmiş olması.

9.2. Bursiyerlerin yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması.

9.3. Bursiyerin burs talebinden vazgeçmesi

http://ymgv.org.tr/sayfa-66-burs-yonetmeligi