BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ HÜNNAP TOHUMLARI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

TURUNÇ SUYUNUN HÜNNAP TOHUMLARININ
ÇİMLENME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Öğrenci: HALİL BARNAS BAŞIBÜYÜK Öğrenci: BERK KARAKURT
Danışman: ERGİN GELBAL

Bu araştırmada sert odunsu çekirdeğe sahip olan Zizyphus jujuba Mill.
tohumlarının turunç meyvesinden elde edilen sitrik asit ile muamelesi
sonucunda yumuşatılarak çimlenme başarısının arttırılması
amaçlanmıştır. Hünnap tohumları büyüklüklerine göre kabaca iki ana
gruba ayrılmıştır. Büyük tohumlar 20’şer adet içeren 4 gruba ayrılmış, 1.
grup 6 saat, 2. grup 12 saat, 3. grup 18 saat ve 4. grup 24 saat turunç
suyunda (sitrik asit) bekletilmiştir. Elde edilen az sayıdaki küçük tohum
ise 10’arlı iki grup halinde sırasıyla 12 ve 24 saat turunç suyunda
tutulmuştur. Her bir grup için oluşturulan kontrol grupları hiçbir
muameleye tabi tutulmadan aynı sürelerle sadece distile suda
bekletilmiştir. İşlem gören ve görmeyen bütün tohumlar distile su ile üç
kez yıkanarak temizlenmiş ve nemlendirilmiş petri kaplarına alınarak
oda koşullarında gözleme alınmıştır. Her gün incelenen ve distile su ile
nemlendirilen petri kaplarında gözlenen çimlenmeler oluşturulan
gözlem çizelgesine not edilmiştir. Toplanan verilerin tanımlayıcı
istatistikleri hesap edilmiştir. Doğal koşullar altında çimlenme %5
civarında iken turunç suyu ile muamele edilen tohumlarda çimlenme
%18 olarak bulunmuştur. Turunç suyunun hünnap tohumlarının
çimlenme başarısını arttırdığı sonucuna varılmıştır.