BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI HAKKINDA

BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
İlgili TÜBİTAK Birimi: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Tanımlar:

Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projedir.

Etkinlik: Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılması amaçlanarak hazırlanan, doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında gerçekleştirilecek her türlü etkileşimli uygulama (atölye çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar vb.).

Etkinlik Dönemi: Aynı katılımcı grubuna yönelik gerçekleştirilen etkinlik paketidir.

Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü üniversite veya kamu kurum/kuruluşu. Diğer bir ifadeyle proje yürütücüsünün tam zamanlı personel/akademik personel olarak çalıştığı Kurum/Kuruluş.

Destekleyen Diğer Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü ile veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluş.

Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, Uzman Personel, Eğitmenler, Rehberler ve projede çalışan diğer kişiler.

Proje Personeli: Proje yürütücüsü ve uzman personel.

Proje Yürütücüsü: Bu sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişi.

Uzman Personel: Projenin konusu ile ilgili gerekli uzmanlığa ve birikime sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeyde, Proje Teşvik ve Destekleme Esasları’nda yer alan araştırmacının muadili ve projeye katkı oranı en az %20 olan kişiler.

Eğitmen: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince veya eğitimin bir kısmında bilimsel bilgi birikimi ve bilgiyi popüler bir dil ile aktarma yeteneğine sahip kişi.

Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince veya eğitimin bir kısmında katılımcılara her türlü konuda önderlik eden, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alan kişi.

Proje Destekleme Sözleşmesi: Bilim ve Toplum projelerini destekleme programına göre yürütülecek projelere ilişkin proje destekleme sözleşmesi.

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeler.

Ekonomik Sınıflandırma Kodları: EK-F Ayrıntılı Bütçe Tablosu’ndaki açılır kutularda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümler.

 

TÜBİTAK: Projeye destek veren ve projeyi bilimsel, mali ve idari yönlerden izleyerek değerlendiren kurum olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.

Yönetmelik: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik.
Programın Amacı: 

TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır.

Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim ve Toplum Projelerinde yürütücü olmanın koşulu;

i) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
ii) Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak,
iii) Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”da belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır.
Ne Zaman Başvurulabilir?

Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve esaslar doğrultusunda yapılabilecektir.
Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?

“TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Öneri Formu”nda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, en geç son başvuru tarihine kadar, 1 basılı kopya ve CD ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne, kargo veya posta yolu ile başvuru yapılır.

Elden teslim edilecek proje başvurularının en geç 07 Mart 2012 saat 18:00’e kadar TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Basılı kopyanın her sayfasının sağ alt köşesi yürütücü tarafından paraflanmış, ciltsiz, spiralsiz, zımbasız ve dağılmayacak şekilde dosyalanmış olmalıdır. Proje Öneri Formu ve eklerinin her biri, ayrı ayrı telli dosyalara yerleştirilerek büyük, sırt genişliği en az 6,5 cm. olan mavi klasör içinde gönderilmelidir.

Proje önerisinde yer alan tüm dokümanların birebir kopyasının bir CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Proje Öneri Formu’nda görseller yer almamalı, formun büyüklüğü eklerle birlikte 10 MB’ı aşmamalıdır. Ekler dahil 10 MB’ı aşan proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Göndereceğiniz CD’de aşağıdaki dosyalar MS OFFICE veya OPENOFFICE formatında ayrı ayrı olmalıdır:
– Proje Öneri Formu
– EK-A. Etkinlik Konuları ve Kapsamı
– EK-B. Proje Ekibi Bilgileri
– EK-C. Hedef Kitle Bilgileri
– EK-D. Ayrıntılı Etkinlik Programı
– EK-E. Proje Temel Bilgileri
– EK-F. Ayrıntılı Bütçe Tablosu
– EK-G. Özgeçmişler
– EK-H. Proforma faturalar/Teklif mektupları
– EK-I. Proje Personelinin Maaş Bordro Bilgileri (Son Ay)

Destek Miktarı, Destek Süresi: TÜBİTAK tarafından ilan edilen çağrı metninde belirtilmektedir.

İletişim Bilgileri: 

TÜBİTAK
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 0312 468 5300/1253-1522-2010-3939-4202-4994
Faks: 0312 427 66 77

Web Adresi: http://www.tubitak.gov.tr/4004
               http://www.tubitak.gov.tr/btpm
e-posta: [email protected]